Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 7. meede

Suunised õpetajatele ja haridustöötajatele, et edendada digikirjaoskust ning võidelda desinformatsiooni vastu hariduse ja koolituse kaudu.

Digikirjaoskus ei ole kunagi olnud nii oluline kui tänapäeva üha digitaalsemaks muutuvas maailmas.

Selleks et tulla toime kiiresti muutuval meedia- ja infomaastikul ning veebiplatvormide ja teabeallikate rohkusega, peavad inimesed tundma end digimaailmas kindlalt ning toimetama seal teadlikult ja kriitiliselt.

Digikirjaoskuse ja desinformatsiooniga seotud väljakutsed

Kriisi ajal suureneb desinformatsiooni ja kahjuliku infosisu levik, mis avaldab survet demokraatiale ja üksikisikute heaolule.

Hiljutise Eurobaromeetri uuringu käigus kinnitas 70 % vastanud eurooplastest, et nad saavad sageli uudiseid, mis nende arvates kajastavad tegelikkust ekslikult või on lausa valed.

Teises uuringus (Edelman Trust Barometer, 2020) väljendas 74% vastanutest muret COVID-19 pandeemiaga seotud võltsuudiste pärast.

2020. aastal Euroopa Komisjoni digiõppe tegevuskava (2021–2027) käsitlevas avalikus konsultatsioonis osalenud rõhutasid, et 21. sajandil on kolm kõige olulisemat digioskust oskus teha vahet faktidel ja valeteabel, oskus tulla toime teabe üleküllusega ja oskus internetis turvaliselt tegutseda.

Haridusel ja koolitusel on oluline roll kodanike kriitilise mõtlemise oskuse arendamisel, mis on vajalik internetis otsuste tegemiseks, võttes arvesse algoritmide kasutamisest tekkivaid infomulle ja kajakambreid.

Selleks et tagada digikirjaoskuse tõhus areng ja võidelda desinformatsiooni vastu hariduse ja koolituse kaudu, tuleb õpetajaid ja haridustöötajaid toetada ning pakkuda neile suuniseid ja praktilisi näiteid.

Põhitegevused

Selleks, et nende väljakutsetega toime tulla, avaldas komisjon 2022. aasta oktoobris suunised, mille eesmärk on aidata õpetajatel ja haridustöötajatel edendada digikirjaoskust ning võidelda desinformatsiooni vastu hariduse ja koolituse kaudu.

Suunistes antakse õpetajatele ja haridustöötajatele praktilisi näpunäiteid ja nõuandeid ning tutvustatakse tegevuskavasid. Suunised on mõeldud alg- ja keskkooliõpetajatele sõltumata sellest, kas neil on või ei ole eriteadmisi digiõppest. Suunistele on lisatud lõpparuanne, milles on esitatud eksperdirühma peamised järeldused ja soovitused.

Suuniste ja lõpparuande koostamisel oli toeks komisjoni mitteametlik eksperdirühm, kuhu kuuluvad haridus- ja koolitusringkondade, akadeemiliste ringkondade, meedia, erasektori ja muude sidusrühmade esindajad.  

Lisateavet suuniste kohta leiab teabelehest, infograafikust ja allolevast lühikesest selgitavast videost.

 

Oodatavad tulemused

  • Üldsuse parem teadlikkus ja teadmised väärinfost
  • Hariduse ja koolituse kaudu saavutatud laiem arusaam digikirjaoskuse kohta.
  • Digitehnoloogia vastutustundlik ja turvaline kasutamine

Väljundid

  • Suunised õpetajatele ja haridustöötajatele, et edendada digikirjaoskust ning võidelda desinformatsiooni vastu hariduse ja koolituse kaudu.
  • Komisjoni eksperdirühma lõpparuanne, milles käsitletakse võitlust desinformatsiooni vastu ning digikirjaoskuse edendamist hariduse ja koolituse kaudu.

Ajakava

  • Oktoober 2021 – juuli 2022 – Komisjoni eksperdirühma kohtumised
  • Oktoober 2022 – Eksperdirühma suuniste ja lõpparuande avaldamine

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Lisateavet saab e-posti teel aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.