Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 7

Digitálna gramotnosť nebola nikdy taká dôležitá, ako je v dnešnom stále viac digitalizovanom svete. 

Rýchlo sa meniace médiá a informačné prostredie spolu s veľkým množstvom online mediálnych platforiem a zdrojov informácií kladú na ľudí požiadavky, aby boli v digitálnom svete sebavedomí a zároveň znalí a kritickí.

V čase krízy narastajú výzvy spojené so šírením dezinformácií a škodlivého obsahu, čím zaťažujú naše demokracie a blahobyt jednotlivcov.

V nedávnom prieskume Eurobarometra 37 % Európanov uviedlo, že denne narážajú na správy, ktoré podľa ich názoru skresľujú realitu alebo sú dokonca falošné. 

V inom prieskume (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 % respondentov vyjadrilo obavy týkajúce sa existencie falošných správ v kontexte pandémie COVID-19. 

V roku 2020 respondenti vo verejnej konzultácii Európskej komisie o akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 zdôraznili, že zručnosti súvisiace s digitálnou gramotnosťou, ako napríklad rozlišovanie faktov od nepravdivých informácií, zvládnutie zahltenia informáciami a bezpečný pohyb v online svete, sú troma najdôležitejšími digitálnymi zručnosťami potrebnými pre 21. storočie.

Vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú kľúčovú úlohu pri vybavovaní občanov zručnosťami kritického myslenia, ktoré je potrebné pri uplatňovaní vlastného úsudku v online svete, pričom sa do úvahy berú jeho špecifiká súvisiace s prítomnosťou algoritmov, „informačných bublín“ a „komnát ozvien“. 

Aby sa zaručil účinný rozvoj digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, je potrebné učiteľov a pedagógov ďalej podporovať usmerňovaním a praktickými príkladmi. 

Hlavné aktivity

Komisia vypracuje spoločné usmernenia s cieľom pomôcť učiteľom a pedagógom pri podporovaní digitálnej gramotnosti a v boji proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy. 

Okrem toho spustí činnosť expertnej skupiny Komisie na boj proti dezinformáciám a podporu digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy.

Očakávané výsledky

  • lepšia informovanosť a vedomosti verejnosti o dezinformáciách
  • širšie porozumenie digitálnej gramotnosti, ktorá sa dosiahne prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy
  • zodpovedné a bezpečné využívanie digitálnych technológií

Harmonogram

  • máj 2021 – vyhlásenie výzvy na expertnú skupinu 
  • október 2021 – prvé zasadnutie expertnej skupiny
  • september 2022 – posledné spoločné usmernenia pre učiteľov a pedagógov s cieľom podporiť digitálnu gramotnosť a bojovať proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy 

Financovanie

Toto opatrenie je financované programom Erasmus+ EÚ. 

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť o tomto opatrení viac, môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Najnovšie správy o tomto opatrení a o jeho vývoji a o celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania sledujte na twitterovom účte @EUDigitalEdu.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021