Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027)

Kaj je akcijski načrt za digitalno izobraževanje

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027) je prenovljena pobuda politike Evropske unije (EU), ki določa skupno vizijo visokokakovostnega, vključujočega in dostopnega digitalnega izobraževanja v Evropi, njen cilj pa je podpreti prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja držav članic digitalni dobi.

Akcijski načrt, sprejet 30. septembra 2020, je poziv k tesnejšemu sodelovanju na evropski ravni na področju digitalnega izobraževanja, da bi se obravnavali izzivi in priložnosti, ki jih je prinesla pandemija COVID-19, ter opredelile priložnosti za skupnost izobraževanja in usposabljanja (učitelje, učeče se), oblikovalce politik, akademski svet in raziskovalce na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.

Pobuda prispeva k prednostni nalogi Komisije „Evropa, pripravljena na digitalno dobo“, in instrumentu Next Generation EU. Podpira tudi mehanizem za okrevanje in odpornost, katerega cilj je ustvariti bolj zeleno, digitalno in odporno Evropsko unijo.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje je ključni dejavnik za uresničevanje vizije o vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Prispeva k doseganju ciljev evropskega programa spretnosti, akcijskega načrta za evropski steber socialnih pravic in „Digitalnega kompasa do leta 2030: evropska pot v digitalno desetletje“.

Komisija je kot podlago k predlogu od julija do septembra 2020 začela odprto javno posvetovanje, da bi zbrala mnenja in izkušnje vseh državljank in državljanov, institucij in organizacij.

Ukrepi akcijskega načrta za digitalno izobraževanje

Načrt za digitalno izobraževanje določa dve strateški prednostni nalogi in štirinajst ukrepov za njihovo podporo:

Prednostna skupina 1: Spodbujanje razvoja visoko zmogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema

Kaj bo Evropska komisija storila za dosego tega cilja?

 • Ukrep 1: Strukturirani dialog z državami članicami o digitalnem izobraževanju in spretnostih
 • Ukrep 2: Priporočilo Sveta o pristopih h kombiniranemu učenju za visokokakovostno in vključujoče osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje
 • Ukrep 3: Evropski okvir za digitalne izobraževalne vsebine
 • Ukrep 4: Povezljivost in digitalna oprema za izobraževanje in usposabljanje
 • Ukrep 5: Načrti za digitalno preobrazbo za institucije za izobraževanje in usposabljanje
 • Ukrep 6: Etične smernice za uporabo umetne inteligence in podatkov pri poučevanju in učenju za izobraževalce

Prednostna skupina 2: Krepitev digitalnih spretnosti in kompetenc za digitalno preobrazbo

Kaj bo Evropska komisija storila za dosego tega cilja?

 • Ukrep 7: Skupne smernice za učitelje in izobraževalce za spodbujanje digitalne pismenosti in boj proti dezinformacijam z izobraževanjem in usposabljanjem
 • Ukrep 8: Posodobitev evropskega okvira digitalnih kompetenc za vključitev umetne inteligence in spretnosti, povezanih s podatki
 • Ukrep 9: Evropsko potrdilo o digitalnih spretnostih
 • Ukrep 10: Priporočilo Sveta o izboljšanju zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju
 • Ukrep 11: Zbiranje podatkov na meddržavni ravni in cilj na ravni EU v zvezi z digitalnimi spretnostmi učencev
 • Ukrep 12: Prakse za digitalne priložnosti
 • Ukrep 13: Udeležba žensk na področju STEM
 • Evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje

Evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje

Komisija bo v podporo obema prednostnima področjema vzpostavila evropsko vozlišče za digitalno izobraževanje, da bi spodbujala sodelovanje in izmenjave na področju digitalnega izobraževanja na ravni EU.

Zakaj je treba ukrepati?

Digitalna preobrazba je spremenila družbo in gospodarstvo, kar vse bolj vpliva na vsakdanje življenje. Pokazala je, da so potrebne višje ravni digitalnih zmogljivosti sistemov in institucij izobraževanja in usposabljanja.

Pandemija COVID-19 je še pospešila sedanji trend spletnega in hibridnega učenja. Razkrila je nove in inovativne načine, kako lahko učenci in pedagogi organizirajo svoje dejavnosti poučevanja in učenja ter na spletu komunicirajo bolj osebno in prožno. Hkrati je uvajanje digitalnih tehnologij za izobraževanje razkrilo izzive in neenakosti med tistimi, ki imajo dostop do digitalnih tehnologij, in tistimi, ki ga nimajo (vključno s posamezniki iz prikrajšanih okolij), ter izzive, povezane z digitalnimi zmogljivostmi institucij za izobraževanje in usposabljanje, usposabljanjem učiteljev ter splošno ravnjo digitalnih spretnosti in kompetenc.

Te spremembe so zahtevale odločna in usklajena prizadevanja na ravni EU v podporo sistemom izobraževanja in usposabljanja za obravnavanje izzivov, ki so se med pandemijo COVID-19 pokazali in povečali, hkrati pa je bilo treba pripraviti dolgoročno vizijo za prihodnost evropskega digitalnega izobraževanja.

Podatki so zgovorni:

 • Študija Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz leta 2018 je pokazala, da je povprečno manj kot 40 % izobraževalcev v EU pripravljenih na uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju, pri čemer so razlike med državami članicami EU velike.
 • Več kot tretjina mladih v starosti 13–14 let, ki so leta 2018 sodelovali v mednarodni študiji računalniške in informacijske pismenosti (ICILS ), ni dosegla minimalne ravni digitalne usposobljenosti.
 • Četrtina gospodinjstev z nizkimi dohodki nima dostopa do računalnikov in širokopasovne povezave, na razlike v EU pa vpliva dohodek gospodinjstev (Eurostat 2019).
 • 95 % sodelujočih v odprtem javnem posvetovanju o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje meni, da je pandemija COVID-19 prelomnica v uporabi tehnologije v izobraževanju in usposabljanju (akcijski načrt za digitalno izobraževanje, odprto javno posvetovanje, 2020).

Prvi akcijski načrt za digitalno izobraževanje

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027) temelji na prvem akcijskem načrtu digitalno izobraževanje (2018–2020).

Stik z nami

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje koordinira Enota za digitalno izobraževanje pri Generalnem direktoratu za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC).

Za več informacij o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje nam lahko pišete na e-naslov
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Policy documents