Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)

Čo je akčný plán digitálneho vzdelávania?

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) je obnovená politická iniciatíva Európskej únie (EÚ), v ktorej sa stanovuje spoločná vízia vysokokvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania v Európe a ktorej cieľom je podporiť prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy členských štátov digitálnemu veku.

V akčnom pláne, ktorý bol prijatý 30. septembra 2020, sa vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu na európskej úrovni v oblasti digitálneho vzdelávania, vďaka ktorej sa budú riešiť výzvy a príležitosti spojené s pandémiou COVID-19 a predstavia sa príležitosti pre komunitu vzdelávania a odbornej prípravy (učiteľov a študentov), tvorcov politík, akademickú obec a výskumných pracovníkov na vnútroštátnej, únijnej a medzinárodnej úrovni.

Táto iniciatíva je príspevkom k priorite Komisie „Európa pripravená na digitálny vek“ a k nástroju NextGenerationEU. Podporuje zároveň Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je vytvoriť zelenšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európsku úniu.

Akčný plán digitálneho vzdelávania je kľúčovým predpokladom na dosiahnutie vízie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Prispieva k dosiahnutiu cieľov Európskeho programu v oblasti zručností, akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv a iniciatívy „Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob.

S cieľom informovať o tomto návrhu spustila Komisia od júla do septembra 2020 otvorenú verejnú konzultáciu, aby získala názory a skúsenosti všetkých občanov, inštitúcií a organizácií.

Opatrenia akčného plánu digitálneho vzdelávania

V pláne digitálneho vzdelávania sa stanovujú dve strategické priority a štrnásť opatrení na ich podporu:

Priorita 1: Podpora rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania

Čo podnikne Európska komisia na dosiahnutie tohto cieľa?

 • Opatrenie 1: štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi na tému digitálneho vzdelávania a digitálnych zručností
 • Opatrenie 2: odporúčanie Rady o metódach zmiešaného učenia v záujme vysokokvalitného a inkluzívneho primárneho a sekundárneho vzdelávania
 • Opatrenie 3: európsky rámec pre obsah digitálneho vzdelávania
 • Opatrenie 4: pripojiteľnosť a digitálne vybavenie na vzdelávanie a odbornú prípravu
 • Opatrenie 5: plány digitálnej transformácie pre inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie 6: etické usmernenia k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa pre pedagógov

Priorita 2: Posilnenie digitálnych zručností a kompetencií relevantných pre digitálnu transformáciu

Čo podnikne Európska komisia na dosiahnutie tohto cieľa?

 • Opatrenie 7: spoločné usmernenia pre učiteľov a pedagógov s cieľom podporiť digitálnu gramotnosť a bojovať proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy.
 • Opatrenie 8: aktualizácia európskeho rámca digitálnych kompetencií s cieľom zahrnúť umelú inteligenciu a zručnosti súvisiace s údajmi
 • Opatrenie 9: európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach (EDSC)
 • Opatrenie 10: odporúčanie Rady týkajúce sa zlepšenia poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave
 • Opatrenie 11: nadnárodný zber údajov a cieľová hodnota na úrovni EÚ v oblasti digitálnych zručností študentov
 • Opatrenie 12: stáže v rámci iniciatívy Digitálna príležitosť
 • Opatrenie 13: účasť žien v oblasti STEM
 • Európske centrum digitálneho vzdelávania

Európske centrum digitálneho vzdelávania

Na podporu oboch priorít zriadi Komisia aj európske centrum digitálneho vzdelávania, čím sa posilní spolupráca a výmena v oblasti digitálneho vzdelávania na úrovni EÚ.

Prečo sú tieto opatrenia potrebné?

Digitálna transformácia zmenila spoločnosť a hospodárstvo a má čoraz výraznejší vplyv na každodenný život. Zároveň poukázala na potrebu vyššej úrovne digitálnej kapacity systémov a inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy.

Pandémia COVID-19 tento trend smerujúci k online a hybridnému vyučovaniu ešte viac urýchlila. Odhalila nové a inovatívne spôsoby organizácie činností v rámci vyučovania a učenia sa a osobnejšej a pružnejšej interakcie v online priestore pre študentov a pedagógov. Zavádzanie digitálnych technológií vo vzdelávaní zároveň odhalilo výzvy a nerovnosti medzi tými, ktorí prístup k digitálnym technológiám majú, a tými, ktorí ho nemajú (vrátane jednotlivcov zo znevýhodneného prostredia), ako aj výzvy súvisiace s digitálnymi kapacitami inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy, odbornou prípravou učiteľov a celkovou úrovňou digitálnych zručností a kompetencií.

Tieto zmeny si vyžiadali veľké a koordinované úsilie na podporu systémov vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ, aby bolo možné čeliť výzvam, ktoré vznikli a prehĺbili sa v dôsledku pandémie COVID-19, pričom sa kladie dôraz na dlhodobú víziu do budúcnosti pre európske digitálne vzdelávanie.

Aj čísla hovoria samy za seba:

 • podľa zistení štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2018 sa menej ako 40 % pedagógov cítilo byť pripravených používať digitálne technológie pri výučbe, pričom medzi členskými štátmi EÚ existujú veľké rozdiely,
 • viac ako tretina účastníkov medzinárodnej štúdie o počítačovej a informačnej gramotnosti (ICILS) z roku 2018 vo veku 13 – 14 rokov nedosahovala ani tú najzákladnejšiu úroveň spôsobilosti v oblasti digitálnych zručností,
 • štvrtina domácností s nízkym príjmom nemá prístup k počítačom a širokopásmovému pripojeniu, pričom v rámci EÚ sa situácia líši v závislosti od príjmu domácností (Eurostat 2019),
 • 95 % respondentov, ktorí sa zapojili do otvorenej verejnej konzultácie o akčnom pláne digitálneho vzdelávania, vyslovilo názor, že pandémia COVID-19 predstavuje zlomový bod v oblasti využívania technológií vo vzdelávaní a odbornej príprave (akčný plán digitálneho vzdelávania, otvorená verejná konzultácia, 2020).

Prvý akčný plán digitálneho vzdelávania

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) vychádza z prvého akčného plánu digitálneho vzdelávania (2018 – 2020).

Ostaňte v kontakte

Akčný plán digitálneho vzdelávania koordinuje jednotka digitálneho vzdelávania Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC).

Ak chcete zistiť viac o akčnom pláne digitálneho vzdelávania, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents