Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Стратегическа рамка

Стратегическата рамка на eвропейското пространство за образование насърчава сътрудничеството между държавите — членки на Европейския съюз и основните заинтересовани страни и дава възможност за наблюдение на напредъка към постигането на тяхната колективна визия.

Какво представлява стратегическата рамка?

Стратегическата рамка на eвропейското пространство за образование беше въведена с цел структуриране на сътрудничеството между държавите — членки на Европейския съюз (ЕС) и основните заинтересовани страни за постигане на тяхната колективна визия.

Рамката постига това чрез:

 • укрепване на средствата за сътрудничество в областта на политиката и достигане до заинтересованите страни, за да се насърчи тяхната ангажираност с инициативата
 • засилване на полезните взаимодействия с други инициативи в тази сфера, включително eвропейското научноизследователско пространство и процеса от Болоня
 • определяне на цели и показатели, чрез които да се направлява работата и да се наблюдава напредъкът към постигането на eвропейско пространство за образование
 • насърчаване на интегрирането на образованието и обучението в процеса на европейския семестър

Какво искаме да постигнем заедно?

Следните седем цели трябва да бъдат постигнати, за да се реализира изцяло европейското пространство за образование.

До 2025 г.

 • поне 60 % от завършилите наскоро ПОО трябва да се възползват от учене в процеса на работа по време на своето професионално образование и обучение
 • поне 47 % от хората на възраст между 25 и 64 години трябва да са участвали в обучение през последните 12 месеца

До 2030 г.

 • делът на 15-годишните със слаби основни умения по четене, математика и точни науки трябва да бъде намален под 15%
 • делът на осмокласниците със слаби резултати в областта на компютърната и информационната грамотност трябва да спадне под 15 %
 • най-малко 96 % от децата на възраст между 3 години и възрастта за започване на задължително начално образование трябва да бъдат обхванати от системата за образование и грижи в ранна детска възраст
 • делът на учениците, които напускат преждевременно системата за образование и обучение, трябва да се понижи под 9 %
 • най-малко 45 % от лицата на възраст 25—34 години трябва да са завършили висше образование

За повече информация вижте Резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението

Как се осъществява сътрудничеството?

До 2025 г. стратегическата рамка запазва всички съществуващи методи за партньорско обучение между държавите членки и заинтересованите страни. Те включват:

 • работни групи, съставени от специалисти, определени от държавите членки и от основните заинтересовани страни
 • дейности за партньорско обучение, на които домакин е държава членка, като целта е да се демонстрират съществуващите добри практики на национално равнище или да се проучи определен въпрос с други държави членки
 • партньорски оценки, включващи група държави членки, които предоставят насоки на друга държава членка във връзка с конкретно национално предизвикателство
 • партньорски консултации, обединяващи опитни партньори от малък брой национални администрации, за да се предоставят съвети относно разработването или прилагането на политика в отговор на конкретно национално предизвикателство

Научете повече за работните групи

Обзор на образованието и обучението

Наред с тези канали за сътрудничество, в Обзора на образованието и обучението се отчита постигнатият напредък по отношение на целите и показателите, свързани с постигането на европейското пространство за образование.

Научете повече за Обзора на образованието и обучението

Процес на европейския семестър

Анализът, съдържащ се в Обзора на образованието и обучението, се използва при оценката на по-общия социално-икономически напредък на държавите членки в рамките на процеса на европейския семестър.

Научете повече за европейския семестър

Европейска среща на върха по въпросите на образованието

Европейската среща на върха по въпросите на образованието служи и като форум за сътрудничество и обмен на добри практики в областта на политиката за образование и обучение между държавите членки и заинтересованите страни.

Научете за Европейската среща на върха по въпросите на образованието