Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 6

Systémy umelej inteligencie sú dnes súčasťou nášho každodenného života. Vzhľadom na ich neustály vývoja rastúce využívanie údajov je veľmi dôležité lepšie pochopiť ich vplyv na svet okolo nás vrátane vzdelávania a odbornej prípravy. 

Umelá inteligencia má veľký potenciál transformovať vzdelávanie a odbornú prípravu študentov, učiteľov a školských pracovníkov. Mohla by napríklad pomôcť znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, prekonávať poruchy učenia a podporovať učiteľov pri diferencovanom vzdelávaní alebo vzdelávaní prispôsobenom individuálnym potrebám prostredníctvom aplikácií na jazykové vzdelávanie, programov na prevod reči na text či mentorov umelej inteligencie pre vzdelávajúce sa osoby a pod. 

V súvislosti s týmto vývojom rastie potreba, aby mali výskumní pracovníci, pedagógovia a študenti základné poznatky o umelej inteligencii a využívaní údajov, čo im umožní s touto technológiou pozitívne, kriticky a eticky pracovať a naplno využívať jej potenciál. 

Ciele 

S cieľom pomôcť občanom pochopiť potenciál, ktorý majú aplikácie umelej inteligencie a využívanie údajov vo vzdelávaní, a zvýšiť informovanosť o možných rizikách, vypracuje Európska komisia etické usmernenia k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa. 

Komisia takisto podporí súvisiace aktivity pri výskume a inováciách prostredníctvom programu Horizont Európa a vypracuje program odbornej prípravy pre výskumných pracovníkov a študentov o etických aspektoch využívania umelej inteligencie a údajov. 

Hlavné aktivity

 • zriadenie expertnej skupiny pre vypracovanie etických usmernení k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri vzdelávaní a odbornej príprave, ktoré sa poskytnú učiteľom a pedagógom,
 • podpora relevantných aktivít v rámci programu Horizont Európa vrátane:
  • výzvy na predkladanie návrhov odbornej prípravy – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zabezpečenie spoľahlivosti a dôvery v kvalitu odborných znalostí v oblasti etiky vo výskume v kontexte nových/vznikajúcich technológií),
  • výzvy týkajúcej sa rozšírenej reality vo vzdelávaní a v odbornej príprave.

Očakávané výsledky/výstupy

 • podpora etického využívania umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa, 
 • zlepšovanie zručností a vedomostí v oblasti „etiky už v štádiu návrhu umelej inteligencie“ medzi vysokoškolskými študentami a výskumnými pracovníkmi so stanoveným cieľom 45 % účasti žien na činnostiach odbornej prípravy,
 • podpora používania rozšírenej reality vo vzdelávaní a v odbornej príprave. 

Harmonogram

 • júl 2021 – prvé stretnutie expertnej skupiny, 
 • jún 2022 – záverečné stretnutie expertnej skupiny, 
 • september 2022 – vydanie etických usmernení k využívaniu umelej inteligencie a údajov pri výučbe a učení sa pre pedagógov,
 • do konca roka 2021 – spustenie výzvy na predkladanie návrhov „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zabezpečenie spoľahlivosti a dôvery v kvalitu odborných znalostí v oblasti etiky vo výskume v kontexte nových/vznikajúcich technológií) 
 • do konca roka 2021 – spustenie výzvy týkajúcej sa rozšírenej reality vo vzdelávaní a v odbornej príprave. 

Financovanie

Toto opatrenie je financované v rámci programov EÚ Erasmus+Horizont Európa.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021