Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Strategický rámec

Strategický rámec európskeho vzdelávacieho priestoru podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a kľúčovými zainteresovanými stranami a umožňuje monitorovanie pokroku pri dosahovaní ich kolektívnej vízie.

Čo je strategický rámec?

Strategický rámec európskeho vzdelávacieho priestoru bol zavedený s cieľom štruktúrovať spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) a kľúčovými zainteresovanými stranami tak, aby mohli dosiahnuť svoju kolektívnu víziu.

Rámec to umožňuje prostredníctvom

 • posilnenia prostriedkov politickej spolupráce a oslovovania zainteresovaných strán s cieľom podnietiť ich, aby sa zapojili do iniciatívy
 • posilňovania synergií s inými relevantnými iniciatívami vrátane európskeho výskumného priestoru a bolonského procesu
 • vytýčenia cieľov a ukazovateľov na usmernenie práce a monitorovanie pokroku pri budovaní európskeho vzdelávacie priestoru
 • podpory integrácie vzdelávania a odbornej prípravy do procesu európskeho semestra

Čo chceme spoločne dosiahnuť?

V záujme plnej realizácie európskeho vzdelávacieho priestoru by sa malo dosiahnuť týchto sedem cieľov.

Do roku 2025

 • najmenej 60 % čerstvých absolventov OVP by malo mať počas svojho odborného vzdelávania a prípravy možnosť učiť sa na pracovisku
 • podiel dospelých vo veku od 25 do 64 rokov, ktorí sa v predchádzajúcich 12 mesiacoch zúčastnili na vzdelávaní, by mal dosiahnuť aspoň 47 %

Do roku 2030

 • podiel 15-ročných žiakov so slabými výsledkami v čítaní, matematike a prírodných vedách by mal byť nižší ako 15 %
 • slabé výsledky v počítačovej a informačnej gramotnosti by malo mať menej ako 15 % ôsmakov
 • aspoň 96 % detí vo veku od 3 rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky by sa malo zúčastňovať vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
 • predčasne ukončovať vzdelávanie a odbornú prípravu by malo menej ako 9 % žiakov
 • vysokoškolské vzdelanie by malo mať aspoň 45 % osôb vo veku 25 – 34 rokov

Pozri uznesenie Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v prípade potreby ďalších informácií

Ako prebieha spolupráca?

Do roku 2025 sa v strategickom rámci zachovajú všetky existujúce metódy partnerského učenia medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Patria medzi ne:

 • pracovné skupiny zložené z expertov vymenovaných členskými štátmi a kľúčovými zainteresovanými stranami,
 • činnosti partnerského učenia, ktoré organizuje členský štát s cieľom prezentovať existujúce osvedčené postupy na vnútroštátnej úrovni alebo preskúmať konkrétnu problematiku s inými členskými štátmi,
 • partnerské preskúmanie, do ktorého je zapojená skupina členských štátov poskytujúca poradenstvo inému členskému štátu v súvislosti s konkrétnym vnútroštátnym problémom,
 • partnerské poradenstvo, v rámci ktorého skúsení partneri z malého počtu vnútroštátnych správnych orgánov poskytujú poradenstvo pri navrhovaní alebo vykonávaní politiky v reakcii na konkrétnu vnútroštátnu výzvu

Viac informácií o pracovných skupinách

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Popri týchto kanáloch spolupráce sa využíva aj Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý podáva správy o pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov a ukazovateľov súvisiacich s budovaním európskeho vzdelávacieho priestoru.

Viac informácií o monitore vzdelávania a odbornej prípravy

Proces európskeho semestra

Analýza obsiahnutá v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy slúži ako podklad pre hodnotenie širšieho sociálno-ekonomického pokroku členských štátov prostredníctvom procesu európskeho semestra.

Viac informácií o Európskom semestri

Európsky samit o vzdelávaní

Európsky samit o vzdelávaní slúži ako fórum na spoluprácu a výmenu najlepších postupov v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Viac informácií o európskom samite o vzdelávaní