Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vägar mot en framgångsrik skolgång

Varför är det viktigt att lyckas i skolan?

Skolutbildningen spelar en avgörande roll för att främja inkluderande, mer rättvisa och mer välmående samhällen. Den hjälper alla barn och ungdomar att nå sin fulla potential.

Skolan hjälper dem att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder de behöver för att lyckas i livet och bli aktiva, ansvarsfulla och engagerade individer som fortsätter att utbilda sig under livets gång. 

Att garantera tillgång till inkluderande utbildning av god kvalitet för barn och ungdomar och utrusta dem med de kompetenser de behöver i livet bidrar till rättvisa samhällen och mer blomstrande ekonomier. 

Att behärska grundläggande färdigheter (läsförståelse, matematik och naturvetenskap) är av central betydelse för elevernas akademiska utveckling och framtida utsikter. 

De färdigheter och kompetenser som eleverna förvärvar på gymnasienivå ses alltmer som minimimeriter för ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden och utgör grunden för ett meningsfullt och bra liv.

Aktuellt läge

Trots att grundläggande färdigheter är så viktiga har en av fem 15-åringar i EU fortfarande inte tillräckliga kunskaper i läsförståelse, matematik eller naturvetenskap (OECD:s Pisa-undersökning, 2018). 

Andelen unga med högst grundskoleutbildning i EU uppgår till cirka 10 % och bara 84,3 % av 20–24-åringarna har slutfört sin gymnasieutbildning (Eurostat, 2020). 

Socioekonomisk och kulturell bakgrund är de faktorer som är mest utslagsgivande för studieresultaten. 

Barn från fattigare områden eller familjer presterar i genomsnitt sämre i skolan än jämnåriga elever från bättre förhållanden.

Likaså är andelen som underpresterar i grundläggande färdigheter mycket högre bland elever med invandrarbakgrund än bland elever som är födda i landet. 

Elever med invandrarbakgrund löper större risk att hoppa av skolan i förtid utan att ha fått grundläggande färdigheter.

Det finns dessutom tecken på att ungdomar mår sämre och inte känner sig hemma i skolan och att mobbning är vanligt, vilket försämrar de utsatta elevernas utveckling och studieresultat (OECD:s Pisa-undersökning, 2018).

Vad gör EU?

För att främja samarbetet mellan EU-länderna och hjälpa dem att ta itu med utmaningarna har kommissionen lanserat ett nytt initiativ som heter ”Vägar mot en framgångsrik skolgång”.

I initiativet kombineras olika instrument för att stimulera en reform av skolpolitiken – från politisk vägledning, ömsesidigt lärande och utbyte av information och bästa praxis till ekonomiska incitament. 

Under 2022 kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till rådets rekommendation om ”Vägar mot en framgångsrik skolgång”. Tanken är att uppmana till evidensbaserade, samstämmiga och samarbetsinriktade strategier och insatser för att åtgärda underprestationer och minska antalet elever som går ut skolan med högst grundskoleexamen. 

EU-länderna ska uppmuntras att stärka utvecklingen av övergripande policyer för utbildningens alla nivåer – från förskola och barnomsorg, grundskola och gymnasium till yrkesutbildning. 

Länderna ska uppmanas att lägga större fokus på övervakning, förebyggande åtgärder (inklusive motivering av eleverna) och ingripande i kombination med stödåtgärder för dem som lämnat skolan utan gymnasiebetyg, t.ex. program för en andra chans till utbildning.

Policyerna ska grundas på ett starkt sektorsövergripande samarbete och inbegripa aktörer från olika politikområden, t.ex. ungdomsfrågor, kultur, idrott, trygghet/välfärd, sysselsättning och hälso- och sjukvård. 

Rådets rekommendation

Rekommendationen, som är ett initiativ inom det europeiska utbildningsområdet, kommer att ta upp frågor om

  • skolförvaltning och skolledning, inklusive kvalitetssäkring
  • lärandemiljöer – läroplaner, bedömning, riktade stödåtgärder och verktyg, övergångar mellan utbildningsnivåer
  • elever och lärandemiljö med fokus på elevernas välmående och positiv interaktion för att välkomna elevernas mångfald och främja deras välmående i skolan
  • stärkt lärarroll när det gäller att ge alla likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan
  • delaktighet av lärare och familjer i skolans beslutsfattande och aktiviteter
  • samarbete i och utanför skolan med relevanta aktörer och samhället i stort.

Tidsplan 

Vi håller nu som bäst på att ta fram förslaget till rådets rekommendation. 

Vi håller ett allmänt samråd för att samla in synpunkter från intresserade privatpersoner och organisationer (start i juni 2021). 

Vi kommer också att hålla en rad riktade samråd med organisationer på utbildningsområdet. 

Förslaget till rådets rekommendation kommer att antas av kommissionen 2022. EU-ländernas utbildningsministrar träffas sedan i ministerrådet för att diskutera och anta förslaget. 

Programmet Erasmus+

Inkluderande utbildning och en minskning av andelen elever med högst grundskoleutbildning är också ett centralt inslag i det nya Erasmusprogrammet

Rekommendationen kommer att åtföljas av initiativet ”Europeiska verktygslådan för skolor: insatser för att främja inkluderande utbildning och minska andelen elever med högst grundskoleutbildning”.

Länkar

Europeiskt utbildningsområde

Policy för att minska andelen elever med högst grundskoleutbildning

Europeiska verktygslådan för skolor: insatser för att främja inkluderande utbildning och minska andelen elever med högst grundskoleutbildning

Programmet Erasmus+