Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Cesty k úspechu v škole

Prečo je úspech v škole dôležitý?

Školské vzdelávanie zohráva rozhodujúcu úlohu pri podpore inkluzívnych, spravodlivejších a prosperujúcejších spoločností tým, že pomáha všetkým deťom a mladým ľuďom naplno využiť svoj potenciál.

Pomáha im tiež rozvíjať znalosti, zručnosti a postoje potrebné na to, aby sa im v živote darilo a aby sa stali aktívnymi, zodpovednými, húževnatými a angažovanými jednotlivcami, ktorí pokračujú vo svojom vzdelávaní počas celého života. 

Zabezpečiť všetkým deťom a mladým ľuďom prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a poskytnúť im kompetencie potrebné pre život znamená takisto prispieť k rovnosti v spoločnostiach a prosperite ich hospodárstiev. 

Zvládnutie základných zručností (čítanie, matematika a veda) má zásadný význam pre napredovanie žiakov v škole a ich budúce životné vyhliadky. 

Zručnosti a kompetencie získané počas vyššieho sekundárneho vzdelávania sa čoraz viac vnímajú ako minimálne predpoklady na úspešný vstup na trh práce a základy plnohodnotného a zdravého života.

Súčasný stav

Napriek významu základných zručností v Európskej únii (EÚ) každý piaty 15-ročný človek stále nemá dostatočné kompetencie v čítaní, matematike alebo prírodných vedách (prieskum PISA organizácie OECD, 2018). 

Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku predstavujú približne 10 % mladých ľudí v EÚ a len 84,3 % osôb vo veku 20 – 24 rokov ukončilo vyššie sekundárne vzdelanie (Eurostat, 2020). 

Sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie sú najsilnejšími určujúcimi faktormi vzdelávacích výsledkov žiakov. 

Deti z chudobnejších oblastí a rodín dosahujú v škole v priemere horšie výsledky v porovnaní s ich privilegovanejšími spolužiakmi.

Podiel žiakov so slabými výsledkami v základných zručnostiach je oveľa vyšší medzi žiakmi s migrantským pôvodom, než medzi ich rovesníkmi narodenými v danej krajine. 

U osôb s migrantským pôvodom je pravdepodobnejšie, že predčasne ukončia školskú dochádzku, a to bez získania základných zručnosti.

Okrem toho sa ukazuje (prieskum PISA organizácie OECD, 2018), že duševná pohoda žiakov a pocit spolupatričnosti v škole upadá a šikanovanie je rozšírené, čo má nepriaznivý vplyv na rozvoj žiakov a ich výsledky vzdelávania.

Čo robí pre riešenie tejto otázky Európska únia?

S cieľom podporiť politickú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ na riešenie týchto výziev spustila Európska komisia novú iniciatívu s názvom „Cesty k úspechu v škole“.

Iniciatíva spája rôzne nástroje na stimuláciu politických reforiem – od politického usmernenia cez partnerské učenie a výmenu informácií a najlepších postupov až po finančné stimuly. 

V roku 2022 Komisia predloží návrh odporúčania Rady o iniciatíve „Cesty k úspechu v škole“. V odporúčaní sa budú vyžadovať koherentné a kooperatívne stratégie a opatrenia založené na dôkazoch a zamerané proti nedostatočným výsledkom a predčasnému ukončeniu vzdelávania a odbornej prípravy. 

Členské štáty sa budú nabádať, aby posilnili rozvoj komplexných politík zameraných na všetky úrovne školského vzdelávania – vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD), základné a (nižšie a vyššie) sekundárne vzdelávanie a odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). 

Budú vyzvané, aby kládli veľký dôraz na monitorovanie, prevenciu (vrátane motivácie žiakov) a intervenciu, a aby zároveň poskytli podporu tým, ktorí ukončili vzdelávanie bez dosiahnutia vyššieho sekundárneho vzdelania. Takáto podpora môže byť poskytovaná napríklad prostredníctvom vzdelávacích programov tzv. druhej šance.

Politiky by mali vychádzať z úzkej medziodvetvovej spolupráce a mali by zahŕňať zainteresované strany z rôznych oblastí politiky, akými sú mládež, kultúra, šport, sociálna politika, zamestnanosť a zdravie. 

Odporúčanie Rady

Odporúčanie, ktoré je iniciatívou európskeho vzdelávacieho priestoru, sa bude zaoberať týmito oblasťami:

  • riadenie a vedenie škôl vrátane zabezpečovania kvality;
  • vzdelávacie prostredia – učebné osnovy, hodnotenie, cielená podpora a nástroje, prechod medzi jednotlivými úrovňami vzdelávania;
  • žiaci a atmosféra vo vzdelávacom prostredí so zameraním na duševnú pohodu žiakov a pozitívnu interakciu zahŕňajúcu rozmanitosť a dobré podmienky v škole;
  • posilnenie úlohy učiteľov pri riešení znevýhodnenia vo vzdelávaní;
  • zapojenie rodičov a rodín do rozhodovania a činností v školách;
  • spolupráca v školách a v ich okolí so zainteresovanými stranami a širšou komunitou.

Harmonogram 

V súčasnosti sa pracuje na príprave návrhu odporúčania Rady. 

S cieľom získať vstupy a vypočuť si názory zainteresovaných jednotlivcov a organizácií sa od júna 2021 uskutoční verejná konzultácia. 

Rovnako sa zorganizujú aj série konzultačných podujatí s organizáciami, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelávania a životného prostredia. 

Návrh odporúčania Rady prijme Komisia v roku 2022 a predloží ho ministrom školstva EÚ v Rade Európskej únie, ktorí ho prerokujú a prijmú. 

Program Erasmus+

Ústredným prvkom nového programu Erasmus+ je aj inkluzívne vzdelávanie a zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a odbornej prípravy. 

K odporúčaniu bude pripojený „Európsky súbor nástrojov pre školy: Podpora inkluzívneho vzdelávania a boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky“.

Súvisiace informácie

Európsky vzdelávací priestor

Politika zameraná na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky

Európsky súbor nástrojov pre školy: Podpora inkluzívneho vzdelávania a boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

Program Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.