Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 7

Pokyny pro učitele a další pedagogické pracovníky, jejichž účelem je zvýšit digitální gramotnost a bojovat proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy

Digitální gramotnost nebyla nikdy tak důležitá jako v dnešním stále rychleji se digitalizujícím světě.

Rychle se měnící mediální a informační prostředí spolu s velkým množstvím internetových mediálních platforem a zdrojů informací od lidí vyžaduje, aby byli v digitálním světě nejen sebevědomí, ale také znalí a kritičtí.

Digitální gramotnost a výzvy v oblasti dezinformací

V dobách krizí narůstají problémy spojené se šířením dezinformací a škodlivého obsahu, což negativně ovlivňuje demokratické systémy i duševní pohodu jednotlivců.

70 % Evropanů, kteří se nedávno zapojili do průzkumu Eurobarometru, uvedlo, že se často setkávají se zprávami, které podle jejich názoru zkreslují skutečnost nebo jsou dokonce nepravdivé.

V jiném průzkumu (Edelman Trust Barometer, 2020) vyjádřilo 74 % respondentů v souvislosti s pandemií covidu-19 obavy z výskytu falešných zpráv.

V roce 2020 respondenti otevřené veřejné konzultace Evropské komise k akčnímu plánu digitálního vzdělávání na období 2021-2027 upozornili, že mezi tři nejdůležitější digitální dovednosti potřebné pro 21. století patří dovednosti související s digitální gramotností, a to konkrétně schopnost rozpoznat fakta od falešných informací, schopnost zvládat „přehlcení informacemi“ a bezpečný pohyb v online prostředí.

K tomu, aby lidé v online světě, a to i s ohledem na jeho specifika související s přítomností algoritmů, „informačních bublin“ a „komnat ozvěny“, dokázali správně uplatňovat vlastní úsudek, je nezbytné rozvíjet kritické myšlení. Při něm hrají zásadní roli vzdělávání a odborná příprava.

Aby byl touto formou zajištěn účinný rozvoj digitální gramotnosti a boj proti dezinformacím, je třeba učitelům a vychovatelům poskytnout dodatečnou podporu v podobě poradenství a praktických příkladů.

Hlavní činnosti

S cílem tyto výzvy řešit vydala Evropská komise v říjnu 2022 pokyny, které mají učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pomoci při zvyšování digitální gramotnosti a v boji proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy.

Pokyny obsahují doporučení včetně praktických tipů a aktivit pro žáky. Jsou určeny učitelům základních a středních škol, kteří mohou mít specializované znalosti v oblasti digitálního vzdělávání, ale také nemusí. Je k nim připojena závěrečná zpráva, která shrnuje hlavní zjištění a doporučení expertní skupiny.

Pokyny a závěrečnou zprávu pomohla připravit neformální expertní skupina Evropské komise složená z odborníků na vzdělávání a odbornou přípravu, zástupců akademické obce, médií, soukromého sektoru a dalších.  

Další informace o pokynech naleznete v infopřehledu, infografice a krátkém videu níže.

 

Očekávané výsledky

  • zvýšení informovanosti a zlepšení znalostí veřejnosti o problematice dezinformací
  • širší porozumění digitální gramotnosti dosažené vzděláváním a odbornou přípravou
  • odpovědné a bezpečné využívání digitálních technologií

Výstupy

  • pokyny, které mají učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pomoci při zvyšování digitální gramotnosti a v boji proti dezinformacím prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy
  • závěrečná zpráva expertní skupiny Evropské komise týkající se boje proti dezinformacím a zvyšování digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy

Harmonogram

  • říjen 2021 – červenec 2022 – zasedání expertní skupiny Evropské komise
  • říjen 2022 – zveřejnění pokynů a závěrečné zprávy expertní skupiny

Financování

Toto opatření je financováno z programu Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEducation.