Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027)

Co je akční plán digitálního vzdělávání?

Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027) je obnovenou politickou iniciativou Evropské unie (EU), která stanoví společnou vizi vysoce kvalitního, inkluzivního a přístupného digitálního vzdělávání v Evropě a jejím cílem je podpořit přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy členských států digitálnímu věku.

Akční plán, který byl přijat dne 30. září 2020 vyzývá k větší spolupráci na evropské úrovni v rámci digitálního vzdělávání s cílem řešit výzvy a příležitosti pandemie covidu-19 a představit příležitosti pro komunitu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (učitele a studenty), tvůrce politik, akademickou obec a výzkumné pracovníky na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni.

Iniciativa je přínosem jak pro prioritu Komise „Evropa připravená na digitální věk“, tak pro nástroj Next Generation EU. Působí rovněž jako podpora Nástroje pro oživení a odolnost, jehož cílem je vytvořit ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropskou unii.

Akční plán digitálního vzdělávání je klíčovým předpokladem pro uskutečnění vize vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Přispívá k dosažení cílů evropské agendy dovedností, akčního plánu evropského pilíře sociálních práv a sdělení Komise „Digitální kompas 2030:Evropské pojetí digitální dekády“.

Základem k návrhu se stala otevřená veřejná konzultace, kterou Komise uskutečnila od července do září 2020 s cílem shromáždit názory a zkušenosti občanů, institucí i organizací.

Opatření akčního plánu digitálního vzdělávání

Plán digitálního vzdělávání stanoví dvě strategické priority a čtrnáct opatření na jejich podporu.

Priorita 1: Podpora rozvoje vysoce účinného ekosystému digitálního vzdělávání

Co udělá Evropská komise v zájmu splnění této priority?

 • Opatření 1: strukturovaný dialog s členskými státy o digitálním vzdělávání a dovednostech
 • Opatření 2: doporučení Rady o metodách smíšeného učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání
 • Opatření 3: evropský rámec obsahu digitálního vzdělávání
 • Opatření 4: připojení a digitální vybavení pro vzdělávání
 • Opatření 5: plány digitální transformace institucí vzdělávání a odborné přípravy
 • Opatření 6: etické pokyny pro využívání umělé inteligence a dat ve výuce a vzdělávání pro pedagogy

Priorita 2: Rozvoj digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci

Co udělá Evropská komise v zájmu splnění této priority?

 • Opatření 7: společné pokyny pro učitele a pedagogické pracovníky s cílem podpořit digitální gramotnost a bojovat proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy
 • Opatření 8: aktualizace evropského rámce digitálních kompetencí tak, aby zahrnoval dovednosti související s umělou inteligencí a daty
 • Opatření 9: evropské osvědčení o digitálních dovednostech (EDSC)
 • Opatření 10: doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě
 • Opatření 11: shromažďování dat na nadnárodní úrovni a celounijní cíl v oblasti digitálních dovedností studentů
 • Opatření 12: stáže v oblasti digitálních příležitostí
 • Opatření 13: účast žen v oborech STEM
 • Evropské centrum digitálního vzdělávání

Evropské centrum digitálního vzdělávání

Na podporu obou prioritních oblastí Komise také zřídí evropské centrum digitálního vzdělávání, které posílí spolupráci a výměnu v oblasti digitálního vzdělávání na úrovni EU.

Proč je třeba přijmout opatření?

Digitální transformace změnila společnost a ekonomiku a její dopad na každodenní život se stále prohlubuje. Prokázala potřebu vyšší úrovně digitální kapacity systémů vzdělávání a odborné přípravy a institucí.

Covidová pandemie jen dále urychlila současný trend směřující k online a hybridnímu vzdělávání. Tento posun odhalil nové a inovativní způsoby, jak mohou studenti a pedagogové organizovat své výukové a vzdělávací aktivity a jak mohou přes internet komunikovat osobněji a flexibilněji. Zavádění digitálních technologií pro vzdělávání vedle toho odhalilo výzvy a nerovnosti mezi těmi, kteří mají přístup k digitálním technologiím, a těmi, kteří je nemají (např. jednotlivci ze znevýhodněného prostředí), a problémy související s digitálními kapacitami institucí vzdělávání a odborné přípravy, vzděláváním učitelů a celkovou úrovní digitálních dovedností a kompetencí.

K těmto změnám bylo třeba silné a koordinované úsilí na úrovni EU s cílem podpořit systémy vzdělávání a odborné přípravy, aby se vypořádaly s problémy, které pandemie covidu-19 odhalila a prohloubila. Zároveň se neobejdeme bez dlouhodobé vize dalšího vývoje evropského digitálního vzdělávání.

Čísla navíc hovoří za vše:

 • podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2018 méně než 40 % pedagogů vnímá, že je připraveno používat digitální technologie ve výuce, přičemž mezi členskými státy existují rozdíly
 • více než třetina osob ve věku 13–14 let, které se v roce 2018 zúčastnily mezinárodní studie počítačové a informační gramotnosti (ICILS), neměla nejzákladnější úroveň dovedností v oblasti digitálních dovedností
 • čtvrtina domácností s nízkými příjmy nemá přístup k počítačům a širokopásmovému připojení, přičemž rozdíly v rámci EU jsou ovlivněny příjmy domácností (Eurostat, 2019)
 • 95 % respondentů v rámci otevřené veřejné konzultace k akčnímu plánu digitálního vzdělávání se domnívá, že covidová pandemie byla zlomovým bodem, pokud jde o využívání technologií ve vzdělávání a odborné přípravě (akční plán digitálního vzdělávání, otevřená veřejná konzultace, 2020)

První akční plán digitálního vzdělávání

Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027) navazuje na první akční plán digitálního vzdělávání (2018–2020).

Kontaktujte nás

Akční plán digitálního vzdělávání koordinuje oddělení digitálního vzdělávání Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC).

Chcete-li se dozvědět více o akčním plánu digitálního vzdělávání, kontaktujte nás e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents