Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 13

Účasť žien na štúdiu a kariére v oblasti STEM

O pôsobenie v digitálnom sektore má záujem menej žien, či už ide o vysokoškolské vzdelávanie, pracovné miesta alebo podnikanie. V štúdii Komisie s názvom She Figures (Údaje o ženách) z roku 2021 sa tento trend potvrdzuje.

Podľa tejto štúdie ženy predstavujú len 20 % absolventov štúdií v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a len 17 % žien pracuje v odvetví technológií. Ženy takisto predstavujú len 24 % samostatne zárobkovo činných odborníkov v technických profesiách, ako sú veda, strojárstvo alebo IKT.

Mladé dievčatá a chlapci môžu v takmer rovnakej miere očakávať, že budú pracovať v oblasti súvisiacej s vedou, ale s pribúdajúcim vekom a na vyššej úrovni vzdelania majú dievčatá tendenciu odkloniť sa od oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) a študijných odborov IKT. Z dostupných údajov („Ženy v digitálnom veku“, 2018) vyplýva, že len tretina absolventov STEM sú ženy.

Tempo zmien nie je sľubné – podiel žien na pracovných miestach v oblasti IKT v Európskej únii (EÚ) sa v rokoch 2012 až 2016 zvýšil len o 0,5 % (Zdroj: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť: Ženy a muži v IKT: šanca na lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, 2018).

V členských štátoch EÚ došlo k miernemu nárastu počtu vedeckých pracovníčok a inžinierok, a to z 39 % v roku 2011 na 41 % v roku 2020.

Ciele

Európska komisia bude podporovať mladé študentky v rozvoji ich digitálnych a podnikateľských kompetencií s cieľom podporiť účasť žien na štúdiu a kariére v oblasti STEM a zabezpečiť výraznejšie začlenenie žien do digitálneho hospodárstva.

Bude sa usilovať o väčšie začlenenie žien do štúdia a kariéry v digitálnych odboroch a odboroch STEM vrátane podnikania.

Hlavné aktivity

  • Sprístupnenie odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností a udržateľného podnikania pre dievčatá na úrovni sekundárneho vzdelávania prostredníctvom osobitnej platformy online vzdelávania Girls Go Circular (spravovanej znalostným a inovačným spoločenstvom RawMaterials v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu).
  • Organizácia festivalov E-STEAM* pre dievčatá a ženy v rôznych členských štátoch EÚ s cieľom podporovať digitálne a podnikateľské kompetencie dievčat a žien a posilniť ich sebadôveru pri ich kreatívnom využívaní na vyhľadávanie príležitostí, inovovanie a vytváranie hodnoty pre spoločnosť.
  • Ponuka nových programov vysokoškolského vzdelávania v oblasti inžinierstva a informačných a komunikačných technológií vychádzajúcich z interdisciplinárneho prístupu STEAM. Ich súčasťou je nadviazanie na koalície EÚ v oblasti STEM s cieľom podporiť vytvorenie vnútroštátnych platforiem STEM a šíriť výsledky projektov financovaných z programu Erasmus+ a osvedčené postupy dostupné v rámci aliancií európskych univerzít.

Očakávané výsledky/výstupy 

  • Do konca roku 2027 – zapojiť 40 000 mladých študentiek do odbornej prípravy v oblasti obehového hospodárstva a digitálnych zručností.
  • Do roku 2024 – zorganizovať päť festivalov ESTEAM pre dievčatá, päť festivalov ESTEAM pre ženy a jedno záverečné podujatie.
  • Zahrnúť STEM ako prioritu do ročného pracovného programu Erasmus+ na roky 20212022 pre projekty kooperačných partnerstiev v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Harmonogram

Od roku 2021 do roku 2027.

Financovanie

Táto akcia sa financuje z programov EÚ Horizont Európa, Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac o tomto akčnom pláne, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

* STEAM je vzdelávací prístup k učeniu, ktorý využíva vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku ako prístupové body na usmerňovanie objavovania, dialógu a kritického myslenia študentov. 

Súvisiaci obsah