Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns (2021–2027)

Kas ir Digitālās izglītības rīcības plāns?

Digitālās izglītības rīcības plāns (2021–2027) ir atjaunināta Eiropas Savienības (ES) politikas iniciatīva, kurā iezīmēts vienots redzējums par augstas kvalitātes, iekļaujošu un pieejamu digitālo izglītību Eiropā. Tā mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīgu un efektīvu pielāgošanu digitālajam laikmetam.

2020. gada 30. septembrī pieņemtais rīcības plāns aicina uz ciešāku sadarbību digitālās izglītības jomā, lai pievērstos Covid-19 pandēmijas kontekstā apzinātajām problēmām un iespējām un nodrošinātu, ka izglītības un apmācības kopienai (pedagogiem, izglītojamajiem), politikas veidotājiem, akadēmiskajām aprindām un pētniekiem ir pieejamas dažādas iespējas valsts, ES un starptautiskā līmenī.

Šī iniciatīva sasaucas ar Komisijas prioritāti “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa” un instrumentu NextGenerationEU. Tā atbalsta arī Atveseļošanas un noturības mehānismu, kura mērķis ir izveidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropas Savienību.

Digitālās izglītības rīcības plāns ir svarīgs faktors, kas ļauj īstenot redzējumu par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam. Tas palīdz sasniegt mērķus, kas noteikti Eiropas Prasmju programmā, Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā un paziņojumā “Digitālais kompass līdz 2030. gadam – Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā”.

Lai pamatotu šo priekšlikumu, Komisija no 2020. gada jūlija līdz septembrim rīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu, kurā apkopoja iedzīvotāju, iestāžu un organizāciju viedokļus un pieredzi.

Digitālās izglītības rīcības plāna darbības

Rīcības plānā ir noteiktas divas stratēģiskās prioritātes un 14 atbalsta darbības.

1. prioritāte – Augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstības veicināšana

Ko Komisija darīs, lai sasniegtu šo mērķi?

 • 1. darbība – Strukturētais dialogs ar dalībvalstīm par digitālo izglītību un prasmēm
 • 2. darbība – Padomes Ieteikums par kombinētās mācīšanās pieejām kvalitatīvai un iekļaujošai pamatizglītībai un vidējai izglītībai
 • 3. darbība – Eiropas digitālās izglītības satura satvars
 • 4. darbība – Savienojamība un digitālais aprīkojums izglītībai un apmācībai
 • 5. darbība – Digitalizācijas plāni izglītības un apmācības iestādēm
 • 6. darbība – Ētikas pamatnostādnes pedagogiem par MI un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā

2. prioritāte – Digitālo prasmju un kompetenču uzlabošana digitālās pārveides īstenošanai

Ko Komisija darīs, lai sasniegtu šo mērķi?

 • 7. darbība – Kopīgas pamatnostādnes skolotājiem un izglītības darbiniekiem par digitālās pratības veicināšanu un cīņu pret dezinformāciju izglītības un apmācības ietvaros
 • 8. darbība – Eiropas digitālās kompetences satvara atjaunināšana, lai iekļautu tajā ar MI un datiem saistītas prasmes
 • 9. darbība – Eiropas digitālo prasmju sertifikāts
 • 10. darbība – Padomes Ieteikums par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un mācībās
 • 11. darbība – Pārrobežu datu vākšana un ES līmeņa mērķis attiecībā uz studentu digitālajām prasmēm
 • 12. darbība – Stažēšanās programma “Digitālā iespēja”
 • 13. darbība – Sieviešu līdzdalība STEM
 • Eiropas digitālās izglītības centrs

Eiropas digitālās izglītības centrs

Lai atbalstītu abas prioritārās jomas, Komisija izveidos Eiropas digitālās izglītības centru, kas nostiprinās sadarbību un apmaiņu digitālās izglītības jomā ES līmenī.

Kāpēc ir vajadzīga rīcība?

Tā kā digitalizācijas ietekme uz sabiedrības dzīvi un ekonomiku kļūst arvien izteiktāka, izglītības un apmācības sistēmām un iestādēm ir jāpaaugstina digitālo spēju līmenis.

Covid-19 pandēmijas ietekmē ir augusi tiešsaistes mācību un hibrīdmācību popularitāte. Šī tendence ir pavērusi iespēju izmantot jaunas un novatoriskas mācību un mācīšanās metodes un padarīt komunikāciju tiešsaistē personiskāku un elastīgāku. Vienlaikus digitālo tehnoloģiju ieviešana izglītībā ir izgaismojusi dažādas nepilnības un nevienlīdzību starp tiem, kuriem ir piekļuve digitālajām tehnoloģijām, un tiem, kuriem tās nav (tai skaitā personām no nelabvēlīgas vides), kā arī problēmas saistībā ar izglītības un apmācības iestāžu digitālajām spējām, pedagogu apmācību un digitālo prasmju un kompetenču vispārējo līmeni.

Šīs izmaiņas prasa izlēmīgu un koordinētu rīcību ES līmenī, lai palīdzētu izglītības un apmācības sistēmām risināt problēmas, kas atklājušās un saasinājušās Covid-19 pandēmijas laikā, vienlaikus piedāvājot arī ilgtermiņa redzējumu par turpmāko virzību Eiropas digitālās izglītības jomā.

Skaitļi runā paši par sevi:

 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 2018. gada pētījums parādīja, ka mazāk nekā 40 % pedagogu visā ES jūtas gatavi izmantot digitālās tehnoloģijas mācību procesā un ka starp dažādām ES dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības;
 • vairāk nekā trešdaļa bērnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri 2018. gadā piedalījās Starptautiskajā pētījumā par datorpratību un informācijpratību, nebija sasnieguši digitālo prasmju pamatlīmeni;
 • ceturtdaļai mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem nav pieejas datoriem un platjoslas tīklam, un situācija dažādās ES valstīs atšķiras atkarībā no mājsaimniecību ienākumu līmeņa (Eurostat, 2019).
 • 95 % respondentu, kas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā par Digitālās izglītības rīcības plānu, uzskata, ka Covid-19 pandēmija iezīmē pagrieziena punktu attiecībā uz to, kā izglītībā un apmācībā tiek izmantotas tehnoloģijas (Digitālās izglītības rīcības plāns, atklāta sabiedriska apspriešana, 2020).

Pirmais Digitālās izglītības rīcības plāns

Digitālās izglītības rīcības plāna (2021–2027) pamatā ir pirmais Digitālās izglītības rīcības plāns (2018–2020).

Kontaktinformācija

Digitālās izglītības rīcības plānu koordinē Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta Digitālās izglītības nodaļa.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Digitālās izglītības rīcības plānu, sazinieties ar mums, rakstot uz šādu e-pasta adresi:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents