Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vägar mot en framgångsrik skolgång

Varför är det viktigt att lyckas i skolan?

Skolutbildningen spelar en avgörande roll för att främja inkluderande, mer rättvisa och mer välmående samhällen. Den hjälper alla barn och ungdomar att nå sin fulla potential.

Skolan hjälper dem att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder de behöver för att lyckas i livet och bli aktiva, ansvarsfulla och engagerade individer som fortsätter att utbilda sig under livets gång. 

Att garantera tillgång till inkluderande utbildning av god kvalitet för barn och ungdomar och utrusta dem med de kompetenser de behöver i livet bidrar till rättvisa samhällen och mer blomstrande ekonomier. 

Att behärska grundläggande färdigheter (läsförståelse, matematik och naturvetenskap) är av central betydelse för elevernas akademiska utveckling och framtida utsikter. 

De färdigheter och kompetenser som eleverna förvärvar på gymnasienivå ses alltmer som minimimeriter för ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden och utgör grunden för ett meningsfullt och bra liv.

Aktuellt läge

Trots att grundläggande färdigheter är så viktiga har en av fem 15-åringar i EU fortfarande inte tillräckliga kunskaper i läsförståelse, matematik eller naturvetenskap (OECD:s Pisa-undersökning, 2018). 

Andelen unga med högst grundskoleutbildning i EU uppgår till cirka 10 % och bara 84,3 % av 20–24-åringarna har slutfört sin gymnasieutbildning (Eurostat, 2020). 

Socioekonomisk och kulturell bakgrund är de faktorer som är mest utslagsgivande för studieresultaten. 

Barn från fattigare områden eller familjer presterar i genomsnitt sämre i skolan än jämnåriga elever från bättre förhållanden.

Likaså är andelen som underpresterar i grundläggande färdigheter mycket högre bland elever med invandrarbakgrund än bland elever som är födda i landet. 

Elever med invandrarbakgrund löper större risk att hoppa av skolan i förtid utan att ha fått grundläggande färdigheter.

Det finns dessutom tecken på att ungdomar mår sämre och inte känner sig hemma i skolan och att mobbning är vanligt, vilket försämrar de utsatta elevernas utveckling och studieresultat (OECD:s Pisa-undersökning, 2018).

Vad gör EU?

För att främja samarbetet mellan EU-länderna och hjälpa dem att ta itu med utmaningarna har kommissionen lanserat ett nytt initiativ som heter ”Vägar mot en framgångsrik skolgång”.

I initiativet kombineras olika instrument för att stimulera en reform av skolpolitiken – från politisk vägledning, ömsesidigt lärande och utbyte av information och bästa praxis till ekonomiska incitament. 

Under 2022 kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till rådets rekommendation om ”Vägar mot en framgångsrik skolgång”. Tanken är att uppmana till evidensbaserade, samstämmiga och samarbetsinriktade strategier och insatser för att åtgärda underprestationer och minska antalet elever som går ut skolan med högst grundskoleexamen. 

EU-länderna ska uppmuntras att stärka utvecklingen av övergripande policyer för utbildningens alla nivåer – från förskola och barnomsorg, grundskola och gymnasium till yrkesutbildning. 

Länderna ska uppmanas att lägga större fokus på övervakning, förebyggande åtgärder (inklusive motivering av eleverna) och ingripande i kombination med stödåtgärder för dem som lämnat skolan utan gymnasiebetyg, t.ex. program för en andra chans till utbildning.

Policyerna ska grundas på ett starkt sektorsövergripande samarbete och inbegripa aktörer från olika politikområden, t.ex. ungdomsfrågor, kultur, idrott, trygghet/välfärd, sysselsättning och hälso- och sjukvård. 

Rådets rekommendation

Rekommendationen, som är ett initiativ inom det europeiska utbildningsområdet, kommer att ta upp frågor om

  • skolförvaltning och skolledning, inklusive kvalitetssäkring
  • lärandemiljöer – läroplaner, bedömning, riktade stödåtgärder och verktyg, övergångar mellan utbildningsnivåer
  • elever och lärandemiljö med fokus på elevernas välmående och positiv interaktion för att välkomna elevernas mångfald och främja deras välmående i skolan
  • stärkt lärarroll när det gäller att ge alla likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan
  • delaktighet av lärare och familjer i skolans beslutsfattande och aktiviteter
  • samarbete i och utanför skolan med relevanta aktörer och samhället i stort.

Tidsplan 

Vi håller nu som bäst på att ta fram förslaget till rådets rekommendation. 

Vi håller ett allmänt samråd för att samla in synpunkter från intresserade privatpersoner och organisationer (start i juni 2021). 

Vi kommer också att hålla en rad riktade samråd med organisationer på utbildningsområdet. 

Förslaget till rådets rekommendation kommer att antas av kommissionen 2022. EU-ländernas utbildningsministrar träffas sedan i ministerrådet för att diskutera och anta förslaget. 

Programmet Erasmus+

Inkluderande utbildning och en minskning av andelen elever med högst grundskoleutbildning är också ett centralt inslag i det nya Erasmusprogrammet

Rekommendationen kommer att åtföljas av initiativet ”Europeiska verktygslådan för skolor: insatser för att främja inkluderande utbildning och minska andelen elever med högst grundskoleutbildning”.

Länkar

Europeiskt utbildningsområde

Policy för att minska andelen elever med högst grundskoleutbildning

Europeiska verktygslådan för skolor: insatser för att främja inkluderande utbildning och minska andelen elever med högst grundskoleutbildning

Programmet Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.