Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 11

Nadnárodný zber údajov a cieľová hodnota na úrovni EÚ v oblasti digitálnych zručností študentov

Základné digitálne zručnosti sú nevyhnutným predpokladom na to, aby sa všetci občania mohli účinne zapájať do dnešného čoraz viac digitálneho sveta. Pandémia COVID-19 zdôraznila dôležitosť základných a pokročilých digitálnych zručností pre udržanie našich hospodárstiev a spoločností. 

Napriek všeobecnému názoru, že dnešná mládež je „digitálnou generáciou“, z výsledkov Medzinárodnej štúdie o počítačovej a informačnej gramotnosti (ďalej len „ICILS“) vyplýva, že na získanie pokročilých digitálnych zručností mladým ľuďom nestačí len to, že digitálne technológie využívajú odmalička. 

Dostupnosť údajov medzi jednotlivými štátmi o súčasnej úrovni digitálnych zručností mladých ľudí v Európskej únii (EÚ) je v porovnaní s ostatnými základnými zručnosťami, ako sú čítanie, matematika a veda, obmedzená. 

Aby sme pochopili, prečo vznikajú rozdiely v úrovniach zručností, a aby sme umožnili Únii a členským štátom formulovať účinné opatrenia na odstránenie týchto rozdielov, potrebujeme viac údajov. 

Ciele 

Pri riešení týchto výziev Európska komisia podporuje zber a analýzu porovnateľných údajov o digitálnych zručnostiach mladých ľudí v celej Európe. 

V roku 2021 bola uznesením Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030) prijatá cieľová hodnota na úrovni EÚ v oblasti digitálnych zručností. 

Podľa uznesenia sa vyžaduje, aby sa do roku 2030 podiel žiakov ôsmeho ročníka (13-ročných) so slabými výsledkami v počítačovej a informačnej gramotnosti znížil na menej ako 15 %. Výkonnosť v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti bude meraná pomocou údajov z ICILS. 

Rozšírením zberu údajov medzi štátmi sa zlepší naše chápanie tendencií v digitálnom vzdelávaní na európskej úrovni, ako aj na úrovni členských štátov. 

Podpora členských štátov v zhromažďovaní porovnateľných údajov o vývoji v oblasti digitálneho vzdelávania pomôže vnútroštátnych orgánov verejnej správy sledovať úrovne zručností medzi mladými ľuďmi v priebehu času a naprieč hranicami a posilniť základy pre rozvoj politiky založenej na dôkazoch.

Hlavné aktivity

  • Finančná podpora účasti členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu Erasmus+ na ICILS 2023.
  • Monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľovej hodnoty na úrovni EÚ v oblasti digitálnych zručností študentov (zníženie počtu žiakov ôsmeho ročníka so slabými výsledkami v počítačovej a informačnej gramotnosti pod 15 % do roku 2030) pomocou údajov z ICILS.
  • Podávanie výročných správ v oblasti digitálnych zručností v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy. 

Očakávané výsledky 

  • Rozšírené poskytovanie medzinárodne porovnateľných údajov v oblasti digitálnych zručností medzi členskými štátmi EÚ a na európskej úrovni pri podpore tvorby politík, ktoré sú založené na faktoch.
  • presnejší obraz o stave digitálnych zručností mladých ľudí a faktoroch, ktoré ovplyvňujú získavanie digitálnych zručností v rámci EÚ. 

Harmonogram

  • Január – december 2023 – hlavné činnosti zberu údajov pre štúdiu ICILS 2023 Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (ďalej len „IEA“). 
  • Október – december 2024 – uverejnenie medzinárodných výsledkov štúdie ICILS 2023 (IEA). 
  • Január – marec 2025 – sprístupnenie medzinárodnej databázy ICILS 2023 (IEA). 

Financovanie

Toto opatrenie je financované z programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť o tomto opatrení viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu EAC-UNITE-A4@EC.EUROPA.EU.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

Súvisiaci obsah