Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 9

Európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach

Digitálne zručnosti sú pre vzdelávanie, prácu a každodenný život nevyhnutné. Rýchlo sa meniace hospodárstvo i spoločnosť založené na technológiách vyžadujú, aby mali všetci digitálne zručnosti. 

Problémy s uznávaním digitálnych zručností

Digitálne zručnosti sa však často môžu „stratiť v preklade“ a pre ľudí môže byť ťažké nechať si ich uznať. Sčasti to platí z dôvodu veľkej rozmanitosti školení zameraných na digitálne zručnosti, ako aj certifikačných schém, ktoré sú vypracované viacerými organizáciami a verejnými správami. 

Z tohto dôvodu Európska komisia skúma možnosti vytvorenia európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach (ďalej len „EDSC“), aby zamestnávatelia, poskytovatelia odbornej prípravy a ďalší mohli ľuďom rýchlo a ľahko uznávať ich digitálne zručnosti. 

EDSC bude založené na európskom rámci digitálnych kompetencií (ďalej len „DigComp“), ktorý sa naďalej aktualizuje, aby mohli občania vydokladovať svoje získané digitálne zručnosti v dnešnom rýchlo sa meniacom digitálnom svete.

Ciele 

Európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach, ktoré sa bude riadiť dohodnutým súborom požiadaviek, má za cieľ zvýšiť transparentnosť a vzájomné uznávanie certifikátov digitálnych zručností verejnými správami, zamestnávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami v celej Európe. 

Malo by to umožniť ľuďom preukázať ich úroveň digitálnych kompetencií, ktorá bude zodpovedať úrovniam ovládania DigComp, a motivovať jednotlivcov, aby získavali nové digitálne zručnosti. 

Mal by sa vytvoriť systém, ktorý dopĺňa existujúce (vnútroštátne alebo medzinárodné) systémy certifikácie digitálnych zručností, no nenahrádza ich.

EDSC podporuje ambiciózne ciele Európskeho programu v oblasti zručností:

  • dosiahnuť, aby do roku 2025 malo 70 % osôb vo veku 16 až 74 rokov aspoň základné digitálne zručnosti,
  • cieľ digitálneho desaťročia Európy mať do roku 2030 minimálne 80 % obyvateľstva so základnými digitálnymi zručnosťami.

Kľúčové činnosti

Štúdiou uskutočniteľnosti sa preskúmajú scenáre pre európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach. Zmapujú sa existujúce systémy certifikácie digitálnych zručností v Európe a vykoná sa diferenčná analýza s cieľom pochopiť úlohu a hodnotu EDSC a spôsob, akým by mohlo slúžiť, pokiaľ ide o uznávanie digitálnych zručností v Európe.

Očakávané výsledky

Návrh a skúšobná prevádzka európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach (EDSC), ktoré je uznávané a akceptované verejnými správami, zamestnávateľmi a inými zainteresovanými stranami v celej Európe

Chronologický prehľad 

  • jar 2021 – spustenie platformy pre digitálne zručnosti a pracovné miesta s príležitosťou odbornej prípravy v oblasti zvyšovania úrovne a získania nových digitálnych zručností 
  • jeseň 2021 – zavedenie nástroja sebahodnotenia digitálnych zručností prostredníctvom portálu Europass do praxe
  • jar 2022 – preskúmanie uskutočniteľnosti, konzultácie a rozvoj koncepcie spolu so zainteresovanými stranami 
  • jeseň 2023 – vývoj prototypov EDSC 
  • 2024 – zavedenie EDSC do praxe a plná prevádzka 

Viac informácií o rámci digitálnych kompetencií (DigComp) možno nájsť v brožúre, vo videu a na webovom sídle Spoločného výskumného centra (JRC).

Ďalšie informácie o osvedčení o digitálnych zručnostiach možno nájsť na webovom sídle All Digital.

Financovanie

Toto opatrenie sa financuje v rámci programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť o tomto opatrení viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese EC-EDSC@ec.europa.eu.

Najnovšie správy o tomto opatrení a o jeho vývoji a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania sledujte na twitterovom účte EUDigitalEducation.