Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 7

Цифровата грамотност никога не е била толкова важна, колкото в днешния все по-цифровизиран свят. 

Бързо променящата се медийна и информационна среда, заедно с големия брой онлайн медийни платформи и източници на информация, изисква хората не само да са уверени, но и да са информирани и критични в цифровия свят.

Във времена на криза предизвикателствата, свързани с разпространението на дезинформация и вредно съдържание, се увеличават, което оказва натиск върху нашите демокрации и благосъстоянието на хората.

В неотдавнашно проучване на Евробарометър 37 % от отговорилите европейци споделят, че ежедневно срещат новини, за които смятат, че представят погрешно действителността или дори са неверни. 

В друго проучване (Edelman Trust Barometer, 2020 г.) 74 % от респондентите изразяват загриженост относно наличието на фалшиви новини в контекста на пандемията от COVID-19. 

През 2020 г. участниците в откритата обществена консултация на Европейската комисия относно Плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. подчертават, че уменията, свързани с цифровата грамотност, като например различаването на факти и фалшива информация, управлението на „информационно претоварване“ и безопасната навигация онлайн, се признават за трите най-важни цифрови умения, необходими за 21-ви век.

Образованието и обучението играят решаваща роля за предоставянето на гражданите на умения за критично мислене, необходими за извършване на преценка в онлайн пространството, като се вземат предвид неговите специфични явления, свързани с наличието на алгоритми, „информационни балони“ и „ехо камери“. 

За да се гарантира ефективното развитие на цифровата грамотност и борбата с дезинформацията чрез процеса на образование и обучение, учителите и преподавателите трябва да получат допълнителна подкрепа с насоки и практически примери. 

Ключови дейности

Комисията ще разработи общи насоки, за да помогне на учителите и преподавателите да насърчават цифровата грамотност и да се справят с дезинформацията чрез образование и обучение. 

Освен това тя ще създаде неформална експертна група на Комисията по въпросите на борбата с дезинформацията и насърчаването на цифровата грамотност чрез образование и обучение.

Очаквани резултати

  • по-добра обществена осведоменост и по-добро познаване на дезинформацията
  • по-широко разбиране на цифровата грамотност, постигнато чрез образование и обучение
  • отговорно и безопасно използване на цифровите технологии

График

  • май 2021 г. — отправяне на покана за представяне на предложения за експертна група 
  • октомври 2021 г. – първо заседание на експертната група
  • септември 2022 г. — окончателни общи насоки за учителите и образователния персонал с цел насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение. 

Финансиране

Това действие се финансира от програмата на ЕС „Еразъм+” 

За контакти

Ако желаете да научите повече за това действие, можете да се свържете с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Следете @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини и новости във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.