Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 10

Návrh odporúčania Rady o zlepšení poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave

Technologický pokrok exponenciálne zvyšuje potrebu digitálnych zručností a kompetencií na všetkých úrovniach hospodárstva a spoločnosti. Úroveň digitálnych zručností je však naďalej nedostatočná.

Ambiciózne ciele stanovené v rámci Digitálneho kompasu do roku 2030 a v uznesení Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave sa zameriavajú na úroveň digitálnych zručností rôznych skupín občanov – napríklad aktívnych odborných pracovníkov, dospelých alebo mladých ľudí.

Tieto iniciatívy si vyžadujú, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy posilňovali úsilie pri poskytovaní digitálnych zručností a kompetencií čo najväčšiemu počtu žiakov už od útleho veku. 

Ciele 

Členské štáty Európskej únie (EÚ) čelia spoločným problémom týkajúcim sa úrovne digitálnych zručností ich obyvateľstva a schopnosti ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy podporovať vzdelávajúce sa osoby pri rozvíjaní digitálnych kompetencií, ktoré potrebujú na život, prácu a učenie sa.

Zlepšovanie poskytovania digitálnych zručností

Európska komisia vypracuje návrh odporúčania Rady o zlepšení poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave, aby sa prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy posilnilo postavenie Európanov pri rozvíjaní základných, mierne pokročilých a pokročilých digitálnych zručností. 

V rámci tejto iniciatívy sa sformulujú kroky potrebné na podporu rozvoja digitálnych kompetencií od raného veku a vo všetkých fázach vzdelávania a odbornej prípravy. Súčasťou toho bude využívanie nástrojov EÚ na investovanie do profesijného rozvoja učiteľov.

V rámci odporúčania sa podporí aj výmena najlepších postupov týkajúcich sa inštruktážnych metód vrátane zamerania sa na vysokokvalitnú informatiku na všetkých úrovniach vzdelávania, posilnenie dialógu s občianskou spoločnosťou a príslušným hospodárskym sektorom o tvorbe osvedčených postupov a uspokojovanie nových a vznikajúcich potrieb v oblasti zručností.

Kľúčové činnosti

 • Správa Spoločného výskumného centra (JRC) s názvom „Reviewing Computational Thinking in Compulsory Education“ (Preskúmanie počítačového myslenia v povinnom vzdelávaní) (uverejnená v marci 2022)
 • Štúdia siete EURYDICE s názvom „Informatics in School Education“ (Informatika v školskom vzdelávaní) (september 2022)
 • Návrh odporúčania Rady o zlepšení poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave (prvý štvrťrok 2023)

Očakávané výsledky

 • návrh spôsobov koherentného poskytovania digitálnych zručností vo vzdelávaní a v odbornej príprave
 • príprava usmernenia k informatike ako vyučovaciemu predmetu vrátane príslušných zásad, koncepcií a postupov vo vzdelávaní a učení sa
 • dosiahnutie dohody o ucelenej vízii a jednotnej terminológii súvisiacej s poskytovaním informatiky všetkým študentom v Európe
 • príspevok k cieľom v oblasti digitálnych zručností v rámci Digitálneho kompasu a európskeho vzdelávacieho priestoru pozitívnym ovplyvňovaním úrovne digitálnych zručností európskych občanov, ako aj počtu študentov, študentiek a vzdelávajúcich sa osôb, ktorí zvážia kariéru v odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT)

Chronologický prehľad

 • október 2021 – marec 2022 – aktualizovanie správy JRC o počítačovom myslení
 • marec – september 2022 – uskutočnenie cielených konzultácií so zainteresovanými stranami
 • september 2022 – uverejnenie správy siete EURYDICE o informatike v školskom vzdelávaní
 • január – marec 2023 – návrh odporúčania Rady o zlepšení poskytovania digitálnych zručností 

Financovanie

Toto opatrenie je financované v rámci programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

Súvisiaci obsah