Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tie koulumenestykseen

Miksi koulumenestys on tärkeää?

Kouluopetuksella on keskeinen merkitys, sillä se auttaa kaikkia lapsia ja nuoria hyödyntämään koko potentiaaliaan ja edistää sen myötä osallistavia, oikeudenmukaisempia ja vauraampia yhteiskuntia.

Kouluopetus auttaa myös kehittämään tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitaan elämässä menestymiseen ja siihen, että yksilöistä voi kehittyä aktiivisia, vastuullisia, selviytymiskykyisiä ja yhteiskuntaelämään osallistuvia kansalaisia, joiden oppiminen jatkuu koko elämän ajan. 

Se, että varmistetaan kaikille mahdollisuus laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen ja tarjotaan lapsille ja nuorille elämässä tarpeelliset valmiudet auttaa tekemään yhteiskunnista tasa-arvoisempia ja vauraampia. 

Perustaitojen (luku- ja laskutaito sekä luonnontieteet) hallitseminen on olennaisen tärkeää oppilaiden myöhemmän opiskelumenestyksen ja tulevaisuudennäkymien kannalta. 

Keskiasteen koulutuksessa hankittuja taitoja ja osaamista pidetään yhä useammin työmarkkinoille pääsyn vähimmäisedellytyksenä sekä täysipainoisen ja terveen elämän perustana.

Nykytilanne

Perustaitojen merkityksestä huolimatta joka viidennellä 15-vuotiaalla nuorella EU:ssa ei ole edelleenkään riittävää luku- tai laskutaitoa tai luonnontieteiden osaamista (OECD:n Pisa-tutkimus, 2018). 

Koulunkäynnin keskeyttäneiden nuorten osuus on noin 10 prosenttia EU:ssa, ja ainoastaan 84,3 prosenttia 20–24-vuotiaista on suorittanut keskiasteen koulutuksen (Eurostat, 2020). 

Sosioekonominen ja kulttuurinen tausta on edelleen tärkein oppilaiden koulutustuloksia määrittävä tekijä. 

Köyhempien alueiden lapset ja perheet suoriutuvat heikommin koulussa kuin heidän etuoikeutetummassa asemassa olevat verrokkinsa.

Samalla tavoin perustaidoissa alisuoriutuvien osuus on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden joukossa paljon suurempi kuin kantaväestöä edustavien oppilaiden keskuudessa. 

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat keskeyttävät koulunkäynnin todennäköisemmin perustaitoja saavuttamatta.

Lisäksi nähtävillä on huolestuttavia merkkejä (OECD:n PISA-tutkimus, 2018) siitä, että oppilaiden hyvinvointi ja tunne kouluun kuulumisesta heikkenee ja kiusaaminen on yleistä, millä on haitallinen vaikutus oppilaiden kehitykseen ja koulumenetykseen.

Mitä Euroopan unioni tekee näiden ongelmien ratkaisemiseksi?

Euroopan komissio haluaa edistää EU:n jäsenmaiden välistä toimintapoliittista yhteistyötä näihin haasteisiin vastaamiseksi ja on siksi käynnistänyt uuden ”Tie koulumenestykseen” ‑aloitteen

Aloitteessa yhdistyy erilaisia välineitä, muun muassa toimintapoliittinen ohjaus, vertaisoppiminen, tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto ja taloudelliset kannustimet, joilla pyritään edistämään toimintapoliittisen uudistuksen toteuttamista. 

Komissio aikoo esittää vuonna 2022 ehdotuksen neuvoston suositukseksi aiheesta ”Tie koulumenestykseen”. Suosituksessa kehotetaan laatimaan näyttöön perustuvia, yhtenäisiä yhteistoimintastrategioita ja toimia alisuoriutumista ja koulunkäynnin keskeyttämistä vastaan. 

Jäsenmaita kannustetaan tehostamaan kattavien toimenpiteiden kehittämistä ja toteuttamaan toimia kaikilla koulutustasoilla – varhaiskasvatuksessa, alemman ja ylemmän perusasteen koulutuksessa ja keskiasteen koulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa. 

Niitä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota seurantaan, ennaltaehkäisyyn (myös oppilaiden motivaatioon) ja väliintuloon ja yhdistämään nämä toimiin, kuten uuden mahdollisuuden tarjoaviin koulutusohjelmiin, joilla tuetaan niitä, jotka ovat keskeyttäneet koulutuksensa suorittamatta toisen asteen tutkintoa.

Toimien olisi perustuttava vankkaan monialaiseen yhteistyöhön, ja niissä olisi oltava mukana sidosryhmiä eri politiikan aloilta, kuten nuoriso-, kulttuuri-, urheilu-, sosiaali-/hyvinvointi-, työllisyys- ja terveydenhuoltopolitiikan aloilta. 

Neuvoston suositus

Suosituksessa, joka on eurooppalaista koulutusaluetta koskeva aloite, käsitellään seuraavia ulottuvuuksia:

  • koulujen hallinto ja johtaminen, mukaan lukien laadunvarmistus
  • oppimisympäristöt – opetussuunnitelmat, arviointi, kohdennettu tuki ja työkalut ja siirtyminen koulutustasolta toiselle
  • oppijat sekä oppimisilmapiiri siten, että erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden hyvinvointiin ja myönteiseen vuorovaikutukseen tukien oppilaiden moninaisuutta ja hyvinvointia koulussa
  • opettajien roolin vahvistaminen koulutuksellisen huono-osaisuuden vähentämisessä
  • vanhempien ja perheiden osallistuminen koulujen päätöksentekoon ja toimintaan
  • yhteistyö kouluissa ja niiden ympäristössä sidosryhmien ja laajemman yhteisön kanssa.

Aikajana 

Komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta neuvoston suositukseksi. 

Kesäkuussa 2021 alkaa julkinen kuuleminen, jossa kerätään palautetta ja mielipiteitä asiasta kiinnostuneilta yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta. 

Lisäksi ollaan parhaillaan järjestämässä erillisiä kuulemisia koulutus- ja ympäristöalalla toimivien organisaatioiden kanssa. 

Komissio hyväksyy ehdotuksen neuvoston suositukseksi vuonna 2022, ja se toimitetaan EU:n koulutusministereille Euroopan unionin neuvostossa, jossa ehdotuksesta keskustellaan ja se hyväksytään. 

Erasmus+ -ohjelma

Osallistava koulutus ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen ovat keskeisellä sijalla myös uudessa Erasmus+ -ohjelmassa

Suositukseen liitetään ”Eurooppalainen koulujen työkalupakki: Osallistavan koulutuksen edistäminen ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen”.

Aiheeseen liittyvää

Eurooppalainen koulutusalue

Koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva toimintapolitiikka

Eurooppalainen koulujen työkalupakki: Osallistavan koulutuksen edistäminen ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen

Erasmus+ -ohjelma

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.