Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 1

Podpora dostupného, vysokokvalitného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania musí byť spoločným úsilím celej spoločnosti.

Vlády, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy, súkromný sektor a verejnosť sa musia zaviazať k vytvoreniu vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania. 

Úspešná digitálna transformácia systémov vzdelávania a odbornej prípravy teda presahuje rámec vládnych orgánov a inštitúcií zodpovedných za vzdelávanie a vyžaduje si integrovaný celoštátny prístup v rôznych oblastiach politiky. 

Cieľom tohto opatrenia je identifikovať potrebné kroky, ktoré budú smerovať k naplneniu kľúčových faktorov umožňujúcich digitálne vzdelávanie pre všetkých. Patrí medzi ne okrem iného:

 • riešenie nedostatkov v pripojiteľnosti a vo vybavení,
 • podpora inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom výmeny poznatkov o tom, ako sa inkluzívne prispôsobiť a digitalizovať,
 • riešenie problémov súvisiacich s prístupnosťou a dostupnosťou podporných technológií,
 • nabádanie členských štátov Európskej únie (EÚ), aby posilňovali užší dialóg medzi zainteresovanými stranami z celého hospodárstva a medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy,
 • podpora členských štátov, aby vypracovali usmernenia pre digitálnu pedagogiku.

Ciele

 • určiť potrebné kroky, ktoré je potrebné prijať v súvislosti so vzdelávaním, investíciami, výskumom a inováciami na zaistenie vysokokvalitného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania pre všetkých študentov v celej Európe,
 • vymieňať si názory a odborné poznatky o tom, ako najlepšie zabezpečiť kľúčové predpoklady účinné a inkluzívne digitálne vzdelávanie,
 • podporovať členské štáty EÚ v digitálnej transformácii ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom spoločného záväzku Európskej komisie a členských štátov EÚ. 

Hlavné aktivity

 • spustiť proces strategických úvah s jednotlivými členskými štátmi EÚ,
 • zorganizovať niekoľko tematických zasadnutí o faktoroch umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie,
 • vypracovať prípadný návrh odporúčania Rady o faktoroch umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie.

Očakávané výsledky

 • zvýšenie politickej angažovanosti členských štátov v záujme umožnenia účinného a inkluzívneho digitálneho vzdelávania,
 • zvýšenie informovanosti o kľúčových faktoroch úspešnej digitálnej transformácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy,
 • dosiahnutie dohody o prípadnom návrhu odporúčania Rady o faktoroch umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie (spresní sa).

Harmonogram

 • do konca roka 2021 – začatie strategického dialógu, 
 • do konca roka 2022 – prípadné prijatie návrhu odporúčania Rady o faktoroch umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie.

Financovanie

Toto opatrenie je financované v rámci programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021