Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 2

Odporúčanie Rady o metódach zmiešaného učenia v záujme vysokokvalitného a inkluzívneho primárneho a sekundárneho vzdelávania

Pandémia COVID-19 viedla k náhlemu a rozsiahlemu využívaniu digitálnych vzdelávacích postupov. Škála riešení zavedených na zabezpečenie kontinuity vzdelávania a odbornej prípravy má široký rozsah a zahŕňa postupy, ktoré sú na vyššej aj nižšej technologickej úrovni.

Vyššia úroveň digitálnej kapacity a skúsenosti s alternatívnymi a flexibilnými formami vzdelávania viedli k rýchlejším a účinnejším reakciám na pandémiu.

Zistené údaje poukazujú na rozdiely v účinnosti reakcií medzi úrovňami a sektormi vzdelávania a odbornej prípravy. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania pokračovali vo väčšine prípadov vo výuke virtuálnou formou. Mnohým základným a stredným školám však chýbali odborné znalosti a mali problémy so zabezpečením možností dištančného a online vzdelávania pre všetkých svojich študentov.

Ciele

Na základe ponaučení z pandémie ochorenia COVID-19 sa v odporúčaní Rady o zmiešanom učení rozvíja spoločné chápanie zmiešaného učenia na úrovni Európskej únie (EÚ). Zmiešané učenie je pojem, ktorý sa používa vo formálnom vzdelávaní a odbornej príprave a ktorý opisuje situáciu, keď škola, pedagóg alebo vzdelávajúca sa osoba zaujíma k vzdelávaciemu procesu viac ako jeden prístup.

Môže kombinovať vzdelávanie v škole a v iných prostrediach, ako sú spoločnosti, strediská odbornej prípravy, diaľkové vzdelávanie, vonkajšie prostredie a kultúrne pamiatky, ako aj využívať rôzne (ne)digitálne vzdelávacie nástroje.

Účelom odporúčania Rady je podporiť členské štáty EÚ pri riešení dôsledkov pandémie na vzdelávajúce sa osoby, učiteľov, školiteľov a školy v krátkodobom horizonte.

Načrtáva sa v ňom aj cesta k rozvoju dlhodobých účinných, inkluzívnych a angažovaných prístupov k zmiešanému vzdelávaniu v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Tým sa zabezpečí podpora pre členské štáty pri prispôsobovaní ich systémov školského vzdelávania tak, aby boli flexibilnejšie a inkluzívnejšie a aby zohľadňovali širokú škálu pedagogických metód, technologických nástrojov, potrieb študentov, ako aj meniace sa okolnosti.

Hlavné aktivity 

Časový harmonogram

  • 5. augusta 2021 –  Komisia predložila návrh odporúčania Rady
  • 29. novembra 2021 – Rada schválila odporúčanie Rady

Kontaktujte nás

Ak chcete získať viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Súvisiaci obsah