Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Putevi do školskog uspjeha

Zašto je uspjeh u školi važan?

Školsko obrazovanje ima ključnu ulogu u promicanju uključivih, pravednijih i prosperitetnijih društava jer pomaže svoj djeci i mladima da ostvare svoj puni potencijal.

Pomaže im i u stjecanju znanja, vještina i stavova potrebnih za uspjeh u životu te da postanu aktivni, odgovorni, otporni i angažirani građani koji uče cijeloga života. 

Pristup kvalitetnom i uključivom obrazovanju treba osigurati svima te tako djeci i mladima omogućiti stjecanje kompetencija koje su im potrebne u životu. Na taj se način pomaže u izgradnji ravnopravnih društava i uspješnih gospodarstava. 

Ovladanje temeljnim vještinama (čitanje, matematika i prirodoslovlje) od ključne je važnosti za akademski napredak učenika i njegove izglede za budućnost. 

Vještine i kompetencije stečene u srednjoj školi sve su važniji preduvjeti za uspješan ulazak na tržište rada i temelji za ispunjen i zdrav život.

Trenutačno stanje

Unatoč važnosti temeljnih vještina, u Europskoj uniji (EU) svaka peta osoba u dobi od 15 godina još uvijek nema dostatnu razinu kompetencija u čitanju, matematici ili prirodoslovlju (OECD-ovo istraživanje PISA, 2018.). 

Osobe koje su rano napustile školovanje čine oko 10 % mladih u EU-u, a samo je 84,3 % osoba u dobi od 20 do 24 godine završilo srednju školu (Eurostat, 2020.). 

Socioekonomski položaj i pripadnost određenoj kulturi najvažnije su odrednice obrazovnih rezultata učenika. 

Djeca iz siromašnijih područja i obitelji u prosjeku imaju lošije rezultate u školi u usporedbi sa svojim povlaštenijim školskim kolegama.

Isto tako, udio učenika migrantskog podrijetla koji postižu slabije rezultate u temeljnim vještinama mnogo je veći od udjela njihovih vršnjaka rođenih u zemlji obrazovanja. 

Za osobe migrantskog podrijetla vjerojatnije je da će prijevremeno napustiti školovanje i da neće steći temeljne vještine.

Osim toga, postoje zabrinjavajuće naznake (OECD-ovo istraživanje PISA, 2018.) da se dobrobit učenika i osjećaj pripadnosti u školi smanjuju, a vršnjačko je nasilje u porastu, što štetno utječe na razvoj učenika i njihove obrazovne rezultate.

Što Europska unija poduzima u vezi s tim?

Kako bi promicala političku suradnju među državama članicama EU-a i riješila te probleme, Europska komisija pokrenula je novu inicijativu pod nazivom „Putevi do školskog uspjeha”.

U njoj se radi poticanja reforme politike kombiniraju različiti instrumenti, od političkih smjernica do uzajamnog učenja i razmjene informacija i najboljih primjera iz prakse do financijskih poticaja. 

Konkretno, Komisija će 2022. iznijeti prijedlog preporuke Vijeća o putevima do školskog uspjeha. U preporuci će pozvati na osmišljavanje dosljednih strategija suradnje utemeljenih na dokazima i donošenje mjera za rješavanje problema slabih rezultata i ranog napuštanja školovanja. 

Države članice poticat će se da ojačaju razvoj sveobuhvatnih politika kojima će se obuhvatiti sve razine školskog obrazovanja – ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO). 

Da se usredotoče na praćenje, prevenciju (uključujući motivaciju učenika) i intervenciju uz mjere za potporu onima koji su napustili školovanje, a da nisu stekli srednjoškolsko obrazovanje, kao što su programi za ponovno uključivanje u obrazovanje.

Politike bi se trebale temeljiti na snažnoj međusektorskoj suradnji i uključivati dionike iz različitih područja politika, kao što su mladi, kultura, sport, politika socijalne skrbi, zapošljavanje i zdravstvo. 

Preporuka Vijeća

Preporuka, tj. inicijativa europskog prostora obrazovanja, obuhvatit će sljedeća područja:

  • upravljanje školama i školsko vodstvo, uključujući osiguranje kvalitete
  • okruženja za učenje – kurikulumi, ocjenjivanje, ciljana potpora i alati, prijelazi s jedne obrazovne razine na drugu
  • učenici i ozračje za učenje s naglaskom na dobrobiti učenika i pozitivnoj interakciji koja podrazumijeva prihvaćanje raznolikosti učenika i dobrobit u školi
  • jačanje uloge nastavnika u rješavanju problema nepovoljnog položaja u obrazovanju
  • uključivanje roditelja i obitelji u donošenje odluka i aktivnosti u školi
  • suradnja u školama i oko njih s dionicima i širom zajednicom

Vremenski okvir 

Trenutačno se radi na pripremi prijedloga preporuke Vijeća. 

Održat će se javno savjetovanje (od lipnja 2021.) kako bi se prikupili mišljenja i stavovi zainteresiranih pojedinaca i organizacija. 

Organizirat će se i niz savjetodavnih događanja s organizacijama aktivnima u području obrazovanja i okoliša. 

Komisija će 2022. donijeti prijedlog preporuke Vijeća i podnijeti ga ministrima obrazovanja EU-a u Vijeću Europske unije, koji će o njemu raspravljati i donijeti ga. 

Program Erasmus+

Uključivo obrazovanje i smanjenje ranog napuštanja školovanja ključni su i za novi program Erasmus+

Preporuci će se priložiti „Europski skup alata za škole: Promicanje uključivog obrazovanja i suzbijanje ranog napuštanja školovanja”.

Povezani sadržaj

Europski prostor obrazovanja

Politika za suzbijanje ranog napuštanja školovanja:

Europski skup alata za škole: Promicanje uključivog obrazovanja i suzbijanje ranog napuštanja školovanja

Program Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.