Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 13

O pôsobenie v digitálnom sektore má záujem menej žien, či už ide o vysokoškolské vzdelávanie, pracovné miesta alebo podnikanie. Štúdia Komisie „Ženy v digitálnej ére“ (2018) tento trend potvrdzuje, pričom uvádza, že iba 24 z každých 1 000 absolventiek terciárneho vzdelávania v Európskej únii (EÚ) študovalo odbor súvisiaci s informačnými a komunikačnými technológiami.

U žien je v porovnaní s mužmi stále menšia pravdepodobnosť, že budú mať odborné digitálne zručnosti a budú v tejto oblasti pracovať, keďže ženy predstavujú iba 18 % odborníkov na informačné a komunikačné technológie v EÚ („Ženy v digitálnej ére“, 2018).

Pravdepodobnosť, že dievčatá budú pracovať v odbore súvisiacom s vedou, je takmer rovnaká ako v prípade chlapcov, ale podľa dostupných údajov („Ženy v digitálnom veku“, 2018) je iba každý tretí absolvent v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) žena. 

Tempo zmeny nie je nijako sľubné – podiel žien na pracovných miestach v oblasti IKT v EÚ sa v rokoch 2012 – 2016 zvýšil iba o 0,5 % (Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, „Ženy a muži v IKT: šanca na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom“, 2018).

Ciele 

Európska komisia bude podporovať mladé študentky v rozvoji ich digitálnych a podnikateľských kompetencií s cieľom podporiť účasť žien na štúdiu a kariére v oblasti STEM a zabezpečiť výraznejšie začlenenie žien do digitálneho hospodárstva.

Zároveň sa bude usilovať o väčšie začlenenie žien do štúdia a kariéry v digitálnych odboroch a odboroch STEM vrátane podnikania.

Kľúčové činnosti

  • sprístupniť odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností a udržateľného podnikania pre dievčatá na úrovni sekundárneho vzdelávania prostredníctvom osobitnej platformy online vzdelávania (znalostné a inovačné spoločenstvá Európskeho inovačného a technologického inštitútu),
  • dievčenské a ženské festivaly E-STEAM*, ktoré sa organizujú v rôznych členských štátoch EÚ, podporia digitálne a podnikateľské kompetencie dievčat a žien a posilnia sebadôveru pri ich kreatívnom využívaní na vyhľadávanie príležitostí, inovovanie a vytváranie hodnoty pre spoločnosť,
  • ponuka nových programov vysokoškolského vzdelávania v oblasti inžinierstva a informačných a komunikačných technológií vychádzajúcich z interdisciplinárneho prístupu STEAM. Ich súčasťou je nadviazanie na koalície EÚ v oblasti STEM s cieľom podporiť vytvorenie vnútroštátnych platforiem STEM a šíriť výsledky projektov financovaných z programu Erasmus+ a osvedčené postupy dostupné v rámci aliancií európskych univerzít.

Očakávané výsledky/výstupy 

  • Do konca roku 2027 – zapojiť 40 000 mladých študentiek do odbornej prípravy v oblasti obehového hospodárstva a digitálnych zručností

Harmonogram 

Od roku 2021 do roku 2027.

Financovanie

Táto akcia sa financuje z programov EÚ Horizont Európa, Konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a Erasmus+.

Kontaktujte nás 

Ak chcete zistiť viac o tomto akčnom pláne, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tejto akcii a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


* STEAM je vzdelávací prístup k učeniu, ktorý využíva vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku ako prístupové body na usmerňovanie objavovania, dialógu a kritického myslenia študentov.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021