Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Conairí i dtreo na Rathúlachta Scoile

An rathúlacht scoile: cén fáth a bhfuil sé tábhachtach?

Tá ról ríthábhachtach ag an oideachas scoile i sochaithe atá cuimsitheach, níos cothroime agus níos rathúla a chur chun cinn trí chuidiú le gach leanbh agus gach duine óg barr a gcumais a bhaint amach.

Cuidíonn sé freisin le daoine a gcuid eolais, scileanna agus dearcthaí a fhorbairt, ar rudaí iad a bhfuil gá leo chun bheith rathúil sa saol agus le go mbeidh siad ina ndaoine gníomhacha freagracha athléimneacha spreagtha a leanann ar aghaidh ag foghlaim ar feadh an tsaoil. 

Rochtain a chinntiú ar oideachas ardcháilíochta cuimsitheach do chách agus leanaí agus daoine óga a chumasú leis na hinniúlachtaí a dteastaíonn uathu don saol, cuidíonn na rudaí sin chun sochaithe atá cothrom agus geilleagar atá níos rathúla a fhorbairt. 

Tá sé ríthábhachtach máistreacht a fháil ar bhunscileanna (an léitheoireacht, an mata agus an eolaíocht) i dtaca le dul chun cinn acadúil daltaí agus na deiseanna a bheidh acu amach anseo. 

Na scileanna agus na hinniúlachtaí a shealbhaítear san oideachas meánscoile uachtaraí, meastar iad a bheith ina mbuncháilíochtaí le bheith rathúil i margadh an tsaothair agus go réitíonn siad an bealach le haghaidh saol sásúil sláintiúil.

An staid mar atá

D’ainneoin a thábhachtaí atá bunscileanna, níl inniúlachtaí dóthanacha sa léitheoireacht, sa mhata ná san eolaíocht (suirbhé PISA ECFE, 2018) ag duine amháin as gach cúigear atá 15 bliana d’aois san Aontas Eorpach. 

Is ionann líon na luathfhágálaithe oideachais agus oiliúna agus timpeall 10% de dhaoine óga san Aontas agus níor chríochnaigh ach 84.3% de dhaoine idir 20-24 bliana d’aois an t-oideachas meánscoile (Eurostat, 2020). 

An cúlra socheacnamaíoch agus an cúlra cultúrtha, is iad sin an dá chinntitheach is mó ag a bhfuil tionchar ar thorthaí oideachasúla daltaí. 

Leanaí as ceantair agus teaghlaigh níos boichte, ní éiríonn chomh maith céanna leo ar scoil is a éiríonn lena gcomhscoláirí níos rachmasaí.

Ar an mbonn céanna, is mó i bhfad sciar na ndaltaí nach mbaineann barr a gcumais amach i scileanna bunúsacha i measc daltaí de bhunadh imirceach ná a gcomhscoláirí de bhunadh na tíre ina bhfuil siad ina gcónaí. 

Daltaí de bhunadh imirceach, is mó an dóchúlacht go bhfágfaidh siad an scoil luath gan bunscileanna a shealbhú.

Sa bhreis air sin, is údar imní é (suirbhé PISA ECFE, 2018) go bhfuil meath ag teacht ar fholláine daltaí agus ar an muintearas eatarthu. Tá tromaíocht go forleathan i scoileanna freisin, rud a théann i bhfeidhm go diúltach ar fhorbairt agus ar ghnóthachtáil oideachais daltaí.

Cad atá ar siúl ag an Aontas Eorpach chun dul i ngleic leis na fadhbanna sin?

D’fhonn comhar beartas a chur chun cinn idir na Ballstáit le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, tá tionscnamh nua seolta ag an gCoimisiún Eorpach dar teideal ‘Conairí le haghaidh Rathúlacht Scoileanna’.

Leis an tionscnamh sin, nasctar le chéile ionstraimí éagsúla chun borradh a chur faoi athchóiriú beartas – cuir i gcás treoir maidir le beartais, an phiarfhoghlaim, eolas agus dea-chleachtais a mhalartú agus dreasachtaí airgid. 

Go háirithe, in 2022 cuirfidh an Coimisiún togra chun tosaigh le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le Conairí le haghaidh Rathúlacht Scoileanna. Iarrfar sa Mholadh go gceapfar straitéisí agus gníomhaíochtaí comhleanúnacha comhoibríocha atá bunaithe ar fhianaise lena rachfar i ngleic leis an tearcghnóthachtáil agus le luathfhágáil an oideachais agus na hoiliúna. 

Spreagfar na Ballstáit le forbairt beartas cuimsitheach a threisiú i dtaca le gach leibhéal oideachais; an t-oideachas agus an cúram luathóige, an bhunscolaíocht, an mheánscolaíocht (idir íochtarach agus uachtarach) agus an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint ina measc. 

Iarrfar ort béim láidir a chur ar mhonatóireacht ar chosc agus ar idirghníomhú (spreagadh na ndaltaí san áireamh), agus cuirfear gach ní i dteannta beartas chun tacú leo siúd a d’fhág an t-oideachas gan cáilíocht meánscoile uachtaraí, cuir i gcás cláir oideachasúla an dara deis.

Is ceart na beartais a bhunú ar chomhar trasearnála agus is ceart go mbeidh páirtithe leasmhara ó réimsí beartas éagsúla bainteach leo, cuir i gcás an óige, an cultúr, an spórt, beartas sóisialta/leasa, an fhostaíocht agus an tsláinte. 

Moladh ón gComhairle

Tionscnamh de chuid an Limistéir Eorpaigh Oideachais atá sa Mholadh, agus tabharfaidh sé aghaidh ar na gnéithe seo a leanas:

  • rialachas agus ceannaireacht scoile, dearbhú cáilíochta san áireamh
  • timpeallachtaí foghlama – curaclaim, measúnú, tacaíocht agus uirlisí spriocdhírithe, an t-aistriú idir leibhéil oideachais
  • foghlaimeoirí agus an timpeallacht foghlama le béim ar fholláine an dalta agus idirghníomhaíocht dhearfach lena nglacfar le héagsúlacht daltaí mar aon le folláine ar scoil
  • ról na múinteoirí a fheabhsú i dtaca le dul i ngleic leis an míbhuntáiste oideachasúil
  • rannpháirtíocht tuismitheoirí agus teaghlach i nglacadh cinntí agus gníomhaíochtaí scoile
  • comhar le páirtithe leasmhara agus an pobal i gcoitinne i scoileanna agus timpeall orthu

Amlíne 

Tá an obair ar siúl faoi láthair chun an togra a ullmhú le haghaidh Moladh ón gComhairle. 

Reáchtálfar comhairliúchán poiblí (a gcuirfear tús leis i mí an Mheithimh 2021) chun ionchur a bhailiú agus chun tuairimí a fháil ó na daoine agus na heagraíochtaí ag a bhfuil spéis ann. 

Tá sraith imeachtaí comhairliúcháin á reáchtáil freisin le heagraíochtaí atá gníomhach in earnáil an oideachais agus an chomhshaoil. 

Glacfaidh an Coimisiún an togra le haghaidh Moladh ón gComhairle in 2022 agus cuirfear é faoi bhráid airí oideachais de chuid an Aontais i gComhairle an Aontais Eorpaigh, áit a ndéanfar plé air agus a nglacfar é. 

Clár Erasmus+

An t-oideachas cuimsitheach agus laghdú a dhéanamh ar luathfhágáil an oideachais agus na hoiliúna, tá ról lárnach acu sin i gclár nua Erasmus+

Is éard a bheidh ag gabháil leis an Moladh an ‘tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna: an t-oideachas cuimsitheach a chur chun cinn agus an luathfhágáil scoile a chomhrac’.

Ábhar gaolmhar

An Limistéar Eorpach Oideachais

Beartas maidir leis an luathfhágáil scoile

An tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna: an t-oideachas cuimsitheach a chur chun cinn agus an luathfhágáil scoile a chomhrac

Clár Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.