Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 11

Základné digitálne zručnosti sú nevyhnutným predpokladom na to, aby sa všetci občania mohli účinne zapájať do dnešného čoraz viac digitálneho sveta. Pandémia COVID-19 zdôraznila dôležitosť základných a pokročilých digitálnych zručností pre udržanie našich hospodárstiev a spoločností. 

Napriek všeobecnému názoru, že dnešná mládež je „digitálnou generáciou“, z výsledkov Medzinárodnej štúdie o počítačovej a informačnej gramotnosti (ďalej len „ICILS“) vyplýva, že na získanie pokročilých digitálnych zručností mladým ľuďom nestačí len to, že digitálne technológie využívajú odmalička. 

Dostupnosť údajov medzi jednotlivými štátmi o súčasnej úrovni digitálnych zručností mladých ľudí v Európskej únii (EÚ) je v porovnaní s ostatnými základnými zručnosťami, ako sú čítanie, matematika a veda, obmedzená. 

Aby sme pochopili, prečo vznikajú rozdiely v úrovniach zručností, a aby sme umožnili Únii a členským štátom formulovať účinné opatrenia na odstránenie týchto rozdielov, potrebujeme viac údajov. 

Ciele 

Pri riešení týchto výziev Európska komisia podporuje zber a analýzu porovnateľných údajov o digitálnych zručnostiach mladých ľudí v celej Európe. 

V roku 2021 bola uznesením Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030) prijatá cieľová hodnota na úrovni EÚ v oblasti digitálnych zručností. 

Podľa uznesenia sa vyžaduje, aby sa do roku 2030 podiel 13- až 14-ročných so slabými výsledkami v počítačovej a informačnej gramotnosti znížil na menej ako 15 %. Výkonnosť v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti bude meraná pomocou údajov z ICILS. 

Rozšírením zberu údajov medzi štátmi sa zlepší naše chápanie tendencií v digitálnom vzdelávaní nielen na európskej úrovni, ale aj na úrovni členských štátov. 

Podpora členských štátov v zhromažďovaní porovnateľných údajov o vývoji v oblasti digitálneho vzdelávania navyše pomôže vnútroštátnym úradom monitorovať úrovne zručností medzi mladými ľuďmi v priebehu času a naprieč hranicami a posilniť základy pre rozvoj politiky založenej na dôkazoch.

Hlavné aktivity

  • finančná podpora účasti krajín programu Erasmus+ na projekte ICILS 2023
  • monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľovej hodnoty na úrovni EÚ v oblasti digitálnych zručností študentov pomocou údajov z ICILS (zníženie počtu 13- až 14-ročných so slabými výsledkami v počítačovej a informačnej gramotnosti pod 15 % do roku 2030) 
  • podávanie výročných správ v oblasti digitálnych zručností v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy 

Očakávané výsledky 

  • rozšírené poskytovanie medzinárodne porovnateľných údajov v oblasti digitálnych zručností medzi členskými štátmi EÚ a na európskej úrovni pri podpore tvorby politík, ktoré sú založené na faktoch
  • presnejší obraz o stave digitálnych zručností mladých ľudí a faktoroch, ktoré ovplyvňujú získavanie digitálnych zručností v rámci EÚ 

Harmonogram

  • január – december 2022 – hlavné činnosti zberu údajov pre štúdiu ICILS 2023 Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (ďalej len „IEA“) 
  • október – december 2024 – uverejnenie medzinárodných výsledkov štúdie ICILS 2023 (IEA) 
  • január – marec 2025 – sprístupnenie medzinárodnej databázy ICILS 2023 (IEA) 

Financovanie

Toto opatrenie je financované programom Erasmus+ EÚ.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto podujatí, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese
EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Najnovšie správy o tomto opatrení a o jeho vývoji a o celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania sledujte na twitterovom účte @EUDigitalEdu.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021