Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas

Kas yra Skaitmeninio švietimo veiksmų planas?

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas yra atnaujinta Europos Sąjungos (ES) politikos iniciatyva, kuria nustatoma bendra kokybiško, įtraukaus ir prieinamo skaitmeninio švietimo Europoje vizija ir siekiama remti valstybių narių švietimo ir mokymo sistemų pritaikymą prie skaitmeninio amžiaus.

2020 m. rugsėjo 30 d. priimtame veiksmų plane raginama glaudžiau bendradarbiauti Europos lygmeniu skaitmeninio švietimo srityje, kad būtų galima spręsti COVID-19 pandemijos keliamus uždavinius ir pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis, taip pat suteikti galimybių švietimo ir mokymo bendruomenei (mokytojams, besimokantiems asmenims), politikos formuotojams, akademinei bendruomenei ir tyrėjams nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmenimis.

Šia iniciatyva prisidedama prie Komisijos prioritetų „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“ ir priemonės „Next Generation EU“. Juo taip pat remiama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, kuria siekiama sukurti žalesnę, labiau skaitmenizuotą ir atsparesnę Europos Sąjungą.

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas yra svarbiausia sąlyga siekiant iki 2025 m. įgyvendinti Europos švietimo erdvės viziją. Juo padedama siekti Europos įgūdžių darbotvarkės, Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano ir strategijos „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“ tikslų.

Nuo 2020 m. liepos iki rugsėjo mėn. Komisija vykdė viešas konsultacijas, kad susipažintų su visų piliečių, institucijų ir organizacijų požiūriu ir patirtimi ir galėtų remtis šia informacija rengdama pasiūlymą.

Veiksmai pagal Skaitmeninio švietimo veiksmų planą

Skaitmeninio švietimo plane nustatyti du strateginiai prioritetai ir keturiolika veiksmų jiems remti:

1 prioritetas. Skatinti efektyvios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtrą

Kokių veiksmų imsis Europos Komisija, kad pasiektų šį tikslą?

 • 1 veiksmas. Struktūrinis dialogas su valstybėmis narėmis skaitmeninio švietimo ir įgūdžių klausimais
 • 2 veiksmas. Tarybos rekomendacija dėl mišriojo mokymosi metodų siekiant kokybiško ir įtraukaus pradinio ir vidurinio ugdymo
 • 3 veiksmas. Europos skaitmeninio švietimo turinio sistema
 • 4 veiksmas. Junglumas ir skaitmeninė švietimo bei mokymo įranga
 • 5 veiksmas. Švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeninės pertvarkos planai
 • 6 veiksmas. DI ir duomenų naudojimo mokymo ir mokymosi srityje etikos gairės pedagogams

2 prioritetas. Gerinti skaitmeninei pertvarkai būtinus skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus

Kokių veiksmų imsis Europos Komisija, kad pasiektų šį tikslą?

 • 7 veiksmas. Bendros gairės mokytojams ir pedagogams, siekiant pagerinti skaitmeninį raštingumą ir kovoti su dezinformacija, pasitelkiant švietimą ir mokymą
 • 8 veiksmas. Europos skaitmeninės kompetencijos programos atnaujinimas, į ją įtraukiant įgūdžius, susijusius su DI ir duomenimis
 • 9 veiksmas. Europos skaitmeninių įgūdžių sertifikatas (EDSC)
 • 10 veiksmas. Tarybos rekomendacija dėl skaitmeninių įgūdžių ugdymo švietimo ir mokymo srityje gerinimo
 • 11 veiksmas. Tarpvalstybinis duomenų rinkimas ir ES tikslas dėl moksleivių skaitmeninių gebėjimų
 • 12 veiksmas. Skaitmeninių galimybių stažuotės
 • 13 veiksmas. Moterų dalyvavimas STEM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) srityje
 • Europos skaitmeninio švietimo centras

Europos skaitmeninio švietimo centras

Komisija, siekdama remti abi prioritetines sritis, įsteigs Europos skaitmeninio švietimo centrą, kuris ES lygmeniu stiprins bendradarbiavimą ir mainus skaitmeninio švietimo srityje.

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Skaitmeninė pertvarka pakeitė visuomenę ir ekonomiką, ji daro vis didesnį poveikį kasdieniam gyvenimui ir parodė, kad švietimo ir mokymo sistemoms ir įstaigoms reikia aukštesnio lygio skaitmeninių pajėgumų.

COVID-19 pandemija dar labiau paspartino esamą internetinio ir hibridinio mokymosi tendenciją. Buvo atskleisti nauji ir novatoriški būdai, kaip moksleiviai ir pedagogai gali organizuoti mokymo ir mokymosi veiklą bei asmeniškiau ir lanksčiau bendrauti internete. Tačiau diegiant skaitmenines technologijas švietimo tikslais išryškėjo problemos ir nelygybė tarp tų asmenų, kurie turi galimybę naudotis skaitmeninėmis technologijomis, ir tų, kurie jos neturi (įskaitant nepalankioje padėtyje esančius asmenis), taip pat problemos, susijusios su švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeniniais pajėgumais, mokytojų rengimu ir bendru skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų lygiu.

Šie pokyčiai pareikalavo tvirtų ir koordinuotų ES lygmens pastangų remti švietimo ir mokymo sistemas, kad būtų galima spręsti COVID-19 pandemijos išryškintas ir sustiprintas problemas, kartu pateikiant ilgalaikę Europos skaitmeninio švietimo ateities viziją.

Skaičiai iškalbingi:

 • 2018 m. atlikto Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimo duomenys parodė, kad vidutiniškai mažiau nei 40 proc. pedagogų visoje ES jautėsi pasirengę naudoti skaitmenines technologijas mokymui; padėtis tarp ES valstybių narių skyrėsi;
 • daugiau nei trečdalis 13–14 metų amžiaus moksleivių, dalyvavusių 2018 m. Tarptautiniame kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrime (ICILS), nepasiekė pagrindinių skaitmeninių įgūdžių lygio;
 • ketvirtadalis mažas pajamas gaunančių namų ūkių neturi galimybių naudotis kompiuteriais ir plačiajuosčiu ryšiu, skirtumus visoje ES lemia namų ūkio pajamos (2019 m. Eurostato duomenimis).
 • 95 proc. į viešų konsultacijų dėl Skaitmeninio švietimo veiksmų plano klausimus atsakiusių asmenų mano, kad COVID-19 pandemija yra esminis lūžio taškas tam, kaip technologijos naudojamos švietimo ir mokymo tikslais (Skaitmeninio švietimo veiksmų planas, viešos konsultacijos, 2020 m.).

Pirmasis Skaitmeninio švietimo veiksmų planas

2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas grindžiamas pirmuoju 2018–2020 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planu.

Susisiekite

Skaitmeninio švietimo veiksmų planą koordinuoja Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato Skaitmeninio švietimo skyrius.

Norėdami sužinoti daugiau apie Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents