Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 9

Digitálne zručnosti sú pre vzdelávanie, prácu a každodenný život nevyhnutné. Rýchlo sa meniace hospodárstvo i spoločnosť založené na technológiách vyžadujú, aby mali všetci digitálne zručnosti. 

Digitálne zručnosti sa však v Európe často „strácajú v preklade“, a to pre veľkú rozmanitosť školení zameraných na digitálne zručnosti a certifikačné schémy, ktoré sú vypracované viacerými organizáciami a vládami. 

Z tohto dôvodu Európska komisia skúma rozvoj európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach (ďalej len „EDSC“), aby zamestnávatelia, poskytovatelia odbornej prípravy a ďalší mohli ľuďom rýchlo a ľahko uznať ich digitálne zručnosti. 

EDSC bude založené na rámci digitálnych kompetencií pre občanov (ďalej len „DigComp“), ktorý sa naďalej aktualizuje, aby mohli občania so svojimi získanými digitálnymi zručnosťami udržať tempo v rýchlo sa meniacom digitálnom svete.

Ciele 

Európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach, ktoré sa bude riadiť dohodnutým súborom požiadaviek, má za cieľ zvýšiť transparentnosť a vzájomné uznávanie certifikátov digitálnych zručností vládami, zamestnávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami v celej Európe. 

Malo by to umožniť ľuďom preukázať ich úroveň digitálnych kompetencií, ktorá bude zodpovedať úrovniam ovládania DigComp, a motivovať jednotlivcov, aby získavali nové digitálne zručnosti. 

EDSC podporuje ambiciózne ciele programu v oblasti zručností pre Európu:

  • dosiahnuť, aby do roku 2025 malo 70 % osôb vo veku 16 až 74 rokov aspoň základné digitálne zručnosti
  • cieľom digitálneho desaťročia Európy je mať do roku 2030 minimálne 80 % obyvateľstva so základnými digitálnymi zručnosťami

Hlavné aktivity

  • štúdia uskutočniteľnosti, ktorá skúma scenáre pre európske osvedčenie o digitálnych zručnostiach 

Očakávané výsledky

  • návrh a skúšobná prevádzka európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach, ktoré je uznávané a akceptované vládami, zamestnávateľmi a inými zainteresovanými stranami v celej Európe

Harmonogram 

  • jar 2021 – spustenie platformy pre digitálne zručnosti a pracovné miesta s príležitosťou odbornej prípravy v oblasti zvyšovania úrovne a získania nových digitálnych zručností 
  • leto 2021 – spustenie nástroja sebahodnotenia digitálnych zručností prostredníctvom portálu Europass
  • september 2021 – preskúmanie uskutočniteľnosti, konzultácie a rozvoj koncepcie spolu so zainteresovanými stranami 
  • september 2022 – vývoj prototypov EDSC 
  • 2023 – spustenie EDSC a uvedenie do plnej prevádzky 

Viac informácií o rámci digitálnych kompetencií (DigComp) môžete nájsť v brožúre, vo videu alebo na webovom sídle Spoločného výskumného centra (JRC).

Ďalšie informácie o osvedčení o digitálnych zručnostiach môžete nájsť na webovom sídle All digital.

Financovanie

Toto opatrenie je financované programom Erasmus+ EÚ.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť o tomto opatrení viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu
EC-EDSC@ec.europa.eu.

Najnovšie správy o tomto opatrení a o jeho vývoji a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania sledujte na twitterovom účte @EUDigitalEdu.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021