Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky (2021 – 2027)

Čo je akčný plán digitálneho vzdelávania?

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) je obnovená politická iniciatíva Európskej únie (EÚ) zameraná na podporu udržateľného a účinného prispôsobenia systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov EÚ na digitálny vek.

Akčný plán digitálneho vzdelávania:

 • ponúka dlhodobú strategickú víziu pre inkluzívne a dostupné európske digitálne vzdelávanie vysokej kvality, 
 • rieši výzvy a príležitosti vyplývajúce z pandémie COVID-19, ktorá viedla k bezprecedentnému využívaniu technológie na účely vzdelávania a odbornej prípravy, 
 • usiluje sa o užšiu spoluprácu v oblasti digitálneho vzdelávania na úrovni EÚ a zdôrazňuje význam spolupráce medzi sektormi s cieľom posunúť vzdelávanie do digitálneho veku,
 • predstavuje príležitosti vrátane zlepšenia kvality a kvantity vyučovania v súvislosti s digitálnymi technológiami, podpory digitalizácie metodiky vyučovania a pedagogických postupov, ako aj poskytovania infraštruktúry potrebnej na inkluzívne a stabilné dištančné vzdelávanie.

Na dosiahnutie týchto cieľov sú v akčnom pláne stanovené dve prioritné oblasti

 1. Podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania

Patrí sem:

 • infraštruktúra, pripojiteľnosť a digitálne vybavenie,
 • účinné plánovanie a rozvoj digitálnej kapacity vrátane aktuálnych organizačných spôsobilostí,
 • digitálne spôsobilí a sebavedomí učitelia a pracovníci v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • vysokokvalitný obsah vzdelávania, používateľsky ústretové nástroje a zabezpečené platformy, ktoré rešpektujú súkromie a etické normy.
 1. Posilnenie digitálnych zručností a kompetencií relevantných pre digitálnu transformáciu

To si vyžaduje:

 • základné digitálne zručnosti a kompetencie od útleho veku,
 • digitálnu gramotnosť vrátane boja proti dezinformáciám,
 • vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky,
 • dobré znalosti a porozumenie technológiám náročným na údaje, ako je umelá inteligencia (AI),
 • pokročilé digitálne zručnosti, ktoré produkujú viac odborníkov na digitálne technológie, 
 • zabezpečiť, aby dievčatá a mladé ženy boli rovnako zastúpené v študijných odboroch a profesiách zameraných na digitálne technológie.

Prečo sú potrebné opatrenia?

Digitálna transformácia mení spoločnosť a ekonomiku s čoraz väčším vplyvom na každodenný život. Pred pandémiou COVID-19 bol však jej vplyv na vzdelávanie a odbornú prípravu oveľa obmedzenejší. 

Počas pandémie sa preukázalo, že systém vzdelávania a odbornej prípravy vhodný pre digitálny vek je nevyhnutnosťou. 

Hoci sa počas pandémie COVID-19 preukázala potreba vyššej úrovne digitálnej kapacity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zároveň vzrástol počet existujúcich výziev a nerovností medzi tými, ktorí majú prístup k digitálnym technológiám, a tými, ktorí k nim prístup nemajú, vrátane osôb zo znevýhodneného prostredia. 

Počas pandémie sa zároveň odhalilo viacero výziev pre systémy vzdelávania a odbornej prípravy, pokiaľ ide o digitálne kapacity vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií odbornej prípravy, odbornú prípravu učiteľov a celkovú úroveň digitálnych zručností a schopností. 

Čísla hovoria samy za seba:

 • podľa zistení štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2018 sa menej ako 40 % pedagógov cítilo byť pripravených používať digitálne technológie pri výučbe, pričom medzi členskými štátmi EÚ existujú veľké rozdiely,
 • viac ako jedna tretina účastníkov medzinárodnej štúdie o počítačovej a informačnej gramotnosti (ICILS) z roku 2018 vo veku 13 – 14 rokov nedosahovala ani tú najzákladnejšiu úroveň spôsobilosti v oblasti digitálnych zručností,
 • štvrtina domácností s nízkym príjmom nemá prístup k počítačom a širokopásmovému pripojeniu, pričom v rámci EÚ sa situácia líši v závislosti od príjmu domácností (Eurostat 2019).

Pandémia urýchlila existujúci trend smerom k online a hybridnému vyučovaniu.

Táto zmena odhalila nové a inovatívne spôsoby organizácie činností v rámci vyučovania a učenia sa a osobnejšej a pružnejšej interakcie v online priestore pre študentov a pedagógov. 

Tieto zmeny si vyžadujú veľké a koordinované úsilie na podporu systémov vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ, aby bolo možné čeliť výzvam identifikovaným a vyvolaným v dôsledku pandémie COVID-19, pričom sa kladie dôraz na dlhodobú víziu do budúcnosti pre európske digitálne vzdelávanie. 

Politický kontext

Potrebu nového akčného plánu digitálneho vzdelávania vychádzajúceho z prvého akčného plánu digitálneho vzdelávania (2018 – 2020) vyjadrila v júli 2019 predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v politických usmerneniach

Obnovený akčný plán digitálneho vzdelávania prispieva k priorite Komisie „Európa pripravená na digitálny vek“ a k nástroju Next GenerationEU. Podporuje zároveň Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je vytvoriť zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európsku Úniu. 

Akčný plán digitálneho vzdelávania je kľúčovým predpokladom na dosiahnutie vízie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Prispieva k dosiahnutiu cieľov európskeho programu v oblasti zručností, akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a iniciatívy „Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob“.

Otvorená verejná konzultácia

Od júla do septembra 2020 Komisia spustila otvorenú verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory a skúsenosti všetkých občanov, inštitúcií a organizácií z verejného, ako aj súkromného sektora, pokiaľ ide o účinok pandémie COVID-19 na vzdelávanie a odbornú prípravu, súvisiaci prechod na dištančné a online vzdelávanie a ich názor na budúcnosť digitálneho vzdelávania v Európe. 

Hlavné zistenia verejnej konzultácie sú:

 • takmer 60 % respondentov nevyužívalo pred krízou dištančné a online vzdelávanie vôbec,
 • podľa názoru 95 % respondentov pandémia COVID-19 predstavuje prelom vo využívaní technológie vo vzdelávaní a v odbornej príprave,
 • respondenti sa vyjadrili, že zdroje a obsah online vzdelávania musia byť relevantnejšie, interaktívnejšie a ľahko použiteľné a nemali by závisieť od finančných zdrojov mesta alebo obce,
 • viac ako 60 % respondentov malo pocit, že si počas krízy zlepšili digitálne zručnosti, a viac ako 50 % respondentov sa chce ešte viac zdokonaliť.

S celkovým počtom viac ako 2 700 respondentov zo 60 krajín a 127 predložených pozičných dokumentov poskytla táto konzultácia informácie pre návrh Komisie na obnovený akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý prijalo kolégium komisárov 30. septembra 2020.

Akčný plán digitálneho vzdelávania

V pláne digitálneho vzdelávania sa stanovujú tieto opatrenia na roky 2021 – 2027:

Priorita 1: Podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania

 • Opatrenie 1: Strategický dialóg s členskými štátmi o faktoroch umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie
 • Opatrenie 2: Odporúčanie Rady o zmiešanom vzdelávaní pre primárne a sekundárne vzdelávanie
 • Opatrenie 3: Európsky rámec pre digitálny obsah vzdelávania
 • Opatrenie 4: Pripojiteľnosť a digitálne vybavenie pre vzdelávanie
 • Opatrenie 5: Plány digitálnej transformácie pre inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie 6: Umelá inteligencia a využívanie údajov vo vzdelávaní a odbornej príprave 

Priorita 2: Posilnenie digitálnych zručností a kompetencií relevantných pre digitálnu transformáciu 

 • Opatrenie 7: Spoločné usmernenia pre učiteľov a pedagógov s cieľom podporiť digitálnu gramotnosť a bojovať proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. 
 • Opatrenie 8: Aktualizácia európskeho rámca digitálnych kompetencií s cieľom zahrnúť umelú inteligenciu a zručnosti súvisiace s údajmi
 • Opatrenie 9: Európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach (EDSC)
 • Opatrenie 10: Odporúčanie Rady týkajúce sa zlepšenia poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave
 • Opatrenie 11: Nadnárodný zber údajov o digitálnych zručnostiach vzdelávajúcich sa osôb a zavedenie cieľa EÚ pre digitálne kompetencie študentov
 • Opatrenie 12: Stáže v rámci iniciatívy Digitálna príležitosť
 • Opatrenie 13: Účasť žien v oblasti STEM
 • Centrum digitálneho vzdelávania 

Centrum digitálneho vzdelávania

Komisia zriadi centrum digitálneho vzdelávania na podporu oboch priorít, pričom sa posilní spolupráca a výmena v oblasti digitálneho vzdelávania na úrovni EÚ.

Prvý akčný plán digitálneho vzdelávania 

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) vychádza z prvého akčného plánu digitálneho vzdelávania (2018 – 2020), ktorý mal tieto prioritné oblasti:

 • lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a učenie sa,
 • rozvoj digitálnych kompetencií a zručností,
 • zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov.

Kontaktujte nás

Akčný plán digitálneho vzdelávania koordinuje jednotka digitálneho vzdelávania Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC). 

Ak chcete zistiť viac o akčnom pláne digitálneho vzdelávania, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky v oblasti vývoja akčného plánu digitálneho vzdelávania a jeho opatrení. 


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021