Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Пътища към успеха в училище

Защо успехът в училище е важен?

Училищното образование играе решаваща роля за насърчаването на приобщаващи, по-справедливи и по-проспериращи общества, като помага на всички деца и млади хора да реализират пълния си потенциал.

То също така спомага за развитието на знанията, уменията и нагласите, необходими за успех в живота и за превръщането на учащите в активни, отговорни, устойчиви и ангажирани лица, които продължават да учат през целия си живот. 

Осигуряването на достъп до качествено и приобщаващо образование за всички и осигуряването на децата и младите хора на компетентностите, от които се нуждаят в живота, допринася за постигане на равенство в обществото и на по-голям икономически просперитет. 

Овладяването на основни умения (четене, математика и точни науки) е основополагащо за напредъка на учениците в процеса на обучение и бъдещите им житейски възможности. 

Уменията и компетентностите, придобивани в гимназиалния етап на средното образование, все повече се възприемат като минимални изисквания за успешно навлизане на пазара на труда и основа за изпълнен с удовлетворение живот в добро здраве.

Актуално състояние

Въпреки значението на основните умения, в Европейския съюз (ЕС) една пета от 15-годишните все още не притежават достатъчно умения по четене, математика или точни науки (проучване PISA на ОИСР, 2018 г.). 

Преждевременно напускащите системата на образованието и обучението са около 10 % от младите хора в ЕС, като едва 84,3 % от младите хора на възраст 20-24 години са завършили средно образование (Евростат, 2020 г.). 

Социално-икономическите и културните условия са най-силните определящи фактори за образователните резултати на учениците. 

Децата от по-бедните райони и семейства имат по-лоши средни резултати в училище в сравнение с по-привилегированите си съученици.

Също така делът на учениците с недостатъчно добри основни умения е много по-висок сред учениците с мигрантски произход, отколкото сред родените в съответната държава. 

Вероятността учениците с мигрантски произход да напуснат училището преждевременно, без да са придобили основни умения, е по-висока.

Освен това налице са тревожни признаци (проучване PISA на ОИСР, 2018 г.), че благосъстоянието и чувството за принадлежност на учениците в училище спадат, а тормозът е широко разпространен, което оказва отрицателно въздействие върху развитието и образователните постижения на учениците.

Какво прави Европейския съюз за справяне с тези проблеми?

За да насърчи политическото сътрудничество между държавите от ЕС с цел справяне с тези предизвикателства, Европейската комисия стартира нова инициатива „Пътища към успеха в училище“.

Тя е съчетание от различни инструменти за насърчаване на политически реформи – от политически насоки до партньорско обучение и от обмен на информация и добри практики до финансови стимули. 

По-специално, през 2022 г. Комисията ще представи предложение за препоръка на Съвета относно пътищата към успеха в училище. В препоръката ще се призовава за основани на факти, съгласувани и съвместни стратегии и действия срещу слабите резултати и преждевременното напускане на системата на образование и обучение. 

Държавите членки ще бъдат насърчавани да засилят разработването на всеобхватни политики, насочени към всички равнища на училищно образование – образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ), основно и средно образование (прогимназиален и гимназиален етап) и професионално образование и обучение (ПОО). 

Те ще бъдат приканени да обърнат особено внимание на наблюдението, превенцията (включително мотивацията на учениците) и интервенцията, които да бъдат съчетани с мерки в подкрепа на тези, които са напуснали образователната система без диплома за гимназиален етап на средното образование, като например образователни програми за втори шанс.

Политиките следва да се основават на силно междусекторно сътрудничество и да включват заинтересовани страни от различни области на политиката, като младежта, културата, спорта, социалната политика, заетостта и здравеопазването. 

Препоръка на Съвета

В препоръката – инициатива на Европейското пространство за образование – ще бъдат разгледани следните измерения:

  • училищно управление и ръководство, включително осигуряване на качеството
  • учебна среда – учебни програми, оценка, целева подкрепа и инструменти, преходи между образователните равнища
  • учащи се и учебен климат, като се обърне особено внимание на благосъстоянието на учениците и положителното взаимодействие, обхващащо многообразието и благосъстоянието на учениците в училище
  • засилване на ролята на учителите за преодоляване на неравностойното положение в образованието
  • участие на родителите и семействата в процеса на вземане на решения и дейностите в училищата
  • сътрудничество в училищата и извън тях със заинтересованите страни и широката общественост.

График 

В момента предложението за препоръка на Съвета е в процес на подготовка. 

Ще се проведе обществена консултация (от юни 2021 г.), за да се събере информация и да се чуят мненията на заинтересованите страни и организации. 

Организират се и редица консултации с организации, работещи в областта на образованието и околната среда. 

Предложението за препоръка на Съвета ще бъде прието от Комисията през 2022 г. и представено на министрите на образованието от ЕС в Съвета на Европейския съюз, които ще го обсъдят и приемат. 

Програма „Еразъм+“

Приобщаващото образование и намаляването на преждевременното напускане на системата за образование и обучение заемат важно място и в новата програма „Еразъм+“

Препоръката ще бъде придружена от Европейски инструментариум за училищата: насърчаване на приобщаващото образование и справяне с преждевременното напускане на училище.

Съдържание по темата

Европейско пространство за образование

Политика по отношение на преждевременно напусналите училище

Европейски инструментариум за училищата: насърчаване на приобщаващото образование и справяне с преждевременното напускане на училище

Програма „Еразъм+“