Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vägar till en framgångsrik skolgång

Bättre utbildningsresultat och ökat välbefinnande i skolan för alla

Skolutbildning kan spela en avgörande roll för att främja inkluderande, rättvisare och mer välmående samhällen och ekonomier. Barn och unga får möjlighet att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för att bli ansvarsfulla, resilienta och engagerade individer med ett gott liv.

Dessa mål kan endast uppnås om utbildningssystemet verkligen är rättvist och inkluderande. Alla studerande måste få möjlighet att utnyttja sin potential, oavsett personliga omständigheter, familjebakgrund, kulturell och socioekonomisk bakgrund. I dag har dock inte alla unga i Europa samma möjligheter att dra nytta av utbildning.

På den här sidan:

Aktuella utmaningar

I Europeiska unionen (EU) finns det betydande utmaningar som hindrar framsteg på utbildningsområdet:

  • Brist på grundläggande färdigheter: 30 % av 15-åringarna saknar tillräckliga kunskaper i matematik och en av fyra underpresterar i läsning eller naturvetenskap (OECD:s Pisa-undersökning, 2022).
  • Unga som hoppar av skolan: Omkring 3,1 miljoner unga EU-invånare har inte slutfört sin utbildning (Eurostat, 2022).
  • Bristande trygghet i skolan: Var tionde elev uppgav att de inte kände sig trygga i skolan och 20 % av eleverna rapporterade att de utsatts för mobbning minst några gånger i månaden.

Socioekonomisk och kulturell bakgrund fortsätter att i hög grad påverka elevernas utbildningsresultat. Barn från mer utsatta miljöer presterar i genomsnitt sämre än sina mer privilegierade skolkamrater. Dessutom finns det en oroväckande försämring av elevernas välbefinnande, som förvärras av utbredd mobbning och nätmobbning, vilket inverkar på både utveckling och utbildningsresultat.

Covid-19-pandemin har sannolikt bidragit till de sämre resultat som observerades mellan 2018 och 2022. I varje fall har pandemin förstärkt utmaningarna.

Läs mer

Rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång

Rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång antogs 2022 i syfte att åtgärda dessa utmaningar.

De viktigaste rekommendationerna för EU-länderna är bland annat följande:

  • Systematisk strategi: Samtidigt åtgärda underprestationer i fråga om grundläggande färdigheter och avhopp från skolan, vidta åtgärder för att främja elevernas och lärarnas välbefinnande, förebygga mobbning och främja ett positivt lärandeklimat.
  • Integrerade och övergripande strategier: Utveckla eller stärka strategier som omfattar förebyggande, ingripande och kompenserande åtgärder (med större tonvikt på förebyggande åtgärder) på alla utbildningsnivåer.
  • Uppmärksamhet på riskgrupper: Komplettera de allmänna åtgärderna med riktade och individanpassade insatser för elever som behöver ytterligare stöd i en inkluderande miljö.
  • Datainsamling: Utveckla eller förbättra datainsamlings- och övervakningssystemen på nationell, regional och lokal nivå.

Systematisk strategi – genomförande av förändring

I rekommendationen föreslås en ny politisk ram som beskriver en systematisk strategi för att förbättra skolframgången. Denna ram ger vägledning för beslutsfattare och utbildningspersonal. En översiktlig beskrivning ges av

  • villkor för effektiva åtgärder
  • viktiga åtgärder som ska främjas i skolorna, samt lokalt, regionalt och nationellt
  • särskilda åtgärder för att stödja skolledare, lärare, utbildare och annan personal

Nästa steg och relaterade initiativ

Arbetsgrupp

Kommissionen stöder genomförandet av rekommendationen genom ömsesidigt lärande och stöd, samarbete och utbyte av information och erfarenheter mellan EU-länder, olika berörda parter och partnerländer. En särskild undergrupp har inrättats som ingår i arbetsgruppen för utbildningssamarbetet i EU.

Finansiering

Åtgärder och initiativ med anknytning till rekommendationen får finansiering genom Erasmus+. 

Vägledning

Kommissionen och EU-länderna samarbetar för att ta fram nytt vägledningsmaterial och nya resurser om framgångsrik utbildning för alla elever, som sprids genom den europeiska skolutbildningsplattformen och dess europeiska verktygslåda för inkludering och välbefinnande i skolan.

Välbefinnande i skolan

Sedan mars 2023 arbetar en expertgrupp med riktlinjer för beslutsfattare och skolor för att hjälpa dem att främja systematiska strategier för välbefinnande och psykisk hälsa i skolan.

Forskning

Pågående forskningsprojekt inom Horisont Europa stöder genomförandet av rådets rekommendation.