Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 7

Wytyczne dla nauczycieli i pedagogów w celu wsparcia rozwoju umiejętności cyfrowych oraz zwalczania dezinformacji poprzez kształcenie i szkolenie

Umiejętności cyfrowe jeszcze nigdy nie były tak ważne, jak w dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie.

Szybko zmieniający się krajobraz medialny i informacyjny, a także ogromna liczba platform mediów internetowych i źródeł informacji wymagają nie tylko wiary w swoje umiejętności, ale też obeznania i krytycznego myślenia w tym cyfrowym świecie.

Umiejętności cyfrowe i wyzwania związane z dezinformacją

W dobie kryzysu wyzwania związane z szerzącą się dezinformacją i coraz częstszym rozpowszechnianiem szkodliwych treści są ciężarem dla naszych demokracji i zagrażają naszemu dobrostanowi.

W przeprowadzonym niedawno badaniu Eurobarometr 70 proc. Europejczyków biorących w nim udział stwierdziło, że często natrafia na informacje, które zdaniem tej grupy respondentów wypaczają rzeczywistość lub są wręcz fałszywe.

W innym badaniu (Edelman Trust Barometer, 2020) 74 proc. respondentów wyraziło zaniepokojenie pojawianiem się nieprawdziwych informacji w kontekście pandemii COVID-19.

W przeprowadzonych w 2020 r. przez Komisję Europejską otwartych konsultacjach publicznych dotyczących Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 podkreślono, że umiejętności cyfrowe, takie jak odróżnianie faktów od fałszywych informacji, zarządzanie nadmiarem informacji oraz bezpieczne poruszanie się w internecie, uznawane są za trzy najważniejsze umiejętności cyfrowe niezbędne w XXI wieku.

Kształcenie i szkolenie odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu w osobach uczących się umiejętności krytycznego myślenia niezbędnych do dokonywania osądu w świecie internetu, z uwzględnieniem szczególnych zjawisk, jakie w nim zachodzą, związanych z obecnością algorytmów oraz występowaniem tzw. baniek informacyjnych i kabin pogłosowych.

Aby zapewnić skuteczny rozwój umiejętności cyfrowych i zwalczyć dezinformację w procesie kształcenia i szkolenia, nauczyciele i pedagodzy potrzebują dodatkowego wsparcia w postaci wytycznych i praktycznych przykładów.

Główne działania

Aby pomóc w stawieniu czoła tym wyzwaniom, w październiku 2022 r. Komisja opracowała wytyczne, które pomogą nauczycielom i pedagogom promować rozwój umiejętności cyfrowych oraz zwalczać dezinformację poprzez kształcenie i szkolenie.

Wytyczne zawierają praktyczne wskazówki dla nauczycieli, w tym konkretne rady i plany zajęć. Są one przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich posiadających specjalistyczną wiedzę na temat edukacji cyfrowej lub nieposiadających tej wiedzy. Wytycznym towarzyszy sprawozdanie końcowe zawierające główne ustalenia i zalecenia grupy ekspertów.

Wytyczne i sprawozdanie końcowe zostały opracowane przy wsparciu nieformalnej grupy ekspertów Komisji skupiającej wiedzę fachową środowiska edukacyjnego i szkoleniowego, środowiska akademickiego, mediów, sektora prywatnego i innych zainteresowanych stron.  

Więcej informacji na temat wytycznych można znaleźć w zestawieniu informacji, na infografice i w krótkim filmie wideo.

 

Oczekiwane wyniki

  • lepsza świadomość społeczna i wiedza na temat dezinformacji
  • lepsze zrozumienie umiejętności cyfrowych zdobywanych poprzez kształcenie i szkolenie
  • odpowiedzialne i bezpieczne wykorzystywanie technologii cyfrowych.

Efekt prac

  • Wytyczne wspierające nauczycieli i pedagogów w promowaniu umiejętności cyfrowych oraz zwalczaniu dezinformacji poprzez kształcenie i szkolenie
  • Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów Komisji dotyczące przeciwdziałania dezinformacji i upowszechniania umiejętności cyfrowych za pośrednictwem kształcenia i szkolenia

Kalendarium

  • Październik 2021 r. – lipiec 2022 r. – posiedzenia grupy ekspertów Komisji
  • Październik 2022 r. – publikacja wytycznych i sprawozdania końcowego grupy ekspertów.

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj profil @EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.