Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Actieplan voor digitaal onderwijs (2021–2027)

Wat is het actieplan voor digitaal onderwijs?

Het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) is een vernieuwd beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU) dat een gemeenschappelijke visie op hoogwaardig, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs in Europa bevat en tot doel heeft de aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels van de lidstaten aan het digitale tijdperk te ondersteunen.

In het actieplan, dat op 30 september 2020 is aangenomen, wordt opgeroepen tot meer samenwerking op Europees niveau op het gebied van digitaal onderwijs om de uitdagingen en kansen van de COVID-19-pandemie aan te pakken en kansen te creëren voor de onderwijs- en opleidingsgemeenschap (leerkrachten, studenten), beleidsmakers, de academische wereld en onderzoekers op nationaal, EU- en internationaal niveau.

Het initiatief draagt bij tot de prioriteit van de Commissie “Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk” en tot NextGenerationEU. Het ondersteunt ook de faciliteit voor herstel en veerkracht, die tot doel heeft een Europese Unie tot stand te brengen die groener, digitaler en veerkrachtiger is.

Het actieplan voor digitaal onderwijs is een bepalende factor om tegen 2025 de visie van een Europese onderwijsruimte te kunnen verwezenlijken. Het draagt bij tot de doelstellingen van de Europese vaardighedenagenda, het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten en het “Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium”.

Om het voorstel te onderbouwen, heeft de Commissie van juli tot en met september 2020 een openbare raadpleging gehouden om de standpunten en ervaringen van alle burgers, instellingen en organisaties te verzamelen.

De acties in het kader van het actieplan voor digitaal onderwijs

Het plan voor digitaal onderwijs bevat twee strategische prioriteiten en veertien acties om deze te ondersteunen:

Prioriteit 1: bevordering van de ontwikkeling van een goed presterend digitaal onderwijsecosysteem

Wat gaat de Europese Commissie doen om deze prioriteit te behalen?

 • Actie 1: gestructureerde dialoog met de lidstaten over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden
 • Actie 2: aanbeveling van de Raad over blended leren voor hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs
 • Actie 3: Europees kader voor digitale onderwijsinhoud
 • Actie 4: connectiviteit en digitale apparatuur voor onderwijs en opleiding
 • Actie 5: plannen voor de digitale transformatie van onderwijs- en opleidingsinstellingen
 • Actie 6: ethische richtsnoeren voor leerkrachten over artificiële intelligentie (AI) en datagebruik bij het onderwijzen en leren

Prioriteit 2: verbetering van de digitale vaardigheden en competenties met het oog op de digitale transformatie

Wat gaat de Europese Commissie doen om deze prioriteit te behalen?

 • Actie 7: gemeenschappelijke richtsnoeren voor leerkrachten en onderwijspersoneel om digitale geletterdheid te bevorderen en desinformatie aan te pakken door middel van onderwijs en opleiding
 • Actie 8: het Europees kader voor digitale competentie actualiseren om daarin AI en datavaardigheden op te nemen
 • Actie 9: Europees certificaat voor digitale vaardigheden (European Digital Skills Certificate, EDSC)
 • Actie 10: aanbeveling van de Raad over de verbetering van het aanbod van digitale vaardigheden in onderwijs en opleiding
 • Actie 11: transnationale gegevensverzameling en een EU-streefcijfer voor digitale vaardigheden van studenten
 • Actie 12: “Digital Opportunity”-stages
 • Actie 13: deelname van vrouwen aan STEM-opleidingen
 • Europese hub voor digitaal onderwijs

De Europese hub voor digitaal onderwijs

Om beide prioriteiten te ondersteunen, zal de Commissie ook een Europese hub voor digitaal onderwijs oprichten om de samenwerking en uitwisseling rond digitaal onderwijs op EU-niveau te versterken.

Waarom moet er actie worden ondernomen?

De digitale transformatie heeft de samenleving en de economie veranderd en heeft een steeds grotere impact op het dagelijks leven; daaruit blijkt dat er behoefte is aan een grotere digitale capaciteit van onderwijs- en opleidingsstelsels en -instellingen.

De COVID-19-pandemie heeft de bestaande trend naar online en hybride leren verder versneld. Zij heeft nieuwe en innoverende manieren doen ontstaan voor studenten en onderwijzend personeel om hun onderwijs- en leeractiviteiten te organiseren en online op een meer persoonlijke en flexibele manier met elkaar te interageren. Tegelijkertijd heeft de invoering van digitale technologieën voor het onderwijs uitdagingen en ongelijkheden aan het licht gebracht tussen degenen die toegang hebben tot digitale technologieën en degenen die er geen toegang toe hebben (met inbegrip van personen uit kansarme milieus), alsook uitdagingen in verband met de digitale capaciteiten van onderwijs- en opleidingsinstellingen, de opleiding van leerkrachten en het algemene niveau van digitale vaardigheden en competenties.

Deze veranderingen vragen om een krachtige en gecoördineerde inspanning op EU-niveau om de onderwijs- en opleidingsstelsels te ondersteunen. Op die manier kunnen zij de uitdagingen aanpakken die door de COVID-19-pandemie naar boven zijn gekomen of erger zijn geworden, en kunnen zij tegelijkertijd een langetermijnvisie voorstellen voor de weg die het Europese digitale onderwijs moet bewandelen.

Ook de cijfers spreken voor zich:

 • uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van 2018 bleek dat gemiddeld minder dan 40% van de leerkrachten in de EU zich klaar voelde om digitale technologieën te gebruiken in het onderwijs, met afwijkende resultaten tussen de EU-lidstaten onderling
 • meer dan een derde van de 13- tot 14-jarigen die in 2018 deelnamen aan de International Computer and Information Literacy Study (ICILS), beschikte niet over het meest elementaire digitale vaardigheidsniveau
 • een kwart van de huishoudens met een laag inkomen heeft geen toegang tot een computer en een breedbandverbinding, met verschillen in de EU afhankelijk van het gezinsinkomen (Eurostat, 2019)
 • 95 % van de respondenten van de openbare raadpleging over het actieplan voor digitaal onderwijs is van mening dat de COVID-19-pandemie een keerpunt is voor de manier waarop technologie wordt gebruikt in onderwijs en opleiding (actieplan voor digitaal onderwijs, openbare raadpleging, 2020)

Eerste actieplan voor digitaal onderwijs

Het actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) bouwt voort op het eerste actieplan voor digitaal onderwijs (2018-2020).

Neem contact op

Het actieplan voor digitaal onderwijs wordt gecoördineerd door de eenheid Digitaal onderwijs van het directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur (DG EAC).

Voor meer informatie over het actieplan voor digitaal onderwijs kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents