Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)

Čo je Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov? 

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) je nástrojom európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na zvýšenie transparentnosti štúdií a kurzov. Pomáha študentom pri mobilite medzi krajinami a uznávaní ich akademických titulov a období štúdia v zahraničí. 

ECTS umožňuje, aby kredity získané v jednej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania boli započítané do programu študovaného na inej škole. Kredity ECTS predstavujú štúdium na základe definovaných vzdelávacích výstupov a súvisiacej záťaže. 

Tento systém poskytuje študentom väčšiu flexibilitu pri výbere študijných programov. Pomáha aj pri plánovaní, realizácii a hodnotení programov vysokoškolského vzdelávania. Je ústredným nástrojom bolonského procesu, ktorého cieľom je dosiahnuť lepšiu medzinárodnú porovnateľnosť vnútroštátnych systémov vzdelávania. Systém ECTS okrem toho pomáha zlepšovať zrozumiteľnosť iných dokumentov, ako je dodatok k diplomu, a k ich jednoduchšiemu používaniu v rôznych krajinách. 

ECTS bol zavedený vo väčšine krajín európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania ako vnútroštátny systém kreditov a jeho používanie sa neustále rozširuje. 

Prečo je ECTS potrebný?

Rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami vysokoškolského vzdelávania môžu viesť k problémom týkajúcim sa uznávania kvalifikácií a období mobility v zahraničí. Táto otázka sa čiastočne rieši prostredníctvom lepšieho pochopenia vzdelávacích výstupov a záťaže súvisiacej so študijnými programami. 

Systém ECTS okrem toho umožňuje kombinovať rôzne typy vzdelávania, ako napríklad učenie sa na univerzite a pracovisku, do jedného študijného programu alebo celoživotného vzdelávania.

Ako to funguje?

60 kreditov ECTS zodpovedá jednému celému roku štúdia alebo práce. V štandardnom akademickom roku sú tieto kredity zvyčajne rozdelené na niekoľko menších modulov. Typická „kvalifikácia z krátkeho cyklu“ zvyčajne zahŕňa 90 – 120 kreditov ECTS. Typický „prvý cyklus“ (bakalárske štúdium) zahŕňa 180 alebo 240 kreditov ECTS.

Typický „druhý cyklus“ (magisterské štúdium) zahŕňa 90 alebo 120 kreditov ECTS. V treťom cykle (na úrovni doktorandského štúdia) je používanie ECTS nejednotné. 

Systém ECTS sa uplatňuje na podporu mobility študentov medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Katalógy predmetov, zmluvy o štúdiu a výpisy výsledkov štúdia pomáhajú pri uznávaní a prenose kreditov, ktoré študenti získali počas obdobia mobility v zahraničí. V Sprievodcovi používateľa ECTS sa tento systém a spôsob jeho používania opisuje podrobnejšie.