Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomhaíocht 7

Tá an litearthacht dhigiteach níos tábhachtaí ná riamh i ndomhan an lae inniu atá ag éirí níos digitithe i gcónaí. 

I dtaca le tírdhreach na meán agus an eolais atá ag athrú go tapa, chomh maith leis an líon mór ardán meán agus foinsí eolais ar líne, is gá go mbeidh daoine muiníneach, eolach agus criticiúil sa domhan digiteach chun leas a bhaint as.

In aimsir ghéarchéime, tagann méadú ar na dúshláin a bhaineann leis an mbréagaisnéis agus ábhar díobhálach a scaipeadh, rud a chuireann brú ar an daonlathas agus ar fholláine an duine.

I suirbhé Eurobarometer, dúirt 37% de mhuintir na hEorpa a ghlac páirt ann go bhfeiceann siad nuacht a chreideann siad nach ndéanann ionadaíocht ar an bhfírinne, sin nó go bhfuil sí bréagach, ar bhonn laethúil. 

I suirbhé eile (Edelman Trust Barometer, 2020), luaigh 74% de na rannpháirtithe go raibh imní orthu maidir le bréagnuacht i gcomhthéacs phaindéim COVID-19. 

In 2020 tharraing rannpháirtithe chomhairliúchán poiblí oscailte an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach 2021-2027 aird ar na scileanna a bhaineann leis an litearthacht dhigiteach, cuir i gcás fíricí a aithint ó eolas bréige, ‘an iomarca eolais’ a bhainistiú agus do bhealach a dhéanamh go sábháilte ar líne. Aithníodh iad ar na trí scil dhigiteacha is mó lena bhfuil gá don 21ú haois.

Tá ról ríthábhachtach ag an oideachas agus an oiliúint chun na scileanna maidir le smaointeoireacht chriticiúil a thabhairt do shaoránaigh, ar scileanna iad lena bhfuil gá chun breithiúnas a thabhairt sa domhan ar líne, lena dtugtar san áireamh na feiniméin áirithe a bhaineann le halgartaim, ‘bolgáin faisnéise’, agus ‘bothanna macalla’. 

Chun a chinntiú go bhforbraítear an litearthacht dhigiteach go héifeachtach agus go dtéitear i ngleic leis an mbréagaisnéis mar chuid den phróiseas oideachais agus oiliúna, is gá go dtabharfaí tacaíocht bhreise do mhúinteoirí agus d’oideoirí le treoir agus le samplaí praiticiúla. 

Príomh-ghníomhaíochtaí

Forbróidh an Coimisiún treoirlínte comhchoiteanna le cabhrú le múinteoirí agus oideoirí chun an litearthacht dhigiteach a chothú agus chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis tríd an oideachas agus an oiliúint. 

Ina theannta sin, cuirfidh sé ar bun sainghrúpa neamhfhoirmiúil de chuid an Choimisiúin chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis agus chun an litearthacht dhigiteach a chur chun cinn tríd an oideachas agus an oiliúint.

Na orthaí a bhfuiltear ag súil leo

  • feasacht agus eolas níos fearr ag an bpobal maidir leis an mbréagaisnéis
  • tuiscint níos forleithne ar an litearthacht dhigiteach a bhaint amach tríd an oideachas agus an oiliúint
  • úsáid fhreagrach agus shábháilte teicneolaíochtaí digiteacha

Amlíne

  • Bealtaine 2021 – an glao a sheoladh i dtaca le sainghrúpa 
  • Deireadh Fómhair 2021 – an chéad chruinniú de chuid an tsainghrúpa
  • Meán Fómhair 2022 – treoirlínte comhchoiteanna críochnaitheacha do mhúinteoirí agus oideoirí chun an litearthacht dhigiteach a chothú agus chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis tríd an oideachas agus an oiliúint 

Maoiniú

Tá an ghníomhaíocht seo á maoiniú ag clár Erasmus+ an Aontais. 

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Lean @EUDigitalEdu ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.


Íomhá sa cheanntásc: © An tAontas Eorpach, 2021.