Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Õpiedu saavutamise teed

Miks on oluline koolis hästi edasi jõuda?

Kooliharidus aitab kõigil lastel ja noortel oma potentsiaali täielikult ära kasutada ning haridusel on tähtis roll kaasava, õiglasema ja jõukama ühiskonna edendamisel.

Samuti võimaldab kooliharidus omandada eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning toetab noorte kujunemist aktiivseteks, vastutustundlikeks, tahtejõulisteks ja pühendunud inimesteks, kes jätkavad õppimist kogu elu jooksul. 

Kui kõigile on tagatud juurdepääs kvaliteetsele ja kaasavale haridusele ning lastele ja noortele antakse eluks vajalikud pädevused, aitab see muuta ühiskonda võrdsemaks ja majandust jõukamaks. 

Põhioskuste (lugemine, matemaatika ja loodusteadused) valdamine on õpilaste haridusliku edasijõudmise ja tulevikuväljavaadete jaoks põhjapaneva tähtsusega. 

Keskkoolis omandatud oskusi ja pädevusi peetakse üha enam miinimumoskusteks, mida on vaja, et siseneda edukalt tööturule ning elada täisväärtuslikult ja tervena.

Praegune olukord

Hoolimata põhioskuste olulisusest ei ole Euroopa Liidus (EL) iga viies 15aastane noor omandanud piisavat lugemisoskust või piisavaid teadmisi matemaatikast ja loodusteadustest (OECD PISA uuring, 2018). 

ELi noortest 10% on haridussüsteemist varakult lahkunud ning ainult 84,3% 20–24aastastest on omandanud keskhariduse (Eurostat, 2020). 

Õpitulemused sõltuvad kõige rohkem õpilaste sotsiaal-majanduslikust ja kultuurilisest taustast. 

Vaesematest piirkondadest ja peredest pärit laste tulemused on koolis keskmiselt halvemad kui nende privilegeeritumatel koolikaaslastel.

Samuti on sisserändaja taustaga õpilaste hulgas põhioskuste osas puudulike õpitulemustega õpilaste osakaal palju suurem kui nende eakaaslaste hulgas, kes on sündinud asjaomases liikmesriigis. 

Sisserändaja taustaga inimesed jätavad kooli suurema tõenäosusega pooleli ilma põhioskusi omandamata.

Murettekitavad on märgid (OECD PISA uuring, 2018), et õpilaste heaolu ja kuuluvustunne koolis vähenevad ning koolikiusamine on laialt levinud, mis mõjutab negatiivselt õpilaste arengut ja haridustulemusi.

Mida teeb Euroopa Liit nende probleemide lahendamiseks?

Selleks et edendada ELi liikmesriikide poliitilist koostööd nende probleemide lahendamiseks, on Euroopa Komisjon käivitanud uue algatuse „Õpiedu saavutamise teed“.

Algatus hõlmab mitmesuguseid vahendeid alates poliitilistest suunistest vastastikuse õppimiseni ning teabe ja parimate tavade vahetamisest rahaliste stiimuliteni, et toetada poliitikavaldkonna reformimist. 

Komisjonil on kavas esitada 2022. aastal ettepanek nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse meetmeid, mis aitavad jõuda heade õpitulemusteni. Soovituses kutsutakse üles looma tõenduspõhiseid, sidusaid ja koostööl põhinevaid strateegiaid ning astuma samme, et võidelda puuduliku õppeedukuse ning haridussüsteemist varakult lahkumise vastu. 

Liikmesriike kutsutakse üles töötama välja terviklikku poliitikat, mis hõlmaks koolihariduse kõiki tasandeid – alusharidust ja lapsehoidu, alg-, põhi- ja keskharidust ning kutseharidust ja -õpet. 

Liikmesriikidel soovitatakse pöörata suuremat tähelepanu järelevalvele, ennetamisele (sealhulgas õpilaste motivatsioonile) ja sekkumisele ning võtta meetmeid, et toetada neid, kes lahkusid haridussüsteemist keskhariduseta. Heaks näiteks on teise võimaluse haridusprogrammid.

Poliitikameetmed peaksid põhinema tugeval valdkondadevahelisel koostööl ja kaasama sidusrühmi eri poliitikavaldkondadest, nagu noortetöö, kultuur, sport, sotsiaal- ja heaolupoliitika, tööhõive ja tervishoid. 

Nõukogu soovitus

Soovitus on Euroopa haridusruumiga seotud algatus, milles käsitletakse järgmisi aspekte:

  • kooli haldamine ja juhtimine (sh kvaliteedi tagamine);
  • õpikeskkond – õppekavad, hindamine, sihipärane toetus, vahendid, üleminek ühelt haridustasemelt teisele;
  • õpilased ja õpikeskkond, keskendudes õpilaste heaolule ja vastastikusele positiivsele mõjule, mis on seotud õpilaste mitmekesisuse ja heaolutundega;
  • õpetajate rolli suurendamine haridusliku ebavõrdsuse vähendamisel;
  • vanemate ja perekonna kaasamine kooliga seotud otsuste tegemisse ja tegevusse;
  • koolisisene koostöö ning koostöö sidusrühmade ja laiema kogukonnaga.

Ajakava 

Praegu valmistatakse ette nõukogu soovitust käsitlevat ettepanekut. 

Korraldatakse avalik konsultatsioon (alates 2021. aasta juunist), et koguda teavet ja kuulata ära huvitatud isikute ja organisatsioonide arvamused. 

Samuti konsulteeritakse hariduse ja keskkonna valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega. 

Komisjon võtab nõukogu soovituse ettepaneku vastu 2022. aastal ja esitab selle Euroopa Liidu Nõukogus ELi haridusministritele, kes arutavad soovitust ja võtavad selle vastu. 

Erasmus+ programm

Kaasav haridus ning haridus- ja koolitussüsteemist varakult lahkumise vähendamine on ka uue programmi Erasmus+ keskmes. 

Soovitusele lisatakse Euroopa koolide töövahend kaasava hariduse edendamiseks ja koolist väljalangemise tõkestamiseks.

Seotud teemad

Euroopa haridusruum

Haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaalu vähendamine

Koolidele ettenähtud veebipõhine töövahend: kaasava hariduse edendamine ja koolist väljalangemise tõkestamine

Erasmus+ programm

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.