Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Образователни равнища

Държавите от Европейския съюз, организират своите системи за образование и обучение на общи равнища.

Научете какво прави ЕС, за да постигне целите на европейското пространство за образование на всяко равнище и вид образование.

Научете за инициативите на ЕС по ниво на образование

Образование и грижи в ранна детска възраст

Под образование и грижи в ранна детска възраст се разбира всяка регулирана мярка, чрез която се предоставят образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование.

Образование и обучение на възрастни

Ученето за възрастни е набор от формални и неформални учебни дейности — както от общ характер, така и с професионална насоченост, в които се включват възрастни, след като са завършили първоначално образование и обучение.