Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Образователни равнища

Държавите от Европейския съюз, организират своите системи за образование и обучение на общи равнища.

Научете какво прави ЕС, за да постигне целите на европейското пространство за образование на всяко равнище и вид образование.

Slide

Научете за инициативите на ЕС по ниво на образование

Образование и грижи в ранна детска възраст

Под образование и грижи в ранна детска възраст се разбира всяка регулирана мярка, чрез която се предоставят образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование.

Училищно образование

ЕС работи със своите държави членки за подпомагане на развитието на качествени национални системи за училищно образование и за насърчаване на сътрудничеството по въпроси от общ интерес.

Висше образование

ЕС си сътрудничи с висшите учебни заведения и държавите членки за ускоряване на трансформацията на отворена и приобщаваща система за висше образование в Европа.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение подготвя хората за работа и развива умения на гражданите, за да останат подходящи за заетост и да отговарят на нуждите на икономиката.

Образование и обучение на възрастни

Ученето за възрастни е набор от формални и неформални учебни дейности — както от общ характер, така и с професионална насоченост, в които се включват възрастни, след като са завършили първоначално образование и обучение.