Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 7

Насоки за учителите и преподавателите с цел насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение.

Цифровата грамотност никога не е била толкова важна, колкото в днешния все по-цифровизиран свят.

Бързо променящата се медийна и информационна среда, заедно с големия брой онлайн медийни платформи и източници на информация, изисква хората не само да са уверени, но и да са информирани и критични в цифровия свят.

Предизвикателства, свързани с цифровата грамотност и дезинформацията

Във времена на криза предизвикателствата, свързани с разпространението на дезинформация и вредно съдържание, се увеличават, което оказва натиск върху нашите демокрации и благосъстоянието на хората.

В неотдавнашно проучване на Евробарометър 70 % от отговорилите европейци споделят, че често попадат на новини, за които смятат, че представят погрешно действителността или дори са неверни.

В друго проучване (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 % от респондентите изразяват загриженост относно наличието на фалшиви новини в контекста на пандемията от COVID-19.

През 2020 г. участниците в откритата обществена консултация на Европейската комисия относно Плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. подчертават, че уменията, свързани с цифровата грамотност, като например различаването на факти и фалшива информация, управлението на „информационното претоварване“ и безопасната навигация онлайн, се признават за трите най-важни цифрови умения, необходими за 21-ви век.

Образованието и обучението играят решаваща роля за предоставянето на гражданите на умения за критично мислене, необходими за извършване на преценка в онлайн пространството, като се вземат предвид неговите специфични явления, свързани с наличието на алгоритми, „информационни балони“ и „ехо камери“.

За да се гарантира ефективното развитие на цифровата грамотност и борбата с дезинформацията чрез процеса на образование и обучение, учителите и преподавателите трябва да получат допълнителна подкрепа с насоки и практически примери.

Ключови дейности

За да подпомогне справянето с тези предизвикателства, през октомври 2022 г. Комисията публикува насоки, чиято цел е да се помогне на учителите и преподавателите да насърчават цифровата грамотност и да се справят с дезинформацията чрез образование и обучение.

В насоките се предоставят практически указания за учителите и преподавателите, включително практически съвети и планове за действие. Те са предназначени за учители в началното и средното образование със или без специализирани познания в областта на цифровото образование. Насоките са придружени от окончателен доклад, в който са обобщени основните констатации и препоръки на експертната група.

Насоките и окончателният доклад бяха разработени с подкрепата на неформалнаекспертна група на Комисията , обединяваща експертния опит на общността в областта на образованието и обучението, научните среди, телевизионното и радиоразпръскване, частния сектор и други.  

Повече информация за насоките можете да намерите в информационния документ, инфографиката и краткия видеоклип с обяснения по-долу.

 

Очаквани резултати

  • по-добра обществена осведоменост и по-добро познаване на дезинформацията
  • по-широко разбиране на цифровата грамотност, постигнато чрез образование и обучение
  • отговорно и безопасно използване на цифровите технологии

Резултати

  • Насоки в помощ на учителите и преподавателите за насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение
  • Окончателен доклад на експертната група на Комисията относно борбата с дезинформацията и насърчаването на цифровата грамотност чрез образование и обучение

График

  • октомври 2021 г. — юли 2022 г. — заседания на експертната група на Комисията
  • октомври 2022 г. — публикуване на  насоките и окончателния доклад на експертната група

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+”.

За контакти

Ако искате да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следвайте @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини и тенденции във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование..