Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027)

Vad är handlingsplanen för digital utbildning?

Handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) är ett förnyat politiskt initiativ från EU som stödjer en hållbar och effektiv anpassning av utbildningssystemen i EU-länder till den digitala tidsåldern.

Handlingsplanen för digital utbildning ska

 • erbjuda en långsiktig strategisk vision om god, inkluderande och tillgänglig digital utbildning i Europa 
 • ta itu med utmaningar och möjligheter med covid-19-pandemin som har lett till oväntat stor användning av teknik i utbildningssyfte 
 • skapa ett starkare samarbete på EU-nivå kring digital utbildning och lyfta fram vikten av att arbeta tillsammans inom olika sektorer för att ta utbildningen in i den digitala tidsåldern
 • erbjuda möjligheter, bland annat mer och bättre undervisning om digital teknik, stöd för digitalisering av undervisningsmetoder och pedagogik samt en förbättring av den infrastruktur som krävs för inkluderande och resilient utbildning på distans.

För att nå dessa mål fastställs två prioritetsområden i handlingsplanen: 

 1. Främja utvecklingen av ett högpresterande digitalt utbildningssystem

Detta omfattar

 • infrastruktur, uppkopplingar och digital utrustning
 • ändamålsenlig planering och utveckling av den digitala kapaciteten, bland annat modern organisatorisk kapacitet
 • lärare och annan utbildningspersonal med digital kompetens som känner sig trygga i undervisningen
 • utbildningsinnehåll av hög kvalitet, användarvänliga verktyg och säkra plattformar som respekterar etiska normer och integritetsregler på nätet
 1. Förbättra den digitala kompetensen och de digitala färdigheterna för den digitala omställningen

Detta kräver

 • grundläggande digitala färdigheter och kompetenser från tidig ålder
 • digital kompetens, bland annat om hur man bemöter desinformation
 • datorutbildning
 • goda kunskaper och bra förståelse för datadriven teknik, t.ex. artificiell intelligens (AI)
 • avancerade digitala färdigheter som ger fler specialister på digital teknik 
 • insatser för att se till att flickor och unga kvinnor i lika grad är representerade inom studier och yrken på det digitala området.

Varför behövs det åtgärder i den här frågan?

Den digitala omställningen har omvandlat samhället och ekonomin och påverkar i allt högre grad vår vardag. Men fram till covid-19-pandemin var påverkan på utbildningsområdet mycket mer begränsad. 

Pandemin har visat hur viktigt det är att ha ett utbildningssystem som fungerar i dagens digitala tidsålder. 

Covid-19-pandemin visade att det finns ett behov av större digital kapacitet på utbildningsområdet, men den ledde också till att ett flera befintliga utmaningar och ojämlikheter förstärktes mellan dem som har tillgång till digital teknik och dem som inte har det, t.ex. personer från missgynnade miljöer. 

Pandemin har också avslöjat ett antal utmaningar för utbildningssystemen som handlar om digital kapacitet hos utbildningsinstitutionerna samt lärarnas utbildning och övergripande digitala kompetens. 

Siffrorna talar för sig själva:

 • En OECD-studie från 2018 visade att mindre än 40 % av lärare och pedagoger i EU kände sig redo att använda digital teknik i sin undervisning, men det fanns skillnader mellan EU-länderna.
 • Över en tredjedel av 13–14-åringarna som deltog i undersökningen International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2018 hade ingen grundläggande digital kompetens.
 • En fjärdedel av alla låginkomsthushåll har ingen tillgång till datorer eller bredband och det råder skillnader inom EU beroende på hushållens inkomster (Eurostat, 2019).

Pandemin har förstärkt befintliga trender om nätbaserat lärande och hybridmetoder.

Förändringen har medfört nya och innovativa sätt för studerande, elever, lärare och pedagoger att organisera undervisningen och inlärningsaktiviteterna och interagera på ett mer personligt och flexibelt sätt på nätet. 

Dessa förändringar kräver att EU arbetar hårt och samordnat för att stödja utbildningssystemen och ta itu med de utmaningar som identifierats och förstärkts genom covid-19-pandemin, samtidigt som man tar fram en långsiktig vision för hur den digitala utbildningen ska se ut i EU i framtiden. 

Politisk bakgrund

I juli 2019 påpekade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i de politiska riktlinjerna att det behövdes en ny handlingsplan som bygger på den första handlingsplanen för digital utbildning (2018–2020). 

Den förnyade handlingsplanen för digital utbildning bidrar till kommissionens prioritering Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och till NextGenerationEU. Handlingsplanen stöder även faciliteten för återhämtning och resiliens som syftar till att skapa ett grönare, mer digitalt och resilient EU. 

Handlingsplanen för digital utbildning är en central förutsättning för att genomföra visionen om ett europeiskt utbildningsområde senast 2025. Den ska bidra till att nå målen i den europeiska kompetensagendan, handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet.

Offentligt samråd

Mellan juli och september 2020 höll kommissionen ett offentligt samråd för att inhämta åsikter och erfarenheter från allmänheten, institutioner och organisationer från den offentliga och privata sektorn om konsekvenserna av covid-19 på utbildningsområdet, övergången till distansundervisning som skett i samband med pandemin och deras vision för framtiden för digital utbildning i EU. 

I det offentliga samrådet framhölls följande:

 • Nästan 60 % av samrådsdeltagarna hade inte använt sig av distans- eller fjärrundervisning före krisen.
 • 95 % ansåg att covid-19-pandemin innebär en vändpunkt för hur teknik används inom utbildningen.
 • Deltagarna menade att resurser och innehåll för distansundervisning behöver vara mer relevanta, interaktiva och lättanvända och inte vara beroende av en stads eller kommuns ekonomiska resurser.
 • Över 60 % ansåg att de har förbättrat sina digitala färdigheter under krisen och över hälften ville bygga vidare på dem.

Med totalt över 2 700 svar från 60 länder och 127 inskickade ståndpunktsdokument hjälpte samrådet till att ge underlag till kommissionens förslag till en förnyad handlingsplan för digital utbildning, som antogs av kommissionskollegiet den 30 september 2020.

Åtgärder i handlingsplanen för digital utbildning

I handlingsplanen för digital utbildning läggs följande åtgärder fram för perioden 2021–2027:

Prioritering 1: Främja utvecklingen av ett högpresterande digitalt utbildningssystem

 • Åtgärd 1: Strategisk dialog med medlemsländerna om möjliggörande faktorer för en framgångsrik digital utbildning
 • Åtgärd 2: Rådets rekommendation om blandat lärande för grundskole- och gymnasieutbildning
 • Åtgärd 3: Europeisk ram för digitalt utbildningsinnehåll
 • Åtgärd 4: Uppkoppling och digital utrustning för undervisning
 • Åtgärd 5: Planer för digital omställning för utbildningsinstitutioner
 • Åtgärd 6: Artificiell intelligens och dataanvändning i undervisning 

Prioritering 2: Förbättra den digitala kompetensen och de digitala färdigheterna för den digitala omställningen 

 • Åtgärd 7: Gemensamma riktlinjer för lärare och annan utbildningspersonal för att genom utbildning främja den digitala kompetensen och motverka desinformation 
 • Åtgärd 8: Uppdatera den europeiska ramen för digital kompetens för att inkludera AI och datarelaterade färdigheter
 • Åtgärd 9: Europeiskt certifikat för digitala färdigheter
 • Åtgärd 10: Rådets rekommendation om att förbättra utbudet av digitala färdigheter i utbildningen
 • Åtgärd 11: Gränsöverskridande insamling av uppgifter om studenters digitala färdigheter och införande av ett EU-mål för digital kompetens bland studerande
 • Åtgärd 12: Praktikprojekt för digitala möjligheter
 • Åtgärd 13: Kvinnors deltagande inom STEM-ämnen
 • Digital utbildningsplattform 

Den digitala utbildningsplattformen

För att stödja de båda prioritetsområdena kommer kommissionen att inrätta en digital utbildningsplattform för att stärka samarbetet och utbytet inom digital utbildning i EU.

Första handlingsplanen för digital utbildning 

Handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) bygger vidare på den första handlingsplanen för digital utbildning (2018–2020) som hade följande prioritetsområden:

 • Bättre använda den digitala tekniken i undervisning och lärande.
 • Utveckla digital kompetens och digitala färdigheter.
 • Förbättra utbildningen genom bättre analyser och prognoser.

Kontakta oss

Handlingsplanen för digital utbildning samordnas av generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kulturs enhet för digital utbildning. 

Vill du veta mer om handlingsplanen för digital utbildning? Skriv till oss på
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ @EUDigitalEdu på Twitter för de senaste nyheterna om handlingsplanen för digital utbildning och dess åtgärder. 


Bild i sidhuvud: © Europeiska unionen, 2021.