Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Úrovne vzdelávania

Členské štáty Európskej únie organizujú svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy podľa spoločných úrovní. Zistite, čo EÚ robí na dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru na každej úrovni a v každom type vzdelávania.

Slide

Preskúmajte iniciatívy EÚ podľa úrovne vzdelávania

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve označujú akýkoľvek regulovaný mechanizmus, ktorým sa poskytuje vzdelávanie a starostlivosť pre deti od narodenia až do veku povinnej školskej dochádzky.

Školské vzdelávanie

EÚ spolupracuje so svojimi členskými štátmi s cieľom podporovať rozvoj kvalitných vnútroštátnych systémov školského vzdelávania a spoluprácu v otázkach spoločného záujmu.

Vysokoškolské vzdelávanie

EÚ spolupracuje s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a členskými štátmi s cieľom urýchliť transformáciu otvoreného a inkluzívneho systému vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Odborné vzdelávanie a príprava

V rámci odborného vzdelávania a prípravy sa ľudia pripravujú na prácu a rozvíjajú sa ich občianske kompetencie, aby zostali zamestnateľní a dokázali reagovať na potreby hospodárstva.

Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých zahŕňa celú škálu činností všeobecného i odborného formálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktorým sa dospelí venujú po ukončení počiatočného vzdelávania a odbornej prípravy.