Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Táto stránka sa v súčasnosti prekladá. Jej najnovšia verzia je medzitým k dispozícii v angličtine.

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Opatrenie 10

Odporúčanie Rady týkajúce sa zlepšenia poskytovania digitálnych zručností a kompetencií vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Technologický pokrok exponenciálne zvyšuje potrebu digitálnych zručností a kompetencií na všetkých úrovniach hospodárstva a spoločnosti. Len 54 % obyvateľstva EÚ však dokáže zvládnuť základné digitálne úkony, ako je pripojenie na Wi-Fi či používanie webových stránok.

Ambiciózne ciele stanovené v rámci Digitálneho kompasu do roku 2030 a v uznesení Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave sa zameriavajú na úroveň digitálnych zručností rôznych skupín občanov – napríklad aktívnych odborných pracovníkov, dospelých alebo mladých ľudí.

Tieto iniciatívy si vyžadujú, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy posilňovali úsilie pri poskytovaní digitálnych zručností a kompetencií čo najväčšiemu počtu žiakov už od útleho veku.

Riešenie spoločných problémov

Krajiny EÚ čelia spoločným problémom týkajúcim sa úrovne digitálnych zručností ich obyvateľstva a schopnosti ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy podporovať vzdelávajúce sa osoby pri rozvíjaní digitálnych kompetencií, ktoré potrebujú na život, prácu a učenie sa.

Zlepšovanie poskytovania digitálnych zručností

Cieľom odporúčania Rady je:

  • umožniť Európanom rozvíjať základné, stredné a pokročilé digitálne zručnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy,
  • sformulovať kroky potrebné na podporu rozvoja digitálnych kompetencií od raného veku a vo všetkých fázach vzdelávania a odbornej prípravy. Súčasťou tohto úsilia je využívanie nástrojov EÚ na investovanie do profesijného rozvoja učiteľov,
  • podporovať výmenu najlepších postupov týkajúcich sa inštruktážnych metód vrátane zamerania sa na vysokokvalitnú informatiku na všetkých úrovniach vzdelávania a práce s občianskou spoločnosťou a príslušným hospodárskym sektorom s cieľom vytvoriť osvedčené postupy a uspokojiť nové a vznikajúce potreby v oblasti zručností.

Hlavné aktivity

Očakávané výsledky

  • navrhnúť spôsoby koherentného poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave,
  • pripraviť usmernenia k informatike ako vyučovaciemu predmetu vrátane príslušných zásad, koncepcií a postupov vo vzdelávaní a učení sa,
  • prispieť k cieľom v oblasti digitálnych zručností v rámci Digitálneho kompasu a európskeho vzdelávacieho priestoru zlepšením úrovne digitálnych zručností európskeho obyvateľstva vyváženým zastúpením mužov a žien v radoch študentov a vzdelávajúcich sa osôb, ktorí zvážia kariéru v odvetví IKT.

Časový rozvrh

Financovanie

Toto opatrenie je financované z programu Erasmus+, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu na spravodlivú transformáciu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Digitálna Európa a programu Horizont Európa.