Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 8

Občania potrebujú získať základné poznatky o nových a vznikajúcich technológiách vrátane umelej inteligencie, aby mohli tieto technológie používať sebavedome, kriticky a bezpečne.

Väčšia informovanosť povedie aj k lepšej vnímavosti potenciálnych problémov súvisiacich so vznikajúcimi technológiami z hľadiska etiky, environmentálnej udržateľnosti, ochrany údajov a súkromia na internete, práv detí a diskriminácie a predsudkov vrátane rodových predsudkov, predsudkov týkajúcich sa zdravotného postihnutia a etnickej a rasovej diskriminácie.

Každý Európan vrátane študentov, uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov bude musieť byť digitálne zručný, aby sa dokázal prispôsobiť novým a vznikajúcim technológiám a uspieť v rýchlo sa meniacom prostredí.

Učitelia v každom sektore vzdelávania musia byť dostatočne kvalifikovaní a musia rozvíjať svoju sebadôveru na účinné využívanie širokej škály technológií vrátane umelej inteligencie.

Ciele 

Európska komisia bude aktualizovať rámec digitálnych kompetencií (ďalej len „DigComp“), aby doň zahrnula vyhlásenia o zručnostiach, vedomostiach a postojoch súvisiacich s umelou inteligenciou a údajmi, a podporí vývoj vzdelávacích zdrojov umelej inteligencie pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 

Cieľom je podporiť všetkých občanov, aby sa stali sebavedomými, kritickými a zodpovednými používateľmi digitálnych technológií, ktoré sú založené na umelej inteligencii a autonómnom rozhodovaní, ako aj zlepšiť chápanie umelej inteligencie a jej potenciál a obmedzenia. 

Hlavné aktivity

  • vytvorenie spoločenstva praxe na výmenu materiálov, diskusiu v pracovných skupinách, spoločné využívanie zdrojov a informovanie o najnovších vývojoch
  • zbieranie, vytváranie, posudzovanie a výber príkladov
  • organizácia dvoch medzinárodných online stretnutí, kde by účastníci dospeli k zhode a potvrdili rôzne vyhlásenia o zručnostiach, vedomostiach a postojoch súvisiacich s umelou inteligenciou a dátovou gramotnosťou

Očakávané výsledky

  • uverejnenie rámca digitálnych kompetencií verzie 2.2
  •  podpora vývoja vzdelávacích zdrojov umelej inteligencie pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Harmonogram

  • január – marec 2021 – vytvorenie spoločenstva praxe, zbieranie, posudzovanie a výber príkladov 
  • apríl – október 2021 – vytvorenie 4. rozmeru DigComp 2.2 a potvrdzovanie rámca (4. rozmer pozostáva z vyhlásení o vedomostiach, zručnostiach a postojov v každej z 21 kompetencií DigComp)
  • október – december 2021 – dokončenie DigComp verzie 2.2 
  • január – marec 2022 – uverejnenie DigComp 2.2 

Financovanie

Toto opatrenie je financované programom Erasmus+ EÚ.

Ďalšie informácie

Pre viac informácií navštívte webové sídlo DigComp a pridajte sa k spoločenstvu praxe na podporu vývoja rámca digitálnych kompetencií. 

Ďalšie informácie nájdete aj v informačnom prehľade, DigComp, v brožúre a tomto videu.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tomto opatrení dozvedieť viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu
JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Najnovšie správy o tomto opatrení a o jeho vývoji sledujte na twitterovom účte @EU_ScienceHub a najnovšie správy o celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania sledujte na účte @EUDigitalEdu


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021