Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 10

V súlade s ambicióznymi cieľmi Digitálneho kompasu do roku 2030 je potrebné, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy posilnili svoje úsilie pri poskytovaní digitálnych zručností a kompetencií čo najväčšiemu počtu žiakov už od útleho veku. 

Vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií (IT) v školách umožňuje mladým ľuďom získať kritické a praktické chápanie digitálneho sveta, v ktorom žijú. 

Napriek tomu však veľa mladých ľudí v Európe opustí školu bez akejkoľvek účasti na vzdelávaní v oblasti výpočtovej techniky alebo IT. 

Mnohé členské štáty Európskej únie v súčasnosti upravujú svoje učebné osnovy, napríklad zavádzaním informačných technológií do základného vzdelávania alebo pridávaním nových zložiek, ako je umelá inteligencia, digitálne občianstvo a výpočtové myslenie. 

Napriek týmto snahám malo v EÚ v roku 2019 základné alebo rozšírené základné digitálne zručnosti len 56 % osôb vo veku 16 až 74 rokov (Eurostat, 2020).

Ciele 

Európska komisia vypracuje návrh odporúčania Rady týkajúceho sa zlepšenia poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave, aby prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy podporila Európanov pri rozvíjaní základných a pokročilých digitálnych zručností. 

Toto opatrenie bude zahŕňať využívanie nástrojov EÚ na investovanie do profesijného rozvoja učiteľov. V odporúčaní sa podporí výmena najlepších postupov v oblasti inštruktážnych metód, a to aj prostredníctvom zamerania sa na vysokokvalitné inkluzívne vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky na všetkých úrovniach vzdelávania, a podporu dialógu s odvetvím o identifikácii a aktualizácii nových a vznikajúcich potrieb v oblasti zručností.

Hlavné aktivity

  • aktualizácia správy Spoločného výskumného centra (JRC) s názvom Vývoj výpočtového myslenia v povinnej školskej dochádzke – politické a praktické dôsledky
  • vypracovanie odporúčaní Rady týkajúcich sa zlepšenia poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave

Očakávané výsledky

  • príprava usmernenia k IT ako vyučovacieho predmetu vrátane jeho zásad, koncepcií a postupov vo vzdelávaní a učení sa
  • dosiahnutie dohody o ucelenej vízii a jednotnej terminológii súvisiacej s poskytovaním vysokokvalitného vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky/IT všetkým študentom v Európe
  • výmena najlepších postupov pre hodnotenia vo vzdelávacích inštitúciách a zdôraznenie potenciálu a obmedzení výpočtovej techniky pri riešení spoločenských výziev
  • prispenie k cieľom stratégie formovania digitálnej budúcnosti Európy, ktorá má zaručiť, aby aspoň 65 % Európanov malo do roku 2025 aspoň základné digitálne zručnosti

Harmonogram

  • október – december 2021 – aktualizovanie správy JRC o výpočtovom myslení 
  • jeseň 2022 – uverejnenie správy EURYDICE, ktorá mapuje v Európe vzdelávanie v oblasti IT a výpočtovej techniky na školskej úrovni
  • marec – december 2021 – vytvorenie rámca spôsobilostí pre IT v spolupráci s koalíciou Informatics for All 
  • koniec roka 2022 – návrh odporúčania Rady, ktorým sa poskytne ucelená vízia a jednotná terminológia spätá s poskytovaním vysoko kvalitného vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky študentom v EÚ 

Financovanie

Toto opatrenie je financované programom Erasmus+ EÚ.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť o tomto opatrení viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Najnovšie správy o tomto opatrení a o jeho vývoji a o celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania sledujte na twitterovom účte @EUDigitalEdu.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021