Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns (2021–2027)

Kas ir Digitālās izglītības rīcības plāns?

Digitālās izglītības rīcības plāns (2021–2027) ir atjaunināta Eiropas Savienības (ES) politikas iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmu ilgtspējīgu un efektīvu pielāgošanu digitālajam laikmetam.

Digitālās izglītības rīcības plāns:

 • piedāvā ilgtermiņa stratēģisku redzējumu kvalitatīvai, iekļaujošai un pieejamai Eiropas digitālajai izglītībai; 
 • risina problēmas un izmanto iespējas, kas saistītas ar Covid-19 pandēmiju, kura sekmēja tehnoloģiju bezprecedenta izmantojumu izglītības un apmācības vajadzībām; 
 • tiecas nostiprināt sadarbību ES līmenī digitālās izglītības jomā un uzsver, cik svarīgi ir sadarboties visās nozarēs, lai pielāgotu izglītību digitālajam laikmetam;
 • piedāvā iespējas, tostarp kvalitatīvus un kvantitatīvus uzlabojumus ar digitālajām tehnoloģijām saistītajā izglītībā, atbalstu izglītības pedagoģisko metožu digitalizācijai un tādas infrastruktūras nodrošināšanu, kas nepieciešama iekļaujošām un noturīgām attālinātām mācībām.

Lai sasniegtu šos mērķus, rīcības plāns nosaka divas prioritāras jomas

 1. Veicināt augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību

Šajā jomā ir jānodrošina:

 • infrastruktūra, savienojamība un digitālais aprīkojums;
 • digitālo spēju efektīva plānošana un nostiprināšana, ieskaitot mūsdienīgas organizatoriskās spējas;
 • kompetenti un uzticami izglītības un apmācības skolotāji un personāls digitālajā jomā;
 • kvalitatīvs mācību saturs, lietotājdraudzīgi rīki un drošas platformas, kuras ievēro privātumu tiešsaistē un ētikas standartus.
 1. Nostiprināt digitālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas digitalizācijas īstenošanai

Šajā jomā ir jānodrošina:

 • pamata digitālās prasmes un kompetences jau no agrīna vecuma;
 • digitālā pratība, tostarp lai cīnītos pret dezinformāciju;
 • izglītība skaitļošanas jomā;
 • labas zināšanas un izpratne par tādām datu ietilpīgām tehnoloģijām kā mākslīgais intelekts (MI);
 • progresīvas digitālās prasmes, kas nodrošina vairāk informātikas speciālistu; 
 • pasākumi, kas nodrošina, ka meitenes un jaunietes ir vienlīdzīgi pārstāvētas digitālajās studijās un karjerā.

Kāpēc ir vajadzīga rīcība?

Digitalizācija ir pārveidojusi sabiedrību un ekonomiku, arvien dziļāk ietekmējot ikdienas dzīvi. Tomēr līdz Covid-19 pandēmijai tās ietekme uz izglītību un apmācību bija daudz mazāka. 

Pandēmija ir parādīja, ka ir būtiski izveidot digitālajam laikmetam piemērotu izglītības un apmācības sistēmu. 

Covid-19 pandēmija norādīja uz nepieciešamību nostiprināt digitālās spējas izglītībā un apmācībā, bet tā arī padziļināja vairākas esošās problēmas un nevienlīdzību starp tiem, kuriem ir piekļuve digitālajām tehnoloģijām, un tiem, kuriem tās nav, tostarp personām, kas nāk no nelabvēlīgas vides. 

Līdz ar pandēmiju arī parādījās vairākas izglītības un apmācības sistēmu problēmas, kas saistītas ar izglītības un apmācības iestāžu digitālajām spējām, skolotāju sagatavošanu un digitālo prasmju un kompetenču vispārējiem līmeņiem. 

Skaitļi ir pārliecinoši:

 • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 2018. gada pētījumā tika konstatēts, ka mazāk nekā 40 % pedagogu visā ES uzskatīja, ka ir gatavi izmantot digitālās tehnoloģijas mācīšanā, un šie rezultāti dažādās ES dalībvalstīs bija atšķirīgi;
 • vairāk nekā viena trešdaļa bērnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri 2018. gadā piedalījās Starptautiskajā pētījumā par datorpratību un informācijpratību (ICILS), nebija sasnieguši digitālo prasmju pamatlīmeni;
 • ceturtdaļai mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem nav pieejami datori un platjoslas tīkls, un mājsaimniecību ienākumi ietekmē atšķirības visā ES (Eurostat, 2019).

Pandēmija ir paātrinājusi pašreizējo virzību uz tiešsaistes un hibrīdo mācīšanos.

Šī pārmaiņa ir atklājusi jaunus un novatoriskus līdzekļus, kas ļauj studentiem un pedagogiem organizēt savas mācīšanas un mācīšanās darbības un mijiedarboties personiskāk un elastīgāk tiešsaistē. 

Šīs izmaiņas prasa vērā ņemamus un koordinētus pūliņus ES līmenī, lai atbalstītu izglītības un apmācības sistēmas nolūkā pārvarēt Covid-19 pandēmijas laikā identificētās un samilzušās problēmas, vienlaikus izvirzot ilgtermiņa redzējumu turpmākajai virzībai Eiropas digitālās izglītības jomā. 

Politiskais konteksts

Nepieciešamība pēc jauna rīcības plāna, kura pamatā ir pirmais Digitālās izglītības rīcības plāns (2018–2020), tika izteikta Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2019. gada jūlija politikas pamatnostādnēs

Atjauninātais Digitālās izglītības rīcības plāns palīdzēs īstenot Komisijas prioritāti “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa” un atveseļošanas instrumentu Next Generation EU. Tas atbalsta arī Atveseļošanas un noturības mehānismu, kura mērķis ir izveidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropas Savienību. 

Digitālās izglītības rīcības plāns ir izšķiroši svarīgs faktors, kas ļauj īstenot Eiropas izglītības telpu līdz 2025. gadam. Tas palīdz sasniegt mērķus, kas noteikti tādās iniciatīvās kā Eiropas Prasmju programma, Eiropas sociālā pīlāra rīcības plāns un “Digitālais kompass līdz 2030. gadam — Eiropas ceļam digitālajā gadu desmitā”.

Atklāta sabiedriskā apspriešana

2020. gadā, no jūlija līdz septembrim, Komisija rīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu, lai noskaidrotu visu iedzīvotāju, valsts un privātā sektora iestāžu un organizāciju viedokļus un pieredzi par Covid-19 ietekmi uz izglītību un apmācību, ar to saistīto pāreju uz tālmācību un mācībām tiešsaistē, kā arī viņu redzējumu par digitālās izglītības nākotni Eiropā. 

Sabiedriskajā apspriešanā tika konstatēts šis:

 • gandrīz 60 % respondentu pirms krīzes nebija izmantojuši tālmācību un mācības tiešsaistē;
 • 95 % respondentu uzskata, ka Covid-19 pandēmija iezīmē pagrieziena punktu attiecībā uz to, kā izglītībā un apmācībā tiek izmantota tehnoloģija;
 • respondenti norādīja, ka tiešsaistes mācību saturam un resursiem ir jābūt atbilstošākiem, interaktīvākiem un vieglāk lietojamiem un ka tie nevar būt atkarīgi no pilsētas vai pašvaldības finanšu resursiem;
 • vairāk nekā 60 % respondentu uzskata, ka krīzes laikā viņi ir uzlabojuši savas digitālās prasmes, un vairāk nekā 50 % respondentu vēlas tās uzlabot vēl vairāk.

Apspriešanā tika saņemtas vairāk nekā 2700 atbildes no 60 valstīm un 127 nostājas dokumenti, un tas palīdzēja Komisijai sagatavot priekšlikumu par atjaunināto Digitālās izglītības rīcības plānu, kuru Komisāru kolēģija pieņēma 2020. gada 30. septembrī.

Darbības Digitālās izglītības rīcības plāna ietvaros

Digitālās izglītības rīcības plāns ierosina šādas darbības laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam:

1. prioritāte: veicināt augstas veiktspējas digitālās izglītības ekosistēmas attīstību

 • 1. darbība: stratēģisks dialogs ar dalībvalstīm par faktoriem, kas veicina sekmīgu digitālo izglītību
 • 2. darbība: Padomes ieteikums par jaukta tipa mācīšanos pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs
 • 3. darbība: Eiropas sistēma attiecībā uz digitālās izglītības saturu
 • 4. darbība: savienojamība un digitālā aprīkojuma nodrošinājums izglītības iestādēs
 • 5. darbība: digitalizācijas plāni izglītības un apmācības iestādēm
 • 6. darbība: mākslīgais intelekts un datu izmantojums izglītības un apmācības jomā 

2. prioritāte: nostiprināt digitālās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas digitalizācijas īstenošanai 

 • 7. darbība: kopīgas pamatnostādnes skolotājiem un izglītības darbiniekiem par to, kā ar izglītības un apmācības palīdzību veicināt digitālo pratību un cīnīties pret dezinformāciju 
 • 8. darbība: atjaunināt Eiropas digitālo kompetenču satvaru, lai iekļautu kompetences, kas ir saistītas ar mākslīgo intelektu un ar datiem
 • 9. darbība: Eiropas digitālo prasmju sertifikāts
 • 10. darbība: Padomes ieteikums par digitālo prasmju nodrošināšanas uzlabošanu izglītībā un apmācībā
 • 11. darbība: starptautiska datu vākšana attiecībā uz studentu digitālajām prasmēm un ES mērķrādītāja ieviešana studentu digitālo kompetenču jomā ES līmenī
 • 12. darbība: stažēšanās digitālo iespēju jomā
 • 13. darbība: sieviešu dalība STEM
 • Digitālās izglītības centrs 

Digitālās izglītības centrs

Lai atbalstītu abas prioritārās jomas, Komisija izveidos digitālās izglītības centru, kas nostiprinās sadarbību un apmaiņu digitālās izglītības jomā ES līmenī.

Pirmais Digitālās izglītības rīcības plāns 

Digitālās izglītības rīcības plāna (2021–2027) pamatā ir pirmais Digitālās izglītības rīcības plāns (2018–2020), kura prioritātes bija šādas:

 • labāk izmantot digitālās tehnoloģijas mācīšanas un mācīšanās mērķiem;
 • attīstīt digitālās kompetences un prasmes;
 • uzlabot izglītību, nodrošinot labāku datu analīzi un prognozēšanu.

Saziņai

Digitālās izglītības rīcības plānu koordinē Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta Digitālās izglītības nodaļa. 

Lai uzzinātu vairāk par Digitālās izglītības rīcības plānu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar Digitālās izglītības rīcības plānu un īstenotajām darbībām. 


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021

Policy documents