Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 3

Európsky rámec pre obsah digitálneho vzdelávania

Používanie digitálneho obsahu na účely vzdelávania nie je novou témou, no pandémia COVID-19 tvorbu a používanie týchto zdrojov rapídne urýchlila.

Súčasne popri prebiehajúcej digitálnej transformácii pozorujeme aj zásadnú zmenu návykov pri využívaní obsahu digitálneho vzdelávania, či už ide o aktérov na strane dodávateľov – priemysel a verejný sektor –, alebo aktérov na strane spotrebiteľov – učiteľov, študentov a žiakov.

Digitálna transformácia prináša mnoho zmien:

 • obsah digitálneho vzdelávania je čoraz kreatívnejší, stimulujúcejší, interaktívnejší a využíva rôzne formáty,
 • novinky v technologickom rozvoji, ako napríklad imerzívna realita a umelá inteligencia, umožňujú vznik nových druhov vzdelávacieho obsahu,
 • vo výrobe obsahu digitálneho vzdelávania nastáva exponenciálny nárast.

Výzvy digitálnej transformácie

S týmto vývojom sú však spojené aj niektoré výzvy:

 • digitálne platformy a ich algoritmy by mohli pôsobiť ako strážcovia prístupu k obsahu digitálneho vzdelávania, pričom by potenciálne rôznymi spôsobmi ovplyvňovali prístup k týmto zdrojom,
 • pre používateľov je ťažšie overiť si kvalitu a dôveryhodnosť zdrojov digitálneho vzdelávania v porovnaní s tradičnými zdrojmi,
 • dlhodobé uchovávanie týchto vzdelávacích zdrojov,
 • kybernetická bezpečnosť, ochrana údajov a riziká pre súkromie na internete.

K ďalším výzvam patrí:

 • nedostatok údajov a analýz týkajúcich sa súčasnej situácie a (potenciálnych) zmien, ktoré z nej vyplynú,
 • v spolupráci so zainteresovanými stranami určenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú podporu z Európskej únie (EÚ), s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania,
 • podporovanie viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti na globalizovanom trhu a predchádzanie vylúčeniu žiakov v znevýhodnených situáciách,
 • spoločné navrhovanie riešení so zainteresovanými stranami, ktoré prijmú a ktoré možno v plnej miere realizovať.

Cieľ

Cieľom tohto opatrenia je určiť oblasti, v ktorých by opatrenia EÚ priniesli pridanú hodnotu, a zároveň úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami v snahe nájsť najúčinnejšie riešenia.

Hlavné aktivity a očakávané výsledky

Európska komisia zavedie v rokoch 2022 – 2023 intenzívny  proces dialógov so zainteresovanými stranami, ktorý bude zahŕňať bilaterálne stretnutia a spoločenstvo praxe, s cieľom zabezpečiť, aby všetci aktéri cítili, že majú na navrhovaných riešeniach svoj podiel a že je možné dosiahnuť ich realizáciu v plnej miere.

V roku 2022 sa začne cielená štúdia. Zohľadnia sa v nej potreby študentov, pedagógov, relevantných zainteresovaných strán v rámci vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ponuka obsahu digitálneho vzdelávania.  V štúdii sa vyhodnotia aj vplyvy pandémie COVID-19, digitálnej transformácie a technologickej inovácie na vzdelávanie.

Európsky rámec pre obsah digitálneho vzdelávania

Tieto aktivity povedú ku kombinácii opatrení vo forme európskeho rámca pre obsah digitálneho vzdelávania, ktorého súčasťou budú riešenia spoločne vytvorené a prijaté zainteresovanými stranami.

Európska platforma na výmenu obsahu vysokoškolského vzdelávania a vzdelávacích údajov

Ďalšou iniciatívou v rámci opatrenia 3 akčného plánu digitálneho vzdelávania je vytvorenie európskej platformy na výmenu obsahu vysokoškolského vzdelávania a vzdelávacích údajov. Účelom európskej platformy na výmenu je podporovať hlbšiu nadnárodnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a výmenu obsahu a vzdelávacích údajov.

Harmonogram

 • 2022 – 2023 – vykonávanie štúdie, ktorá prispieva k príprave európskeho rámca pre obsah digitálneho vzdelávania
 • 2022 – prípravná fáza pred začiatkom fungovania európskej platformy na výmenu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Opatrenie 3 akčného plánu digitálneho vzdelávania je financované v rámci programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

Súvisiaci obsah