Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 7. meede

Digikirjaoskus ei ole kunagi olnud nii oluline kui tänapäeva üha digitaalsemaks muutuvas maailmas. 

Selleks et tulla toime kiiresti muutuval meedia- ja infomaastikul ning veebiplatvormide ja teabeallikate rohkusega, peavad inimesed tundma end digimaailmas kindlalt ning toimetama seal teadlikult ja kriitiliselt.

Kriisi ajal suureneb väärinfo ja kahjuliku infosisu levik, mis avaldab survet demokraatiale ja üksikisikute heaolule.

Hiljutise Eurobaromeetri uuringu käigus kinnitas 37% vastanud eurooplastest, et nad saavad iga päev uudiseid, mis nende arvates kajastavad tegelikkust ekslikult või on lausa valed. 

Teises uuringus (Edelman Trust Barometer, 2020) väljendas 74% vastanutest muret COVID-19 pandeemiaga seotud võltsuudiste pärast. 

2020. aastal Euroopa Komisjoni digiõppe tegevuskava (2021–2027) käsitlevas avalikus konsultatsioonis osalenud rõhutasid, et 21. sajandil on kolm kõige olulisemat digioskust oskus teha vahet faktidel ja valeteabel, oskus tulla toime teabe üleküllusega ja oskus internetis turvaliselt tegutseda.

Haridusel ja koolitusel on oluline roll kodanike kriitilise mõtlemise oskuse arendamisel, mis on vajalik internetis otsuste tegemiseks, võttes arvesse algoritmide kasutamisest tekkivaid infomulle ja kajakambreid. 

Selleks et tagada digikirjaoskuse tõhus areng ja võidelda väärinfo vastu õppetöö ja koolituste kaudu, tuleb õpetajaid ja haridustöötajaid toetada ning pakkuda neile suuniseid ja praktilisi näiteid. 

Põhitegevused

Komisjon koostab ühised suunised, et aidata õpetajatel ja haridustöötajatel edendada digitaalset kirjaoskust ning võidelda väärinfo vastu õppetöö ja koolituste kaudu. 

Lisaks moodustab komisjon mitteametliku eksperdirühma, kelle ülesanne on edendada digitaalset kirjaoskust ning võidelda väärinfo vastu õppetöö ja koolituste kaudu.

Oodatavad tulemused

  • Üldsuse parem teadlikkus ja teadmised väärinfost
  • Õppetöö ja koolituse kaudu saavutatud laiem arusaam digikirjaoskuse kohta
  • Digitehnoloogia vastutustundlik ja turvaline kasutamine

Ajakava

  • Mai 2021 – projektikonkursi algatamine eksperdirühma loomiseks 
  • Oktoober 2021 – eksperdirühma esimene koosolek
  • September 2022 – õpetajatele ja haridustöötajatele mõeldud ühiste suuniste avaldamine, et edendada digitaalset kirjaoskust ning võidelda väärinfo vastu õppetöö ja koolituste kaudu. 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu. 

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
EAC-DIGITALLITERACYEXPERTGROUP@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.