Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 3

Používanie digitálneho obsahu na účely vzdelávania nie je novou témou, no pandémia COVID-19 tvorbu a používanie týchto zdrojov rapídne urýchlila. 

Súčasne pozorujeme aj zásadnú zmenu návykov pri využívaní obsahu digitálneho vzdelávania, či už ide o aktérov na strane dodávateľov – priemysel a verejný sektor –, alebo aktérov na strane spotrebiteľov – učiteľov, študentov a žiakov. 

Digitálna transformácia prináša mnoho zmien:

 • obsah digitálneho vzdelávania je čoraz kreatívnejší, stimulujúcejší a využíva rôzne formáty,
 • novinky v technologickom rozvoji, ako napríklad imerzívna realita a umelá inteligencia, umožňujú vznik nových druhov vzdelávacieho obsahu,
 • vo výrobe obsahu digitálneho vzdelávania nastáva exponenciálny nárast. 

S týmto vývojom sú však spojené aj niektoré výzvy:

 • digitálne platformy a ich algoritmy by mohli pôsobiť ako strážcovia prístupu k obsahu digitálneho vzdelávania, pričom by potenciálne rôznymi spôsobmi ovplyvňovali prístup k týmto zdrojom,
 • pre používateľov je ťažšie overiť si kvalitu a dôveryhodnosť zdrojov digitálneho vzdelávania v porovnaní s tradičnými zdrojmi,
 • dlhodobé uchovávanie týchto vzdelávacích zdrojov,
 • kybernetická bezpečnosť, ochrana údajov a riziká pre súkromie na internete.

K ďalším výzvam patrí:

 • nedostatok údajov a analýz týkajúcich sa súčasnej situácie a (potenciálnych) zmien, ktoré z nej vyplynú,
 • v spolupráci so zainteresovanými stranami určenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú podporu z Európskej únie (EÚ), s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania, 
 • podporovanie viacjazyčnosti a kultúrnej rozmanitosti na globalizovanom trhu a predchádzanie vylúčeniu žiakov v znevýhodnených situáciách,
 • spoločné navrhovanie riešení so zainteresovanými stranami, ktoré prijmú a ktoré možno v plnej miere realizovať.

Cieľom tohto opatrenia je určiť oblasti, v ktorých by opatrenia EÚ priniesli pridanú hodnotu, a zároveň úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami v snahe nájsť najúčinnejšie riešenia. 

Hlavné aktivity a očakávané výsledky

Európska komisia zavedie v rokoch 2021 – 2022 intenzívny proces dialógov so zainteresovanými stranami, ktorý bude zahŕňať bilaterálne stretnutia a spoločenstvo praxe, s cieľom zabezpečiť, aby všetci aktéri cítili, že majú na navrhovaných riešeniach svoj podiel a že je možné dosiahnuť ich realizáciu v plnej miere. 

Začiatkom roka 2022 sa zrealizuje cielená štúdia. Zohľadnia sa v nej potreby študentov, pedagógov, relevantných zainteresovaných strán v rámci vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ponuku obsahu digitálneho vzdelávania. V štúdii sa podrobne vyhodnotí aj vplyv pandémie COVID-19, digitálnej transformácie a technologickej inovácie na vzdelávanie. 

Tieto aktivity povedú k vytvoreniu európskeho rámca pre obsah digitálneho vzdelávania, ktorého súčasťou budú riešenia spoločne vytvorené a prijaté zainteresovanými stranami. Konečným výsledkom bude kombinácia opatrení sformulovaných pod záštitou rámca.

Súbežné opatrenie, ktorým je prebiehajúca štúdia uskutočniteľnosti, poskytne Komisii spoľahlivé poznatky, dôkazy, analýzu a usmernenia týkajúce sa možného založenia európskej platformy na výmenu informácií. Účelom európskej platformy na výmenu informácií by bolo zhromažďovať a propagovať osvedčené online vzdelávacie zdroje a platformy. 

Harmonogram

 • 2023 – navrhnutie Európskeho rámca pre obsah digitálneho vzdelávania,
 • do konca roka 2021 – štúdia uskutočniteľnosti a rozhodnutie o vytvorení európskej platformy na výmenu informácií. 

Financovanie

Toto opatrenie je financované v rámci programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021