Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027)

Co je akční plán digitálního vzdělávání?

Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027) je obnovená politická iniciativa Evropské unie (EU) na podporu udržitelného a účinného přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy členských států EU digitálnímu věku.

Akční plán digitálního vzdělávání:

 • nabízí dlouhodobou strategickou vizi pro vysoce kvalitní, inkluzivní a přístupné evropské digitální vzdělávání 
 • se zabývá problémy a příležitostmi souvisejícími s pandemií COVID-19, která vedla k bezprecedentnímu využití technologií pro účely vzdělávání a odborné přípravy 
 • usiluje o posílení spolupráce na úrovni EU v oblasti digitálního vzdělávání a zdůrazňuje význam spolupráce napříč odvětvími při vstupu vzdělávání do digitálního věku
 • představuje příležitosti, které zahrnují zlepšení kvality a kvantity výuky v oblasti digitálních technologií, podporu digitalizace výukových metod a pedagogik a zajištění infrastruktury potřebné pro inkluzivní a odolné distanční vzdělávání

K dosažení těchto cílů stanoví akční plán dvě prioritní oblasti

 1. Podpora rozvoje vysoce účinného ekosystému digitálního vzdělávání

To zahrnuje:

 • infrastrukturu, připojení a digitální vybavení
 • účinné plánování a rozvoj digitálních kapacit, včetně moderního organizačního zázemí
 • digitálně kompetentní a sebevědomé pedagogy a pracovníky v oblasti vzdělávání i odborné přípravy
 • vysoce kvalitní vzdělávací obsah, uživatelsky komfortní nástroje a bezpečné platformy dodržující soukromí a etické normy
 1. Rozvoj digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci

To vyžaduje:

 • základní digitální dovednosti a kompetence od raného věku
 • digitální gramotnost, včetně boje proti dezinformacím
 • vzdělávání v oblasti výpočetní techniky
 • dobrou znalost a chápání technologií náročných na data, jako je např. umělá inteligence (UI)
 • pokročilé digitální dovednosti, díky nimž vzniká více odborníků na digitální technologie 
 • zajistit, aby dívky a mladé ženy byly ve studiu a kariéře v oblasti digitálních technologií rovnoměrně zastoupeny

Proč je třeba přijmout opatření?

Digitální transformace proměnila společnost a ekonomiku a její dopad na každodenní život se stále prohlubuje. Její dopad na vzdělávání a odbornou přípravu byl však až do pandemie COVID-19 výrazně slabší. 

Pandemie ukázala, že je nezbytné mít systém vzdělávání a odborné přípravy, který je uzpůsobený digitálnímu věku. 

COVID-19 sice ukázal, že je ve vzdělávání a odborné přípravě zapotřebí vyšší úroveň digitálních kapacit, ale zároveň vedl k posílení řady stávajících problémů a nerovností mezi těmi, kdo mají přístup k digitálním technologiím, a těmi, kdo jej nemají, včetně osob ze znevýhodněného prostředí. 

Pandemie také odhalila řadu problémů týkajících se systémů vzdělávání a odborné přípravy, které souvisejí s digitálními kapacitami institucí vzdělávání a odborné přípravy, vzděláváním učitelů a celkovou úrovní digitálních dovedností a kompetencí. 

Čísla hovoří za vše:

 • podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2018 méně než 40 % pedagogů vnímá, že je připraveno používat digitální technologie ve výuce, přičemž mezi členskými státy existují rozdíly.
 • více než třetině osob ve věku 13–14 let, které se v roce 2018 zúčastnily Mezinárodní studie počítačové a informační gramotnosti (ICILS), chyběla alespoň základní úroveň digitálních dovedností
 • čtvrtina domácností s nízkými příjmy nemá přístup k počítači a širokopásmovému připojení, přičemž rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU kolísají podle příjmů jednotlivých domácností (Eurostat, 2019)

Pandemie jen urychlila současný trend směřující k on-line a hybridnímu vzdělávání.

Tento posun odhalil nové a inovativní způsoby, jak mohou studenti a pedagogové organizovat své výukové a vzdělávací aktivity a jak mohou přes internet komunikovat osobněji a flexibilněji. 

Tyto změny vyžadují silné a koordinované úsilí na úrovni EU s cílem podpořit systémy vzdělávání a odborné přípravy, aby se vypořádaly s problémy, které pandemie COVID-19 odhalila a prohloubila. Zároveň je třeba vytvořit dlouhodobou vizi dalšího vývoje evropského digitálního vzdělávání. 

Politické souvislosti

Potřeba nového akčního plánu, který by navazoval na první akční plán digitálního vzdělávání (2018–2020), byla v červenci 2019 formulována v politických pokynech předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. 

Obnovený akční plán digitálního vzdělávání je přínosem jak pro prioritu Komise „Evropa připravená na digitální věk“, tak pro nástroj Next Generation EU. Je rovněž podporou Nástroje pro oživení a odolnost, jehož cílem je vytvořit ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropskou unii. 

Akční plán digitálního vzdělávání je klíčovým předpokladem pro uskutečnění vize vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Přispívá k dosažení cílů evropské agendy dovedností, akčního plánu evropského pilíře sociálních práv a sdělení Komise „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“.

Otevřená veřejná konzultace

Od července do září 2020 zahájila Komise otevřenou veřejnou konzultaci s cílem shromáždit názory a zkušenosti všech občanů, institucí a organizací z veřejného i soukromého sektoru ohledně dopadu COVID-19 na vzdělávání a odbornou přípravu, souvisejícího přechodu na distanční a on-line vzdělávání a jejich představ o budoucnosti digitálního vzdělávání v Evropě. 

Veřejná konzultace odhalila, že:

 • téměř 60 % respondentů před krizí nevyužívalo distanční či on-line vzdělávání vůbec
 • podle 95 % respondentů představuje pandemie COVID-19 přelom v používání technologií ve vzdělávání a odborné přípravě
 • podle respondentů by zdroje a obsah on-line vzdělávání měly být relevantnější, interaktivnější a snadno použitelné a neměly by být závislé na finančních zdrojích měst nebo obcí
 • přes 60 % respondentů má pocit, že si během krize zlepšilo své digitální dovednosti, a více než 50 % respondentů má zájem o jejich další rozvoj

Konzultace, která získala celkem více než 2 700 odpovědí ze 60 zemí a 127 předložených stanovisek, přispěla k vypracování návrhu Komise na obnovený akční plán digitálního vzdělávání, který sbor komisařů přijal 30. září 2020.

Opatření akčního plánu digitálního vzdělávání

Plán digitálního vzdělávání navrhuje pro období 2021–2027 tato opatření:

Priorita č. 1: Podpora rozvoje vysoce účinného ekosystému digitálního vzdělávání

 • Opatření 1: Strategický dialog s členskými státy o faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání
 • Opatření 2: Doporučení Rady o kombinovaném vzdělávání pro základní a střední stupeň
 • Opatření 3: Evropský rámec obsahu digitálního vzdělávání
 • Opatření 4: Připojení a digitální vybavení pro vzdělávání
 • Opatření 5: Plány digitální transformace institucí vzdělávání a odborné přípravy
 • Opatření 6: Umělá inteligence a využití dat ve vzdělávání a odborné přípravě 

Priorita č. 2: Rozvoj digitálních dovedností a kompetencí pro digitální transformaci 

 • Opatření 7: Společné pokyny pro učitele a pedagogické pracovníky s cílem podpořit digitální gramotnost a bojovat proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy 
 • Opatření 8: Aktualizace evropského rámce digitálních kompetencí tak, aby zahrnoval dovednosti související s umělou inteligencí a daty
 • Opatření 9: Evropské osvědčení o digitálních dovednostech (EDSC)
 • Opatření 10: Doporučení Rady o zlepšení poskytování digitálních dovedností ve vzdělávání a odborné přípravě
 • Opatření 11: Přeshraniční shromažďování údajů o digitálních dovednostech studentů a zavedení cíle EU v oblasti digitálních kompetencí studentů
 • Opatření 12: Stáže v oblasti digitálních příležitostí
 • Opatření 13: Účast žen v oborech STEM
 • Centrum digitálního vzdělávání 

Centrum digitálního vzdělávání

Na podporu obou prioritních oblastí Komise zřídí centrum digitálního vzdělávání, které posílí spolupráci a výměnu v oblasti digitálního vzdělávání na úrovni EU.

První akční plán digitálního vzdělávání 

Akční plán digitálního vzdělávání (2021–2027) navazuje na první akční plán digitálního vzdělávání (2018–2020), který zahrnoval tyto prioritní oblasti:

 • lepší využívání digitálních technologií ve výuce a při studiu
 • rozvoj digitálních kompetencí a dovedností
 • zkvalitnění vzdělávání lepší analýzou dat a prognostikou

Kontaktujte nás

Akční plán digitálního vzdělávání koordinuje oddělení digitálního vzdělávání Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC). 

Chcete-li se dozvědět více o akčním plánu digitálního vzdělávání, kontaktujte nás e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se akčního plánu digitálního vzdělávání a jeho opatření sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.