Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 7

Usmernenia pre učiteľov a pedagógov s cieľom podporiť digitálnu gramotnosť a bojovať proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy.

Digitálna gramotnosť nebola nikdy taká dôležitá, ako je v dnešnom stále viac digitalizovanom svete.

Rýchlo sa meniace médiá a informačné prostredie spolu s veľkým množstvom online mediálnych platforiem a zdrojov informácií kladú na ľudí požiadavky, aby boli v digitálnom svete sebavedomí a zároveň znalí a kritickí.

Digitálna gramotnosť a výzvy spojené s dezinformáciami

V čase krízy narastajú výzvy spojené so šírením dezinformácií a škodlivého obsahu, čím sa zaťažujú naše demokracie a blahobyt jednotlivcov.

V nedávnom prieskume Eurobarometra 70 % Európanov uviedlo, že často narážajú na správy, ktoré podľa ich názoru skresľujú realitu alebo sú dokonca falošné.

V inom prieskume (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 % respondentov vyjadrilo obavy týkajúce sa existencie falošných správ v kontexte pandémie COVID-19.

V roku 2020 respondenti vo verejnej konzultácii Európskej komisie o akčnom pláne digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 zdôraznili, že zručnosti súvisiace s digitálnou gramotnosťou, ako napríklad rozlišovanie faktov od nepravdivých informácií, zvládnutie zahltenia informáciami a bezpečný pohyb v online svete, sú troma najdôležitejšími digitálnymi zručnosťami potrebnými pre 21. storočie.

Vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú kľúčovú úlohu pri vybavovaní občanov zručnosťami kritického myslenia, ktoré je potrebné pri uplatňovaní vlastného úsudku v online svete, pričom sa do úvahy berú jeho špecifiká súvisiace s prítomnosťou algoritmov, „informačných bublín“ a „komnát ozvien“.

Aby sa zaručil účinný rozvoj digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, je potrebné učiteľov a pedagógov ďalej podporovať usmerňovaním a praktickými príkladmi.

Kľúčové činnosti

V záujme riešenia týchto výziev Komisia v októbri 2022 uviedla do praxe usmernenia s cieľom pomôcť učiteľom a pedagógom pri podporovaní digitálnej gramotnosti a v boji proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy.

Usmernenia poskytujú praktické usmernenia pre učiteľov a pedagógov vrátane praktických tipov a plánov činností. Sú určené pre učiteľov základných a stredných škôl s odbornými znalosťami v oblasti digitálneho vzdelávania alebo bez nich. K nim je pripojená záverečná správa, v ktorej sú zhrnuté hlavné zistenia a odporúčania expertnej skupiny.

Usmernenia a záverečná správa boli vypracované s podporou neformálnej expertnej skupiny Komisie, ktorá združuje odborné znalosti z komunity vzdelávania a odbornej prípravy, akademickej obce, vysielania, súkromného sektora a podobne.  

Ďalšie informácie o usmerneniach sú uvedené nižšie v prehľade, infografike a krátkom vysvetľujúcom videu.

 

Očakávané výsledky

  • lepšia informovanosť a vedomosti verejnosti o dezinformáciách
  • širšie porozumenie digitálnej gramotnosti, ktorá sa dosiahne prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy
  • zodpovedné a bezpečné využívanie digitálnych technológií

Výstupy

  • Usmernenia pre učiteľov a pedagógov na účely podpory digitálnej gramotnosti a reakcie na dezinformácie prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy
  • Záverečná správa expertnej skupiny Komisie pre boj proti dezinformáciám a podporu digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

Chronologický prehľad

  • október 2021 až júl 2022 – zasadnutia expertnej skupiny Komisie
  • október 2022 – uverejnenie usmernení a záverečnej správy expertnej skupiny

Financovanie

Toto opatrenie je financované z programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.