Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Táto stránka sa v súčasnosti prekladá. Jej najnovšia verzia je medzitým k dispozícii v angličtine.

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 1

Úspešné digitálne vzdelávanie spočíva vo vytvorení väčšieho počtu a lepších príležitostí na vzdelávanie a výučbu pre všetkých v digitálnom veku. Je zároveň podmienkou na to, aby študenti získali zručnosti, vďaka ktorým sa im podarí v dnešnom svete uspieť. Činnosťami v rámci tohto opatrenia sa identifikujú spoločné výzvy, ktorým čelia krajiny EÚ pri digitálnej transformácii svojich systémov vzdelávania a odbornej prípravy, a navrhujú sa spôsoby, ako ich prekonať.
Na tejto stránke

Štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi na tému digitálneho vzdelávania a digitálnych zručností

Podpora dostupného, kvalitného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania musí byť spoločným úsilím celej spoločnosti. Vlády, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy, súkromný sektor a verejnosť sa musia zaviazať k vytvoreniu vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2021 vyzvala na to, aby „vedúci predstavitelia venovali téme digitálneho vzdelávania a zručností náležitú pozornosť a viedli o nej štruktúrovaný dialóg na najvyššej úrovni“. Štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi o digitálnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach sa začal v októbri 2021 a jeho cieľom bolo zvýšiť politickú viditeľnosť a záväzky v oblasti digitálneho vzdelávania a zručností, aby Európa mohla splniť ambiciózne ciele stanovené na rok 2030.

Štruktúrovaný dialóg sa realizoval prostredníctvom diskusií na úrovni EÚ a dvojstranných stretnutí medzi Komisiou a zástupcami jednotlivých krajín EÚ. Združili sa v nich rôzne sektory a inštitúcie verejnej správy, ako aj rôzne zainteresované strany, napríklad sociálni partneri, občianska spoločnosť či súkromný sektor. Dialóg sa riadil koncepciou „nadrezortného prístupu“, ktorá zahŕňa spoluprácu medzi rôznymi sektormi verejnej správy. V rámci tohto prístupu sa spojili rôzne oblasti politiky vrátane:

 • vzdelávanie a odborná príprava,
 • digitalizácia,
 • zamestnanosť a sociálne veci,
 • finančné prostriedky a investície.

Ciele

 • zamerať sa na to, ako splniť ambiciózne vnútroštátne a európske ciele v oblasti digitálneho vzdelávania a zručností,
 • mobilizovať nástroje EÚ na lepšiu podporu krajín EÚ pri ich ďalšom reformnom úsilí o splnenie vízie do roku 2030,
 • zvýšiť politickú viditeľnosť a záväzky v oblasti digitálneho vzdelávania a zručností,
 • prispieť k budúcim opatreniam na úrovni EÚ, najmä k plánovaným iniciatívam v oblasti digitálneho vzdelávania a zručností, ako aj k prípravám na politický program Digitálne desaťročie do roku 2030, 
 • spojiť rôznych politických aktérov: ministerstvá pre vzdelávanie, prácu, digitalizáciu a financie, ako aj všetky príslušné zainteresované strany, od inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy až po poskytovateľov infraštruktúry, súkromný sektor, sociálnych partnerov, občiansku spoločnosť a inovačnú, technologickú a výskumnú komunitu.

Hlavné aktivity

 • diskusie s krajinami EÚ v spoločnom prostredí, a to v rámci skupiny národných koordinátorov na vysokej úrovni pre digitálne vzdelávanie a zručnosti,
 • dvojstranné dialógy s krajinami EÚ,
 • konzultácie so zainteresovanými stranami,
 • návrhy odporúčaní Rady o kľúčových faktoroch umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu a o zlepšení poskytovania digitálnych zručností v rámci vzdelávania a odbornej prípravy,
 • poskytovanie vstupov pre politický program Digitálne desaťročie a pre národné plány.

Výsledky

 • silnejší politický záväzok krajín EÚ plniť ciele EÚ v oblasti digitálneho vzdelávania a digitálnych zručností,
 • výmena skúseností a najlepších postupov,
 • zvýšenie informovanosti o kľúčových faktoroch úspešnej digitálnej transformácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zlepšovania digitálnych zručností.

Chronologický prehľad

Odporúčanie Rady týkajúce sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu

V odporúčaní Rady sa stanovuje moderný rámec pre investície, riadenie a budovanie kapacít pre účinné a inkluzívne digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu.

Digitálne vzdelávanie a odborná príprava majú zásadný význam pri podpore odolnosti, dostupnosti, kvality a inkluzívnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy a umožňujú, aby vzdelávajúce sa osoby v dnešnom digitálnom svete uspeli.

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 poukázala na potrebu systematickej digitálnej transformácie vo vzdelávaní a odbornej príprave. Na základe výsledkov štruktúrovaného dialógu sa v odporúčaní Rady vyzývajú všetky krajiny EÚ, aby zabezpečili všeobecný prístup k inkluzívnemu a kvalitnému digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave pre všetkých, a tým pomohli pri riešení problému digitálnej priepasti.

Ciele

Cieľom tohto odporúčania je podporiť potrebné štrukturálne reformy na vnútroštátnej úrovni v krajinách EÚ, a tým umožniť významný pokrok v digitálnej transformácii vzdelávania a odbornej prípravy, a to na základe:

 • ucelených stratégií osobitne zameraných na digitálne vzdelávanie a zručnosti,
 • zlepšovania spätnej väzby týkajúcej sa politík prostredníctvom lepšieho monitorovania a hodnotenia politík v oblasti digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy a rýchlejšej integrácie týchto výsledkov pri aktualizácii daných politík,
 • nadrezortného prístupu k digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a intenzívnejšej spolupráce a koordinácie so zainteresovanými stranami a medzi nimi vrátane spolupráce a koordinácie so súkromným sektorom,
 • budovania a posilňovania partnerstiev s učiteľmi pri súčasnom zaistení prístupu k digitálnej odbornej príprave pre všetkých učiteľov, pedagógov a zamestnancov a podpory budovania digitálnych kapacít pre všetky inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy,
 • spravodlivého a na vplyv zameraného investovania do kvalitného, odolného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania a odbornej prípravy.

Hlavné aktivity

 • diskusie v rámci štruktúrovaného dialógu o digitálnom vzdelávaní a zručnostiach (2022)
 • konzultácie so zainteresovanými stranami (2022)
 • predloženie návrhu Komisie na odporúčanie Rady (apríl 2023)
 • prijatie odporúčania Rady týkajúceho sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu (november 2023)

Chronologický prehľad

Financovanie

Toto opatrenie je financované z programu EÚ Erasmus+, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu na spravodlivú transformáciu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Digitálna Európa a programu Horizont Európa.