Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 5

Počas pandémie COVID-19 muselo veľké množstvo inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Európskej únie (EÚ) a mimo nej rýchlo prejsť na online a dištančné vyučovanie.

Mnohé zápasili s výzvami dištančného vzdelávania, čo si vyžadovalo rozvíjanie a používanie nových zručností, nástrojov, zdrojov a pedagogických prístupov. 

Na účinné uplatňovanie skúseností získaných počas tohto obdobia, ako aj využívanie digitálnych technológií na zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania a odbornej prípravy je potrebné priebežné plánovanie a monitorovanie, podpora, zdroje a usmernenia. 

Ciele 

Program Erasmus+ poskytuje financovanie projektov spolupráce, ktorými sa podporuje plánovanie digitálnej transformácie v inštitúciách vzdelávania a odbornej prípravy vrátane základných a stredných škôl, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a inštitúcií vzdelávania dospelých.

S cieľom ďalej podporovať vytváranie a uplatňovanie digitálnej pedagogiky a odborných znalostí vo využívaní digitálnych nástrojov pre učiteľov vrátane dostupných a podporných technológií sa zakladajú pedagogické akadémie programu Erasmus+.

Na jeseň 2021 sa spustí aj nový online nástroj na sebahodnotenie SELFIE pre učiteľov, ktorý vychádza z európskeho rámca digitálnych kompetencií pre pedagógov. Nástroj pomôže učiteľom identifikovať silné i slabé stránky v ich digitálnych kompetenciách a naplánovať ďalšiu odbornú prípravu. 

Hlavné aktivity

  • podporovať plány digitálnej transformácie inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom projektov spolupráce v rámci programu Erasmus+, 
  • zriadiť pedagogické akadémie programu Erasmus+ s cieľom podporovať spoluprácu a poskytovať učiteľom a pedagógom možnosti profesijného rozvoja,
  • spustiť online nástroj na sebahodnotenie SELFIE pre učiteľov s cieľom pomôcť učiteľom (a ich tímom) spoločne identifikovať silné a slabé stránky v ich digitálnych kompetenciách.

Očakávané výsledky

  • zvýšenie digitálnej kapacity inštitúcií vzdelávania,
  • zabezpečenie možností profesijného rozvoja pre učiteľov a pedagógov, 
  • pomoc učiteľom v snahe identifikovať silné a slabé stránky v ich digitálnych kompetenciách. 

Časový rozvrh

Projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ 

V apríli 2021 boli ako súčasť všeobecnej výzvy programu Erasmus+ (v rámci kľúčovej akcie 2) spustené možnosti financovania projektov spolupráce v rámci programu Erasmus+ zameraných na digitálne plánovanie v oblasti školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a vysokoškolského vzdelávania.

Finančné prostriedky budú v rámci každoročnej všeobecnej výzvy v rámci programu Erasmus+ sprístupnené každý rok až do roku 2027.

Viac informácií nájdete v príručke k programu Erasmus+.

Pedagogické akadémie programu Erasmus+ 

Podrobné informácie o tejto výzve sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ pre rok 2021. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v zázname z informačného stretnutia z 10. júna 2021 k výzve na predkladanie návrhov na financovanie pedagogických akadémií programu Erasmus+ na rok 2021. 

SELFIE pre učiteľov 

  • apríl 2021 – pilotný test nástroja v Taliansku, Litve, Estónsku a Írsku, 
  • od mája do septembra 2021 – analýza údajov a spätnej väzby z pilotného testu nástroja SELFIE pre učiteľov a jeho ďalší vývoj, 
  • október 2021 – spustenie nástroja vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021