Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Пътища към успеха в училище

Защо успехът в училище е важен?

Училищното образование играе решаваща роля за насърчаването на приобщаващи, по-справедливи и по-проспериращи общества, като помага на всички деца и млади хора да реализират пълния си потенциал.

То също така спомага за развитието на знанията, уменията и нагласите, необходими за успех в живота и за превръщането на учащите в активни, отговорни, устойчиви и ангажирани лица, които продължават да учат през целия си живот. 

Осигуряването на достъп до качествено и приобщаващо образование за всички и осигуряването на децата и младите хора на компетентностите, от които се нуждаят в живота, допринася за постигане на равенство в обществото и на по-голям икономически просперитет. 

Овладяването на основни умения (четене, математика и точни науки) е основополагащо за напредъка на учениците в процеса на обучение и бъдещите им житейски възможности. 

Уменията и компетентностите, придобивани в гимназиалния етап на средното образование, все повече се възприемат като минимални изисквания за успешно навлизане на пазара на труда и основа за изпълнен с удовлетворение живот в добро здраве.

Актуално състояние

Въпреки значението на основните умения, в Европейския съюз (ЕС) една пета от 15-годишните все още не притежават достатъчно умения по четене, математика или точни науки (проучване PISA на ОИСР, 2018 г.). 

Преждевременно напускащите системата на образованието и обучението са около 10 % от младите хора в ЕС, като едва 84,3 % от младите хора на възраст 20-24 години са завършили средно образование (Евростат, 2020 г.). 

Социално-икономическите и културните условия са най-силните определящи фактори за образователните резултати на учениците. 

Децата от по-бедните райони и семейства имат по-лоши средни резултати в училище в сравнение с по-привилегированите си съученици.

Също така делът на учениците с недостатъчно добри основни умения е много по-висок сред учениците с мигрантски произход, отколкото сред родените в съответната държава. 

Вероятността учениците с мигрантски произход да напуснат училището преждевременно, без да са придобили основни умения, е по-висока.

Освен това налице са тревожни признаци (проучване PISA на ОИСР, 2018 г.), че благосъстоянието и чувството за принадлежност на учениците в училище спадат, а тормозът е широко разпространен, което оказва отрицателно въздействие върху развитието и образователните постижения на учениците.

Какво прави Европейския съюз за справяне с тези проблеми?

За да насърчи политическото сътрудничество между държавите от ЕС с цел справяне с тези предизвикателства, Европейската комисия стартира нова инициатива „Пътища към успеха в училище“.

Тя е съчетание от различни инструменти за насърчаване на политически реформи – от политически насоки до партньорско обучение и от обмен на информация и добри практики до финансови стимули. 

По-специално, през 2022 г. Комисията ще представи предложение за препоръка на Съвета относно пътищата към успеха в училище. В препоръката ще се призовава за основани на факти, съгласувани и съвместни стратегии и действия срещу слабите резултати и преждевременното напускане на системата на образование и обучение. 

Държавите членки ще бъдат насърчавани да засилят разработването на всеобхватни политики, насочени към всички равнища на училищно образование – образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), основно и средно образование (прогимназиален и гимназиален етап) и професионално образование и обучение (ПОО). 

Те ще бъдат приканени да обърнат особено внимание на наблюдението, превенцията (включително мотивацията на учениците) и интервенцията, които да бъдат съчетани с мерки в подкрепа на тези, които са напуснали образователната система без диплома за гимназиален етап на средното образование, като например образователни програми за втори шанс.

Политиките следва да се основават на силно междусекторно сътрудничество и да включват заинтересовани страни от различни области на политиката, като младежта, културата, спорта, социалната политика, заетостта и здравеопазването. 

Препоръка на Съвета

В препоръката – инициатива на Европейското пространство за образование – ще бъдат разгледани следните измерения:

  • училищно управление и ръководство, включително осигуряване на качеството
  • учебна среда – учебни програми, оценка, целева подкрепа и инструменти, преходи между образователните равнища
  • учащи се и учебен климат, като се обърне особено внимание на благосъстоянието на учениците и положителното взаимодействие, обхващащо многообразието и благосъстоянието на учениците в училище
  • засилване на ролята на учителите за преодоляване на неравностойното положение в образованието
  • участие на родителите и семействата в процеса на вземане на решения и дейностите в училищата
  • сътрудничество в училищата и извън тях със заинтересованите страни и широката общественост.

График 

В момента предложението за препоръка на Съвета е в процес на подготовка. 

Ще се проведе обществена консултация (от юни 2021 г.), за да се събере информация и да се чуят мненията на заинтересованите страни и организации. 

Организират се и редица консултации с организации, работещи в областта на образованието и околната среда. 

Предложението за препоръка на Съвета ще бъде прието от Комисията през 2022 г. и представено на министрите на образованието от ЕС в Съвета на Европейския съюз, които ще го обсъдят и приемат. 

Програма „Еразъм+“

Приобщаващото образование и намаляването на преждевременното напускане на системата за образование и обучение заемат важно място и в новата програма „Еразъм+“

Препоръката ще бъде придружена от Европейски инструментариум за училищата: насърчаване на приобщаващото образование и справяне с преждевременното напускане на училище.

Съдържание по темата

Европейско пространство за образование

Политика по отношение на преждевременно напусналите училище

Европейски инструментариум за училищата: насърчаване на приобщаващото образование и справяне с преждевременното напускане на училище

Програма „Еразъм+“

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.