Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – Akcia 6

Etické usmernenia k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa pre pedagógov

Systémy umelej inteligencie sú dnes súčasťou nášho každodenného života. Vzhľadom na ich neustály vývoj a rastúce využívanie údajov je veľmi dôležité lepšie pochopiť ich vplyv na svet okolo nás vrátane vzdelávania a odbornej prípravy.

Umelá inteligencia má veľký potenciál transformovať vzdelávanie a odbornú prípravu študentov, učiteľov a školských pracovníkov. Mohla by napríklad pomôcť znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, prekonávať poruchy učenia a podporovať učiteľov pri diferencovanom vzdelávaní alebo vzdelávaní prispôsobenom individuálnym potrebám prostredníctvom aplikácií na jazykové vzdelávanie, programov na prevod textu na reč či mentorov umelej inteligencie pre vzdelávajúce sa osoby a podobne.

V súvislosti s týmto vývojom rastie potreba, aby mali výskumní pracovníci, pedagógovia a študenti základné poznatky o umelej inteligencii a využívaní údajov, čo im umožní s touto technológiou pozitívne, kriticky a eticky pracovať a naplno využívať jej potenciál.

Ciele

S cieľom pomôcť učiteľom a pedagógom pochopiť potenciál, ktorý majú aplikácie umelej inteligencie a využívanie údajov vo vzdelávaní, a zvýšiť informovanosť o možných rizikách, Európska komisia vypracovala etické usmernenia k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa.

Komisia podporí súvisiace aktivity pri výskume a inováciách prostredníctvom programu Horizont Európa a vypracuje program odbornej prípravy pre výskumných pracovníkov a študentov o etických aspektoch využívania umelej inteligencie a údajov.

Hlavné aktivity

S cieľom pomôcť riešiť tieto výzvy Komisia v októbri 2022 uverejnila etické usmernenia k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa pre pedagógov.

Týmito usmerneniami sa poskytuje praktická podpora a pomoc najmä učiteľom základných a stredných škôl, a to bez ohľadu na to, či majú predchádzajúcu skúsenosť s používaním umelej inteligencie. Usmernenia majú prostredníctvom konkrétnych príkladov tieto ciele:

 • vysvetliť, ako sa umelá inteligencia využíva na školách,
 • pomôcť učiteľom a študentom s ich výučbou a učením sa,
 • podporiť systémy a administratívne postupy vo vzdelávacom prostredí,
 • prezentovať etické hľadiská a požiadavky, o ktoré sa usmernenia opierajú.

Usmernenia a zhrnutie boli vypracované s podporou neformálnej expertnej skupiny Komisie, v rámci ktorej sa združujú odborné znalosti z oblasti vzdelávania a akademickej obce. Počas fázy prípravy správy a usmernení sa uskutočnili konzultácie s komunitou eTwinning (osobitná skupina zameraná na prieskumy) a pracovnou skupinou pre digitálne vzdelávanie, odbornú prípravu a hodnotenie (DELTA), ako aj s rôznymi ďalšími generálnymi riaditeľstvami Komisie vrátane jej Spoločného výskumného centra (JRC).

Viac informácií o usmerneniach nájdete v informačnom prehľade, infografike a v krátkom vysvetľujúcom videu nižšie.

Ďalšie činnosti v rámci tejto akcie

Medzi ďalšie činnosti v rámci Akcie 6 patrí

 • podpora relevantných aktivít v rámci programu Horizont Európa vrátane:
  • výzvy na predkladanie návrhov odbornej prípravy – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zabezpečenie spoľahlivosti a dôvery v kvalitu odborných znalostí v oblasti etiky vo výskume v kontexte nových/vznikajúcich technológií),
  • výzvy týkajúcej sa rozšírenej reality vo vzdelávaní a v odbornej príprave.

Očakávané výsledky/výstupy

 • podpora etického využívania umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa,
 • zlepšovanie zručností a vedomostí v oblasti „etiky už v štádiu návrhu umelej inteligencie“ medzi vysokoškolskými študentami a výskumnými pracovníkmi so stanoveným cieľom 45 % účasti žien na činnostiach odbornej prípravy,
 • podpora používania rozšírenej reality vo vzdelávaní a v odbornej príprave.

Výstupy

 • Etické usmernenia k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa pre pedagógov
 • Zhrnutie správy expertnej skupiny ako podkladového materiálu na účely prípravy usmernení. Zhrnutie bude čoskoro k dispozícii vo francúzštine, v nemčine a bulharčine.

Harmonogram

 • Júl 2021 až jún 2022 – stretnutia expertnej skupiny Komisie
 • Október 2022 – začiatok uplatňovania etických usmernení k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa pre pedagógov
 • Do konca roka 2021 – vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zabezpečenie spoľahlivosti a dôvery v kvalitu odborných znalostí v oblasti etiky vo výskume v kontexte nových/vznikajúcich technológií)
 • Do konca roka 2021 – vyhlásenie výzvy týkajúcej sa rozšírenej reality vo vzdelávaní a v odbornej príprave

Financovanie

Toto opatrenie je financované v rámci programov EÚ Erasmus+ a Horizont Európa.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu. Získate tak najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

Súvisiaci obsah