Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas

Kas yra Skaitmeninio švietimo veiksmų planas?

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas yra atnaujinta Europos Sąjungos (ES) politikos iniciatyva, skirta tvariam ir veiksmingam ES valstybių narių švietimo ir mokymo sistemų pritaikymui prie skaitmeninio amžiaus remti.

Skaitmeninio švietimo veiksmų plane

 • siūloma ilgalaikė strateginė aukštos kokybės, įtraukaus ir prieinamo Europos skaitmeninio švietimo vizija; 
 • nagrinėjamos problemos ir galimybės, atsiradusios dėl COVID-19 pandemijos, kuri paskatino precedentų neturintį technologijų naudojimą švietimo ir mokymo tikslais; 
 • siekiama glaudesnio bendradarbiavimo ES lygmeniu skaitmeninio švietimo srityje ir pabrėžiama, jog svarbu bendradarbiauti visuose sektoriuose, kad švietimas būtų pritaikytas skaitmeniniam amžiui;
 • pristatomos galimybės, įskaitant dėl skaitmeninių technologijų geresnę mokymo kokybę ir kiekybę, paramą mokymo metodų ir pedagogikos skaitmeninimui ir infrastruktūros, reikalingos įtraukiam ir atspariam nuotoliniam mokymuisi, teikimą.

Kad šie tikslai būtų pasiekti, veiksmų plane nustatomos dvi prioritetinės sritys

 1. Skatinti efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtrą

Tai apima tokius veiksnius kaip:

 • infrastruktūra, junglumas ir skaitmeninė įranga;
 • veiksmingas skaitmeninių pajėgumų planavimas ir vystymas, įskaitant naujausius organizacinio pobūdžio pajėgumus;
 • skaitmeninių kompetencijų turintys ir jas išmanantys mokytojai bei švietimo ir mokymo srities darbuotojai;
 • kokybiškas mokymosi turinys, naudotojui patogūs įrankiai ir saugios platformos, kuriose laikomasi privatumo internete taisyklių ir etinių standartų.
 1. Gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus

Tam reikalingi:

 • pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai nuo pat ankstyvo amžiaus;
 • skaitmeninis raštingumas, įskaitant kovą su dezinformacija;
 • kompiuterinis ugdymas;
 • geras technologijų, kurioms reikia didelio kiekio duomenų, pvz., dirbtinio intelekto (DI), išmanymas ir supratimas;
 • aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai, kurie leidžia atsirasti daugiau skaitmeninių technologijų specialistų; 
 • užtikrinimas, kad tarp skaitmeninės srities studentų mergaitės ir jaunos moterys būtų vienodai atstovaujamos; tas pat pasakytina apie šios srities karjeras.

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Skaitmeninė pertvarka pakeitė visuomenę ir ekonomiką, jos poveikis kasdieniam gyvenimui vis stipresnis. Tačiau iki COVID-19 pandemijos jos poveikis švietimui ir mokymui buvo kur kas mažesnis. 

Pandemija parodė, kad būtina turėti prie skaitmeninio amžiaus pritaikytą švietimo ir mokymo sistemą. 

Nors COVID-19 pandemija parodė, kad reikia aukštesnio lygio skaitmeninių pajėgumų švietimo ir mokymo srityje, ji taip pat padidino daugelį esamų problemų ir nelygybę tarp tų asmenų, kurie turi galimybę naudotis skaitmeninėmis technologijomis, ir tų, kurie jos neturi, įskaitant nepalankioje padėtyje esančius asmenis. 

Pandemija taip pat atskleidė įvairių švietimo ir mokymo sistemoms kylančių problemų, susijusių su švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeniniais pajėgumais, mokytojų rengimu ir bendru skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų lygiu. 

Skaičiai iškalbingi:

 • 2018 m. atlikto Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimo duomenys parodė, kad vidutiniškai mažiau nei 40 proc. pedagogų visoje ES jautėsi pasirengę naudoti skaitmenines technologijas mokymui; padėtis tarp ES valstybių narių skiriasi;
 • daugiau nei trečdalis 13–14 metų amžiaus moksleivių, dalyvavusių 2018 m. Tarptautiniame kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrime (ICILS), nepasiekė pagrindinių skaitmeninių įgūdžių lygio;
 • ketvirtadalis mažas pajamas gaunančių namų ūkių neturi galimybių naudotis kompiuteriais ir plačiajuosčiu ryšiu, skirtumus visoje ES lemia namų ūkio pajamos (2019 m. Eurostato duomenimis).

Pandemija paspartino esamą internetinio ir hibridinio mokymosi tendenciją.

Įvykus šiam pokyčiui buvo atskleisti nauji ir novatoriški būdai, kaip moksleiviai ir pedagogai gali organizuoti mokymo ir mokymosi veiklą bei asmeniškiau ir lanksčiau bendrauti internete. 

Šie pokyčiai reikalauja tvirtų ir koordinuotų ES lygmens pastangų remti švietimo ir mokymo sistemas, kad būtų galima spręsti COVID-19 pandemijos išryškintas ir sustiprintas problemas, kartu pateikiant ilgalaikę Europos skaitmeninio švietimo ateities viziją. 

Politinis kontekstas

Naujo veiksmų plano, grindžiamo pirmuoju 2018–2020 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planu, poreikis buvo išreikštas 2019 m. liepos mėn. Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen politinėse gairėse

Atnaujintu Skaitmeninio švietimo veiksmų planu prisidedama prie Komisijos prioritetų „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“ ir ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“. Juo taip pat remiama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, kuria siekiama sukurti žalesnę, skaitmeniškesnę ir atsparesnę Europos Sąjungą. 

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas yra svarbiausia sąlyga siekiant iki 2025 m. įgyvendinti Europos švietimo erdvės viziją. Juo padedama siekti Europos įgūdžių darbotvarkės, Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano ir strategijos „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“ tikslų.

Viešos konsultacijos

Nuo 2020 m. liepos iki rugsėjo mėn. Komisija vykdė viešas konsultacijas siekdama susipažinti su visų piliečių, institucijų ir viešojo bei privačiojo sektorių organizacijų požiūriu į COVID-19 poveikį švietimui ir mokymui, susijusį perėjimą prie nuotolinio ir internetinio mokymosi, ir su tuo susijusia patirtimi, taip pat su jų Europos ateities skaitmeninio švietimo vizija. 

Viešų konsultacijų rezultatai parodė, kad:

 • beveik 60 proc. respondentų prieš krizę nesinaudojo nuotolinio ir internetinio mokymo paslaugomis;
 • 95 proc. respondentų mano, kad COVID-19 pandemija yra esminis lūžio taškas tam, kaip technologijos naudojamos švietimo ir mokymo tikslais;
 • respondentai pareiškė, kad internetiniai mokymosi ištekliai ir turinys turi būti tinkamesni, interaktyvesni ir patogesni naudoti ir nepriklausyti nuo miesto ar savivaldybės finansinių išteklių;
 • daugiau kaip 60 proc. respondentų manė, kad krizės metu jie patobulino savo skaitmeninius įgūdžius, o 50 proc. atsakiusiųjų nurodė, kad norėtų dar pasitobulinti.

Gavus daugiau nei 2 700 atsakymų iš 60 šalių ir 127 pozicijos dokumentus, konsultacijos padėjo papildyti Komisijos pasiūlymą dėl atnaujinto Skaitmeninio švietimo veiksmų plano, kurį 2020 m. rugsėjo 30 d. priėmė Komisijos narių kolegija.

Skaitmeninio švietimo veiksmų plano veiksmai

Skaitmeninio švietimo veiksmų plane 2021–2027 m. laikotarpiui numatyti toliau nurodyti veiksmai.

1 prioritetas. Skatinti efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtrą

 • 1 veiksmas: strateginis dialogas su valstybėmis narėmis dėl veiksnių, kurie leistų užtikrinti sėkmingą skaitmeninį švietimą;
 • 2 veiksmas: Tarybos rekomendacija dėl pradinio ir vidurinio ugdymo, taikant mišrųjį mokymąsi;
 • 3 veiksmas: Europos skaitmeninio švietimo turinio sistema;
 • 4 veiksmas: junglumas ir skaitmeninė švietimo įranga;
 • 5 veiksmas: švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeninės pertvarkos planai;
 • 6 veiksmas: dirbtinio intelekto ir duomenų naudojimas švietimo ir mokymo srityje. 

2 prioritetas. Gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus 

 • 7 veiksmas: bendros gairės mokytojams ir pedagogams, siekiant pagerinti skaitmeninį raštingumą ir kovoti su dezinformacija, pasitelkiant švietimą ir mokymą; 
 • 8 veiksmas: atnaujinti Europos skaitmeninės kompetencijos programą, į ją įtraukiant įgūdžius, susijusius su DI ir duomenimis;
 • 9 veiksmas: Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas (EDSC);
 • 10 veiksmas: Tarybos rekomendacija dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo;
 • 11 veiksmas: duomenų apie įvairių šalių moksleivių skaitmeninių įgūdžius rinkimas ir ES tikslo dėl moksleivių skaitmeninių gebėjimų nustatymas;
 • 12 veiksmas: skaitmeninių galimybių stažuotės;
 • 13 veiksmas: moterų dalyvavimas STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) srityje;
 • Europos skaitmeninio švietimo centras. 

Europos skaitmeninio švietimo centras

Komisija, siekdama remti abi prioritetines sritis, įsteigs Skaitmeninio švietimo centrą, kuriuo ES lygmeniu bus stiprinamas bendradarbiavimas ir mainai skaitmeninio švietimo srityje.

Pirmasis Skaitmeninio švietimo veiksmų planas 

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas grindžiamas pirmuoju 2018–2020 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planu, kurio prioritetinės sritys buvo:

 • geriau naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi tikslais;
 • ugdyti skaitmeninei transformacijai būtinus skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius;
 • tobulinti švietimą geriau analizuojant duomenis ir prognozuojant.

Susisiekite

Skaitmeninio švietimo veiksmų planą koordinuoja Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato Skaitmeninio švietimo skyrius. 

Norėdami sužinoti daugiau apie Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei jo veiksmus ir su jais susijusius pokyčius. 


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2021.