Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027)

Kaj je akcijski načrt za digitalno izobraževanje

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027) je prenovljena politična pobuda Evropske unije (EU) za podporo trajnostnemu in učinkovitemu prilagajanju sistemov izobraževanja in usposabljanja držav članic EU digitalni dobi.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje:

 • ponuja dolgoročno strateško vizijo za visokokakovostno, vključujoče in dostopno evropsko digitalno izobraževanje 
 • obravnava izzive in priložnosti pandemije COVID-19, ki je privedla do doslej največje uporabe tehnologije za namene izobraževanja in usposabljanja 
 • si prizadeva za tesnejše sodelovanje na ravni EU na področju digitalnega izobraževanja in poudarja pomen sodelovanja med sektorji, da bi izobraževanje prilagodili digitalni dobi
 • predstavlja priložnosti, vključno z boljšo kakovostjo in obsegom poučevanja v zvezi z digitalnimi tehnologijami, podporo za digitalizacijo učnih metod in pedagoških pristopov ter zagotavljanjem infrastrukture, potrebne za vključujoče in odporno učenje na daljavo

Za dosego teh ciljev akcijski načrt določa dve prednostni področji: 

 1. Spodbujanje razvoja visoko zmogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema

To vključuje:

 • infrastrukturo, povezljivost in digitalno opremo
 • učinkovito načrtovanje in razvoj digitalnih zmogljivosti, vključno s sodobnimi organizacijskimi zmogljivostmi
 • učitelje ter osebje za izobraževanje in usposabljanje, ki so digitalno usposobljeni in zaupajo v svoje digitalne spretnosti
 • visokokakovostne učne vsebine, uporabniku prijazna orodja in varne platforme, ki spoštujejo pravila o digitalni zasebnosti in etične standarde
 1. Krepitev digitalnih spretnosti in kompetenc za digitalno preobrazbo

Za to so potrebni:

 • osnovne digitalne spretnosti in kompetence že v zgodnjem otroštvu
 • digitalna pismenost, vključno z bojem proti dezinformacijam
 • računalniška vzgoja
 • dobro poznavanje in razumevanje podatkovno intenzivnih tehnologij, kot je umetna inteligenca
 • napredna digitalna znanja in spretnosti, ki omogočajo večje število digitalnih strokovnjakov 
 • zagotavljanje enake zastopanosti deklet in mladih v digitalnih študijskih programih in na poklicnih poteh

Zakaj je potrebno ukrepanje

Digitalna preobrazba spreminja družbo in gospodarstvo s čedalje večjim vplivom na vsakdanje življenje. Vendar je bil do pandemije COVID-19 njen vpliv na izobraževanje in usposabljanje veliko bolj omejen. 

Pandemija je pokazala na pomen oblikovanja sistema izobraževanja in usposabljanja, primernega za digitalno dobo. 

Med pandemijo COVID-19 se je pokazala potreba po višjih ravneh digitalnih zmogljivosti v izobraževanju in usposabljanju, hkrati pa so se povečali obstoječi izzivi in neenakosti med tistimi, ki imajo dostop do digitalnih tehnologij, in tistimi, ki ga nimajo, vključno s posamezniki iz prikrajšanih okolij. 

Pandemija je razkrila tudi številne izzive za sisteme izobraževanja, povezane z digitalnimi zmogljivostmi ustanov za izobraževanje in usposabljanje, usposabljanjem učiteljev ter splošno ravnjo digitalnih spretnosti in kompetenc. 

Podatki so zgovorni:

 • Študija Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz leta 2018 je pokazala, da je povprečno manj kot 40 % izobraževalcev v EU pripravljenih na uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju, pri čemer so razlike med državami članicami EU velike.
 • Več kot tretjina mladih v starosti 13–14 let, ki so leta 2018 sodelovali v mednarodni študiji računalniške in informacijske pismenosti (ICILS ), ni dosegla minimalne ravni digitalne usposobljenosti.
 • Četrtina gospodinjstev z nizkimi dohodki nima dostopa do računalnikov in širokopasovne povezave, na razlike v EU pa vpliva dohodek gospodinjstev (Eurostat 2019).

Pandemija je pospešila sedanji trend spletnega in hibridnega učenja.

Ta sprememba je razkrila nove in inovativne načine, kako lahko učenci in pedagogi organizirajo svoje dejavnosti poučevanja in učenja ter na spletu komunicirajo bolj osebno in prožno. 

Te spremembe zahtevajo odločna in usklajena prizadevanja na ravni EU v podporo sistemom izobraževanja in usposabljanja za obravnavanje izzivov, ki so se med pandemijo COVID-19 pokazali in povečali, hkrati pa je treba pripraviti dolgoročno vizijo za prihodnost evropskega digitalnega izobraževanja. 

Politični okvir

Potreba po novem akcijskem načrtu, ki temelji na prvem akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, je bila izražena v političnih usmeritvah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen julija 2019. 

Prenovljeni akcijski načrt za digitalno izobraževanje prispeva k prednostni nalogi Komisije „Evropa, pripravljena na digitalno dobo“, in Next Generation EU. Podpira tudi mehanizem za okrevanje in odpornost, katerega cilj je ustvariti bolj zeleno, digitalno in odporno Evropsko unijo. 

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje je ključni dejavnik za uresničevanje vizije o vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Prispeva k doseganju ciljev evropskega programa znanj in spretnosti, akcijskega načrta za evropski steber socialnih pravic in „Digitalnega kompasa do leta 2030: evropska pot v digitalno desetletje “.

Odprto javno posvetovanje

Komisija je od julija do septembra 2020 z odprtim javnim posvetovanjem zbirala mnenja in izkušnje vseh državljanov, institucij in organizacij iz javnega in zasebnega sektorja o učinku COVID-19 na izobraževanje in usposabljanje, povezanim prehodom na učenje na daljavo in spletno učenje ter njihovi viziji za prihodnost digitalnega izobraževanja v Evropi. 

Javno posvetovanje je pokazalo naslednje:

 • Skoraj 60 % anketirancev pred krizo ni uporabljalo učenja na daljavo in spletnega učenja.
 • 95 % jih meni, da je pandemija COVID-19 prelomnica v uporabi tehnologije v izobraževanju in usposabljanju.
 • Anketiranci so navedli, da morajo biti spletni učni viri in vsebine ustreznejši, interaktivni in preprosti za uporabo ter ne smejo biti odvisni od finančnih virov mesta ali občine.
 • Več kot 60 % jih je menilo, da so med krizo izboljšali svoje digitalne spretnosti in znanja, več kot 50 % pa si jih želi te spretnosti in znanja izpopolniti.

Posvetovanje, s katerim je bilo zbranih več kot 2 700 odgovorov iz 60 držav in 127 dokumentov o stališčih, je podprlo predlog Komisije za prenovljeni akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki ga je kolegij komisarjev sprejel 30. septembra 2020.

Ukrepi akcijskega načrta za digitalno izobraževanje

V načrtu za digitalno izobraževanje so za obdobje 2021–2027 predlagani naslednji ukrepi:

Prednostno področje 1: Spodbujanje razvoja visoko zmogljivega digitalnega izobraževalnega ekosistema

 • Ukrep 1: Strateški dialog z državami članicami o dejavnikih, ki omogočajo uspešno digitalno izobraževanje
 • Ukrep 2: Priporočilo Sveta o kombiniranem učenju za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje
 • Ukrep 3: Evropski okvir za vsebine digitalnega izobraževanja
 • Ukrep 4: Povezljivost in digitalna oprema za izobraževanje
 • Ukrep 5: Načrti za digitalno preobrazbo za institucije za izobraževanje in usposabljanje
 • Ukrep 6: Umetna inteligenca in uporaba podatkov v izobraževanju in usposabljanju 

Prednostno področje 2: Krepitev digitalnih spretnosti in kompetenc za digitalno preobrazbo 

 • Ukrep 7: Skupne smernice za učitelje in izobraževalce za spodbujanje digitalne pismenosti in boj proti dezinformacijam z izobraževanjem in usposabljanjem 
 • Ukrep 8: Posodobitev evropskega okvira digitalnih kompetenc za vključitev umetne inteligence in spretnosti, povezanih s podatki
 • Ukrep 9: Evropsko potrdilo o digitalnih znanjih in spretnostih (EDSC)
 • Ukrep 10: Predlog priporočila Sveta za izboljšanje zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju
 • Ukrep 11: Zbiranje podatkov na meddržavni ravni o digitalnih znanjih in spretnostih učencev ter uvedba cilja EU za digitalne kompetence učencev
 • Ukrep 12: Projekt Digital Opportunity Traineeships
 • Ukrep 13: Udeležba žensk na področju STEM
 • Vozlišče za digitalno izobraževanje 

Vozlišče za digitalno izobraževanje

Komisija bo v podporo obema prednostnima področjema vzpostavila platformo za digitalno izobraževanje, da bi spodbujala sodelovanje in izmenjave na področju digitalnega izobraževanja na ravni EU.

Prvi akcijski načrt za digitalno izobraževanje 

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (2021–2027) temelji na prvem akcijskem načrtu digitalno izobraževanje (2018–2020), ki je določil naslednja prednostna področja:

 • boljša uporaba digitalne tehnologije pri učenju in poučevanju
 • razvoj digitalnih kompetenc in spretnosti
 • izboljšanje izobraževanja z boljšo analizo podatkov in predvidevanjem

Stik z nami

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje koordinira Enota za digitalno izobraževanje pri Generalnem direktoratu za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC). 

Za več informacij o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje nam lahko pišete na e-naslov
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Spremljajte @EUDigitalEdu na Twitterju ter se seznanite z aktualnimi novicami in razvojem dogodkov v zvezi z akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje in njegovimi ukrepi. 


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.