Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strategický rámec

Strategický rámec európskeho vzdelávacieho priestoru podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a kľúčovými zainteresovanými stranami a umožňuje monitorovanie pokroku pri dosahovaní ich kolektívnej vízie.

Čo je strategický rámec?

Strategický rámec európskeho vzdelávacieho priestoru bol zavedený s cieľom štruktúrovať spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) a kľúčovými zainteresovanými stranami tak, aby mohli dosiahnuť svoju kolektívnu víziu.

Rámec to umožňuje prostredníctvom

 • posilnenia prostriedkov politickej spolupráce a oslovovania zainteresovaných strán s cieľom podnietiť ich, aby sa zapojili do iniciatívy
 • posilňovania synergií s inými relevantnými iniciatívami vrátane európskeho výskumného priestoru a bolonského procesu
 • vytýčenia cieľov a ukazovateľov na usmernenie práce a monitorovanie pokroku pri budovaní európskeho vzdelávacie priestoru
 • podpory integrácie vzdelávania a odbornej prípravy do procesu európskeho semestra

Čo chceme spoločne dosiahnuť?

V záujme plnej realizácie európskeho vzdelávacieho priestoru by sa malo dosiahnuť týchto sedem cieľov.

Do roku 2025

 • najmenej 60 % čerstvých absolventov OVP by malo mať počas svojho odborného vzdelávania a prípravy možnosť učiť sa na pracovisku
 • podiel dospelých vo veku od 25 do 64 rokov, ktorí sa v predchádzajúcich 12 mesiacoch zúčastnili na vzdelávaní, by mal dosiahnuť aspoň 47 %

Do roku 2030

 • podiel 15-ročných žiakov so slabými výsledkami v čítaní, matematike a prírodných vedách by mal byť nižší ako 15 %
 • slabé výsledky v počítačovej a informačnej gramotnosti by malo mať menej ako 15 % ôsmakov
 • aspoň 96 % detí vo veku od 3 rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky by sa malo zúčastňovať vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
 • predčasne ukončovať vzdelávanie a odbornú prípravu by malo menej ako 9 % žiakov
 • vysokoškolské vzdelanie by malo mať aspoň 45 % osôb vo veku 25 – 34 rokov

Pozri uznesenie Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v prípade potreby ďalších informácií

Ako prebieha spolupráca?

Do roku 2025 sa v strategickom rámci zachovajú všetky existujúce metódy partnerského učenia medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Patria medzi ne:

 • pracovné skupiny zložené z expertov vymenovaných členskými štátmi a kľúčovými zainteresovanými stranami,
 • činnosti partnerského učenia, ktoré organizuje členský štát s cieľom prezentovať existujúce osvedčené postupy na vnútroštátnej úrovni alebo preskúmať konkrétnu problematiku s inými členskými štátmi,
 • partnerské preskúmanie, do ktorého je zapojená skupina členských štátov poskytujúca poradenstvo inému členskému štátu v súvislosti s konkrétnym vnútroštátnym problémom,
 • partnerské poradenstvo, v rámci ktorého skúsení partneri z malého počtu vnútroštátnych správnych orgánov poskytujú poradenstvo pri navrhovaní alebo vykonávaní politiky v reakcii na konkrétnu vnútroštátnu výzvu

Viac informácií o pracovných skupinách

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy

Popri týchto kanáloch spolupráce sa využíva aj Monitor vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý podáva správy o pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov a ukazovateľov súvisiacich s budovaním európskeho vzdelávacieho priestoru.

Viac informácií o monitore vzdelávania a odbornej prípravy

Proces európskeho semestra

Analýza obsiahnutá v Monitore vzdelávania a odbornej prípravy slúži ako podklad pre hodnotenie širšieho sociálno-ekonomického pokroku členských štátov prostredníctvom procesu európskeho semestra.

Viac informácií o Európskom semestri

Európsky samit o vzdelávaní

Európsky samit o vzdelávaní slúži ako fórum na spoluprácu a výmenu najlepších postupov v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami.

Viac informácií o európskom samite o vzdelávaní