Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027)

Mikä on digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma?

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027) on EU:n uusi poliittinen aloite, joka auttaa tuomaan jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmät digiaikaan kestävästi ja tehokkaasti.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa

 • luodaan pitkäaikainen strateginen visio siitä, millaista on laadukas, osallistava ja kaikille avoin digitaalinen koulutus tulevaisuuden Euroopassa 
 • pureudutaan koulutuksen digihaasteisiin ja -mahdollisuuksiin, jotka nousivat esiin, kun koulut siirtyivät etäopetukseen covid-19-pandemian seurauksena ja teknologian käyttö lisääntyi ennennäkemättömällä tavalla 
 • avataan tietä EU:n tason yhteistyölle digitaalisessa koulutuksessa ja kannustetaan eri aloja tuomaan koulutus digiaikaan yhdessä
 • kehitetään digitaaliteknologioiden opetusta ja lisätään sen määrää, tuetaan digitaalisia välineitä ja materiaaleja hyödyntävää opetusta sekä tarjotaan kestäviä verkkoyhteyksiä, alustoja ja välineitä osallistavaan ja joustavaan etäopiskeluun.

Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, toimintasuunnitelmassa määritellään kaksi painopistettä

 1. Kehitetään tehokkaita digitaalisia koulutusekosysteemejä

Niihin kuuluvat

 • kestävät verkkoyhteydet, digitaaliset laitteet ja alustat sekä niiden yhteenliitettävyys
 • tehokas digiosaamisen suunnittelu, kehittäminen ja päivittäminen, myös organisaatioiden tasolla
 • digitaalisesti pätevät ja osaavat opettajat ja opetushenkilöstö
 • laadukkaat oppisisällöt, käyttäjäystävälliset välineet sekä tietoturvalliset alustat, joilla noudatetaan tietosuojasääntöjä ja eettisiä normeja.
 1. Kehitetään digitaalisessa muutoksessa tarvittavia digitaalisia taitoja ja osaamista

Niillä tarkoitetaan

 • digitaalisia perustaitoja ja -osaamista lapsuudesta vanhuuteen
 • digilukutaitoa, joka pitää sisällään kyvyn tunnistaa valeuutiset
 • tietotekniikan opetusta
 • hyvää ymmärrystä teknologioista, jotka käyttävät erilaisia data-aineistoja, kuten tekoäly
 • perustasoa ylempiä digitaalisia taitoja, jotta voidaan kouluttaa lisää digitaalisten alojen asiantuntijoita 
 • tyttöjen ja naisten kannustamista digitaalisten alojen opintoihin ja työurille.

Miksi digitaalista osaamista parantavia toimia tarvitaan?

Yhteiskunnan ja talouden digitaalistumisella on aina syvällisempi vaikutus ihmisten arkeen. Kuitenkin useissa maissa koulutuksen digitalisaatio oli ennen covid-19-pandemiaa vasta aluillaan. 

Pandemia havahdutti huomaamaan, että myös koulutusjärjestelmän on vastattava digitaalistuvan yhteiskunnan vaatimuksia. 

Covid-19-pandemia osoitti, että opetusalan digitaalisia valmiuksia on lisättävä. Lisäksi oppilaiden digitaaliseen osaamiseen liittyvät puutteet ja epätasa-arvoisuus tulivat esiin ja vahvistuivat, kun sosiaalisesti tai taitojen puolesta heikommassa asemassa olevat oppilaat jäivät opetuksen ulkopuolelle. 

Lisäksi havaittiin, että myös koulutuksen järjestäjien digitaaliset valmiudet ja opettajankoulutuksen sisällöt on päivitettävä digiaikaan ja että digitaalisten taitojen ja osaamisen tasoa ylipäätään on nostettava. 

Luvut kertovat:

 • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa todetaan, että alle 40 % EU-maissa toimivista opettajista tunsi olevansa valmiita käyttämään digitaaliteknologiaa opetuksessa (eri EU-maiden tulokset erosivat toisistaan).
 • Kansainvälisen monilukutaidon tutkimukseen (ICILS) vuonna 2018 osallistuneista 13–14-vuotiaista yli kolmasosalla ei ollut perustasoisia digitaalisia taitoja.
 • Neljäsosalla pienituloisista kotitalouksista ei ole mahdollisuutta hankkia tietokoneita ja laajakaistaa (kotitalouksien tulot vaikuttavat mahdollisuuksiin eri tavoin EU:n eri osissa) (Eurostat, 2019).

Pandemia on lisännyt verkko- ja hybridiopetusta, jossa osa opetuksesta tapahtuu verkossa ja osa lähiopetuksena oppilaitoksessa.

Tämän suuntauksen myötä opetukseen on kehitetty uusia opetus- ja oppimistapoja ja verkko-opetukseen on haettu joustavuutta ja aiempaa henkilökohtaisempaa otetta. 

Tässä muutostilassa tarvitaan vahvoja koordinoituja EU-tason toimia, jotta koulutusjärjestelmät pystyvät vastaamaan covid-19-pandemian esiin nostamiin ja siitä johtuviin haasteisiin. Lisäksi on tarpeellista luoda pitkän aikavälin visio siitä, mitä digitaalinen koulutus pitää sisällään ja miten se voidaan järjestää tulevaisuuden Euroopassa. 

Poliittinen tausta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi heinäkuussa 2019 antamissaan poliittisissa suuntaviivoissa, että tarvitaan uusi, ensimmäisen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman (2018–2020) pohjalta kehitettävä toimintasuunnitelma. 

Uudistettu digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma kuuluu komission toimintakokonaisuuteen Euroopan digitaalinen valmius ja saa rahoitusta Next Generation EU -välineestä. Lisäksi se tukee elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteita. Välineen tavoitteena on luoda entistä vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi Eurooppa. 

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma on tärkeässä asemassa, jotta visio eurooppalaisesta koulutusalueesta toteutuu vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi se auttaa saavuttamaan tavoitteet, jotka on annettu Euroopan osaamisohjelmassa, Euroopan sosiaalisen pilarin toimintasuunnitelmassa ja aloitteessa 2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten.

Avoin julkinen kuuleminen

Komissio järjesti heinä-syyskuussa 2020 avoimen julkisen kuulemisen, jossa kerättiin tietoa siitä, kuinka EU:n asukkaat ja julkiset ja yksityiset laitokset kokivat covid-19-pandemian vaikutukset koulutukseen ja siirtymisen etä- ja verkko-opetukseen. Lisäksi vastaajat saivat antaa oman visionsa tulevaisuuden digitaalisesta koulutuksesta Euroopassa. 

Kuuleminen toi esiin seuraavat asiat:

 • lähes 60 % vastaajista ei ollut ollut etä- tai verkko-opetuksessa ennen covid-19-kriisiä
 • vastaajista 95 % katsoi, että covid-19-pandemia toi pysyvän muutoksen siihen, kuinka teknologiaa käytetään opetuksessa
 • vastaajien mukaan digitaalisten välineiden ja oppisisältöjen on oltava ajanmukaisia, interaktiivisia ja helppokäyttöisiä, eivätkä ne se saa olla riippuvaisia kaupungin tai kunnan taloudellisista resursseista
 • yli 60 % vastaajista arvioi omien digitaalisten taitojensa parantuneen kriisin aikana, ja yli 50 % halusi parantaa taitojaan myös vastaisuudessa.

Kuulemisessa saatiin yli 2 700 vastausta ja 127 kannanottoa 60 maasta. Komissio hyödynsi vastauksia laatiessaan ehdotuksen uudeksi digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaksi, jonka komission jäsenten kollegio hyväksyi 30. syyskuuta 2020.

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan kuuluvat toimet

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma sisältää seuraavat toimet vuosiksi 2021–2027:

Painopiste 1: Kehitetään tehokkaita digitaalisia koulutusekosysteemejä

 • Vaihe 1: Aloitetaan jäsenvaltioiden kanssa strateginen vuoropuhelu menestyksekkään digitaalikasvatuksen mahdollistavista tekijöistä
 • Vaihe 2: Ehdotetaan, että neuvosto antaa suosituksen digitaalisten oppimisympäristöjen ja luokkahuoneopetuksen sulauttamisesta perus- ja toisen asteen koulutuksessa
 • Vaihe 3: Kehitetään digitaalisen koulutuksen sisältöä koskevat eurooppalaiset puitteet
 • Vaihe 4: Tuetaan oppilaitoksia verkkoyhteyksien ja laitteiden hankinnassa
 • Vaihe 5: Tuetaan oppilaitoksia digitaalista muutosta koskevassa suunnittelussa
 • Vaihe 6: Kehitetään tekoälyä ja datan käyttöä koulutuksessa 

Painopiste 2: Kehitetään digitaalisessa muutoksessa tarvittavia digitaalisia taitoja ja osaamista 

 • Vaihe 7: Laaditaan opettajille ja opetushenkilöstölle digilukutaidon vahvistamista ja disinformaation torjumista koskevat ohjeet 
 • Vaihe 8: Päivitetään eurooppalainen digitaalisten taitojen puitekehys ottamalla siihen mukaan tekoälyyn ja dataan liittyvät taidot
 • Vaihe 9: Kehitetään eurooppalainen digitaalisten taitojen todistus (European Digital Skills Certificate, EDSC)
 • Vaihe 10: Ehdotetaan, että neuvosto antaa suosituksen digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamisesta
 • Vaihe 11: Kerätään tietoja opiskelijoiden digitaalisista taidoista eri maissa ja asetetaan EU-tason tavoitteet opiskelijoiden digitaaliselle osaamiselle
 • Vaihe 12: Laajennetaan Digital Opportunity Traineeships -harjoittelu koskemaan myös ammatti- ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelevia
 • Vaihe 13: Kannustetaan naisia STEM-aloille
 • Digitaalisen koulutuksen keskus 

Digitaalisen koulutuksen keskus

Tukeakseen molempien painopisteiden toimia komissio perustaa digitaalisen koulutuksen keskuksen. Uuden keskuksen tehtävänä on lisätä digitaalista koulutusta koskevaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa EU:ssa.

Ensimmäinen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021–2027) perustuu ensimmäiseen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan (2018–2020), joka sisälsi seuraavat painopisteet:

 • lisätään digitaaliteknologian hyödyntämistä opetuksessa
 • kehitetään digitaitoja ja -osaamista
 • kehitetään koulutusta parempien data-analyysien ja ennusteiden avulla.

Ota yhteyttä

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa koordinoi koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosaston (EAC) digitaalisen koulutuksen yksikkö. 

Jos haluat lisätietoja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta, ota yhteyttä sähköpostitse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Seuraa meitä Twitterissä @EUDigitalEdu ja saat uusimmat uutiset digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä. 


Yläkuva: © Euroopan unioni, 2021.