Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Cesty k úspechu v škole

Prečo je úspech v škole dôležitý?

Školské vzdelávanie zohráva rozhodujúcu úlohu pri podpore inkluzívnych, spravodlivejších a prosperujúcejších spoločností tým, že pomáha všetkým deťom a mladým ľuďom naplno využiť svoj potenciál.

Pomáha im tiež rozvíjať znalosti, zručnosti a postoje potrebné na to, aby sa im v živote darilo a aby sa stali aktívnymi, zodpovednými, húževnatými a angažovanými jednotlivcami, ktorí pokračujú vo svojom vzdelávaní počas celého života. 

Zabezpečiť všetkým deťom a mladým ľuďom prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a poskytnúť im kompetencie potrebné pre život znamená takisto prispieť k rovnosti v spoločnostiach a prosperite ich hospodárstiev. 

Zvládnutie základných zručností (čítanie, matematika a veda) má zásadný význam pre napredovanie žiakov v škole a ich budúce životné vyhliadky. 

Zručnosti a kompetencie získané počas vyššieho sekundárneho vzdelávania sa čoraz viac vnímajú ako minimálne predpoklady na úspešný vstup na trh práce a základy plnohodnotného a zdravého života.

Súčasný stav

Napriek významu základných zručností v Európskej únii (EÚ) každý piaty 15-ročný človek stále nemá dostatočné kompetencie v čítaní, matematike alebo prírodných vedách (prieskum PISA organizácie OECD, 2018). 

Osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku predstavujú približne 10 % mladých ľudí v EÚ a len 84,3 % osôb vo veku 20 – 24 rokov ukončilo vyššie sekundárne vzdelanie (Eurostat, 2020). 

Sociálno-ekonomické a kultúrne zázemie sú najsilnejšími určujúcimi faktormi vzdelávacích výsledkov žiakov. 

Deti z chudobnejších oblastí a rodín dosahujú v škole v priemere horšie výsledky v porovnaní s ich privilegovanejšími spolužiakmi.

Podiel žiakov so slabými výsledkami v základných zručnostiach je oveľa vyšší medzi žiakmi s migrantským pôvodom, než medzi ich rovesníkmi narodenými v danej krajine. 

U osôb s migrantským pôvodom je pravdepodobnejšie, že predčasne ukončia školskú dochádzku, a to bez získania základných zručnosti.

Okrem toho sa ukazuje (prieskum PISA organizácie OECD, 2018), že duševná pohoda žiakov a pocit spolupatričnosti v škole upadá a šikanovanie je rozšírené, čo má nepriaznivý vplyv na rozvoj žiakov a ich výsledky vzdelávania.

Čo robí pre riešenie tejto otázky Európska únia?

S cieľom podporiť politickú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ na riešenie týchto výziev spustila Európska komisia novú iniciatívu s názvom „Cesty k úspechu v škole“.

Iniciatíva spája rôzne nástroje na stimuláciu politických reforiem – od politického usmernenia cez partnerské učenie a výmenu informácií a najlepších postupov až po finančné stimuly. 

V roku 2022 Komisia predloží návrh odporúčania Rady o iniciatíve „Cesty k úspechu v škole“. V odporúčaní sa budú vyžadovať koherentné a kooperatívne stratégie a opatrenia založené na dôkazoch a zamerané proti nedostatočným výsledkom a predčasnému ukončeniu vzdelávania a odbornej prípravy. 

Členské štáty sa budú nabádať, aby posilnili rozvoj komplexných politík zameraných na všetky úrovne školského vzdelávania – vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD), základné a (nižšie a vyššie) sekundárne vzdelávanie a odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). 

Budú vyzvané, aby kládli veľký dôraz na monitorovanie, prevenciu (vrátane motivácie žiakov) a intervenciu, a aby zároveň poskytli podporu tým, ktorí ukončili vzdelávanie bez dosiahnutia vyššieho sekundárneho vzdelania. Takáto podpora môže byť poskytovaná napríklad prostredníctvom vzdelávacích programov tzv. druhej šance.

Politiky by mali vychádzať z úzkej medziodvetvovej spolupráce a mali by zahŕňať zainteresované strany z rôznych oblastí politiky, akými sú mládež, kultúra, šport, sociálna politika, zamestnanosť a zdravie. 

Odporúčanie Rady

Odporúčanie, ktoré je iniciatívou európskeho vzdelávacieho priestoru, sa bude zaoberať týmito oblasťami:

  • riadenie a vedenie škôl vrátane zabezpečovania kvality;
  • vzdelávacie prostredia – učebné osnovy, hodnotenie, cielená podpora a nástroje, prechod medzi jednotlivými úrovňami vzdelávania;
  • žiaci a atmosféra vo vzdelávacom prostredí so zameraním na duševnú pohodu žiakov a pozitívnu interakciu zahŕňajúcu rozmanitosť a dobré podmienky v škole;
  • posilnenie úlohy učiteľov pri riešení znevýhodnenia vo vzdelávaní;
  • zapojenie rodičov a rodín do rozhodovania a činností v školách;
  • spolupráca v školách a v ich okolí so zainteresovanými stranami a širšou komunitou.

Harmonogram 

V súčasnosti sa pracuje na príprave návrhu odporúčania Rady. 

S cieľom získať vstupy a vypočuť si názory zainteresovaných jednotlivcov a organizácií sa od júna 2021 uskutoční verejná konzultácia. 

Rovnako sa zorganizujú aj série konzultačných podujatí s organizáciami, ktoré sú aktívne v oblasti vzdelávania a životného prostredia. 

Návrh odporúčania Rady prijme Komisia v roku 2022 a predloží ho ministrom školstva EÚ v Rade Európskej únie, ktorí ho prerokujú a prijmú. 

Program Erasmus+

Ústredným prvkom nového programu Erasmus+ je aj inkluzívne vzdelávanie a zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a odbornej prípravy. 

K odporúčaniu bude pripojený „Európsky súbor nástrojov pre školy: Podpora inkluzívneho vzdelávania a boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky“.

Súvisiace informácie

Európsky vzdelávací priestor

Politika zameraná na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky

Európsky súbor nástrojov pre školy: Podpora inkluzívneho vzdelávania a boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

Program Erasmus+