Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS)

Какво представлява Европейската система за трансфер и натрупване на кредити? 

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) е инструмент на европейското пространство за висше образование, чиято цел е повишаване на прозрачността на курсовете и програмите. Системата улеснява придвижването на студентите между различни държави и признаването на техните академични квалификации и периоди на обучение в чужбина. 

ECTS дава възможност кредити, получени в едно висше учебно заведение, да бъдат прехвърлени към периода на обучение в друго. Кредитите по ECTS отразяват учене, основано на определени резултати от обучението, и обема на свързаната с това работа. 

ECTS повишава гъвкавостта на учебните програми за студентите. Освен това системата подпомага планирането, реализирането и оценяването на програмите за висше образование. Тя е основен инструмент на процеса от Болоня, чиято цел е националните образователни системи да станат по-съпоставими в международен план. ECTS помага също за по-доброто разбиране и по-лесното използване в различните държави на други документи, като например приложението към дипломата

Системата бе въведена от повечето държави от европейското пространство за висше образование като национална система за кредити, а все повече се използва и извън това пространство. 

Защо е необходима ECTS?

Различията между националните образователни системи могат да доведат до проблеми във връзка с признаването на квалификации и периоди на мобилност в чужбина. Този проблем е решен отчасти чрез повишаване на разбирането във връзка с резултатите от обучението и обема на работата по учебните програми. 

ECTS позволява също така да се съчетават различни стилове на обучение, като например университетско обучение и учене в процеса на работа, в рамките на една и съща учебна програма или в рамките на ученето през целия живот.

Как става това?

60 кредита по ECTS съответстват на пълна година на обучение или работа. В рамките на стандартна учебна година тези кредити обикновено се разпределят между няколко по-малки модула. Типичен кратък цикъл за придобиване на квалификация по принцип включва 90-120 кредита по ECTS. Първият цикъл (или бакалавърска степен) включва 180 или 240 кредита по ECTS.

Обикновено вторият цикъл (или магистърска степен) включва 90 или 120 кредита по ECTS. Използването на ECTS в трети цикъл (или докторска степен) варира. 

ECTS се прилага в подкрепа на студентската мобилност между висши учебни заведения. Каталозите на курсовете, споразуменията за обучение и академичните справки подпомагат признаването и трансфера на кредити, получени от студентите през периоди на мобилност в чужбина. В Ръководството за ECTS системата и начинът за нейното използване са описани по-подробно.