Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 5

Plány digitálnej transformácie pre inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy

Počas pandémie COVID-19 muselo veľké množstvo inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Európskej únie (EÚ) a mimo nej rýchlo prejsť na online a dištančné vyučovanie.  

Mnohé inštitúcie zápasili s výzvami dištančného vzdelávania, čo si vyžadovalo rozvíjanie a používanie nových zručností, nástrojov, zdrojov a pedagogických prístupov. 

V záujme účinného zúžitkovania skúseností získaných počas tohto obdobia, vrátane toho, ako využívať digitálne technológie na zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávania a odbornej prípravy, je potrebné priebežné plánovanie a monitorovanie, podpora, zdroje a usmernenia. 

Ciele 

programu Erasmus+ sa financujú projekty spolupráce, ktorými sa podporuje plánovanie digitálnej transformácie v inštitúciách vzdelávania a odbornej prípravy vrátane základných a stredných škôl, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a inštitúcií vzdelávania dospelých.

S cieľom ďalej podporovať rozvoj a uplatňovanie digitálnej pedagogiky a odborných znalostí pri využívaní digitálnych nástrojov pre učiteľov vrátane dostupných a podporných technológií sa zakladajú pedagogické akadémie programu Erasmus+.

Na jeseň 2021 bol spustený aj nový online nástroj na sebahodnotenie SELFIE pre učiteľov, ktorý vychádza z európskeho rámca digitálnych kompetencií pre pedagógov. Tento nástroj pomôže učiteľom identifikovať silné i slabé stránky v ich digitálnych kompetenciách a naplánovať ďalšiu odbornú prípravu. 

Kľúčové činnosti  

  • podporovať plány digitálnej transformácie inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom projektov spolupráce v rámci programu Erasmus+,
  • zriadiť pedagogické akadémie programu Erasmus+ s cieľom podporovať spoluprácu medzi učiteľmi a pedagógmi a poskytovať učiteľom a pedagógom možnosti profesijného rozvoja,
  • spustiť online nástroj na sebahodnotenie SELFIE pre učiteľov s cieľom pomôcť učiteľom (a ich tímom) spoločne identifikovať silné a slabé stránky v ich digitálnych kompetenciách.

Očakávané výsledky

  • zvýšenie digitálnej kapacity inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy,
  • zabezpečenie možností profesijného rozvoja pre učiteľov a školiteľov,
  • pomoc učiteľom pri identifikácii silných a slabých stránok v ich digitálnych kompetenciách.

Časový plán

Projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ 

Ako súčasť všeobecnej výzvy programu Erasmus+ (v rámci kľúčovej akcie 2) sú k dispozícii možnosti financovania pre projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ zamerané na digitálne plánovanie v oblasti školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a vysokoškolského vzdelávania.

Finančné prostriedky budú do roku 2027 každoročne k dispozícii v rámci všeobecnej ročnej výzvy programu Erasmus+.

Viac informácií nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Učiteľské akadémie programu Erasmus+ 

Účelom učiteľských akadémií programu Erasmus+ je vytvárať európske partnerstvá a podporovať spoluprácu medzi inštitúciami vzdelávania učiteľov a poskytovateľmi odbornej prípravy. Akadémie sú koncipované tak, aby podporovali viacjazyčnosť, jazykové povedomie a kultúrnu rozmanitosť.

Ich cieľom je zlepšiť podporu učiteľov v prvých rokoch výkonu ich povolania a posilniť ich nepretržitý profesijný rozvoj počas celej kariéry.

Podrobné informácie o tejto výzve sú uvedené v sprievodcovi programom Erasmus+ na rok 2022. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru a na portáli možností financovania a ponúk.

Kontaktujte nás

Ak chcete získať viac informácií o tomto opatrení, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.