Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tie koulumenestykseen

Promoting better educational outcomes for all and well-being at school

School education can play a crucial role in promoting inclusive, fairer and more prosperous societies and economies. It helps children and young people to develop knowledge, skills and attitudes necessary to become responsible, resilient and engaged individuals and to have a fulfilling life.

These goals can only be achieved if education systems are truly equitable and inclusive. They must ensure that all learners have a chance to fulfil their potential, irrespective of personal circumstances, family, cultural and socio-economic backgrounds. However, today not all young people in Europe have equal opportunities to benefit from education.

On this page:

Miksi koulumenestys on tärkeää?

Kouluopetuksella on keskeinen merkitys, sillä se auttaa kaikkia lapsia ja nuoria hyödyntämään koko potentiaaliaan ja edistää sen myötä osallistavia, oikeudenmukaisempia ja vauraampia yhteiskuntia.

Kouluopetus auttaa myös kehittämään tietoja, taitoja ja asenteita, joita tarvitaan elämässä menestymiseen ja siihen, että yksilöistä voi kehittyä aktiivisia, vastuullisia, selviytymiskykyisiä ja yhteiskuntaelämään osallistuvia kansalaisia, joiden oppiminen jatkuu koko elämän ajan. 

Se, että varmistetaan kaikille mahdollisuus laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen ja tarjotaan lapsille ja nuorille elämässä tarpeelliset valmiudet auttaa tekemään yhteiskunnista tasa-arvoisempia ja vauraampia. 

Perustaitojen (luku- ja laskutaito sekä luonnontieteet) hallitseminen on olennaisen tärkeää oppilaiden myöhemmän opiskelumenestyksen ja tulevaisuudennäkymien kannalta. 

Keskiasteen koulutuksessa hankittuja taitoja ja osaamista pidetään yhä useammin työmarkkinoille pääsyn vähimmäisedellytyksenä sekä täysipainoisen ja terveen elämän perustana.

Nykytilanne

Perustaitojen merkityksestä huolimatta joka viidennellä 15-vuotiaalla nuorella EU:ssa ei ole edelleenkään riittävää luku- tai laskutaitoa tai luonnontieteiden osaamista (OECD:n Pisa-tutkimus, 2018). 

Koulunkäynnin keskeyttäneiden nuorten osuus on noin 10 prosenttia EU:ssa, ja ainoastaan 84,3 prosenttia 20–24-vuotiaista on suorittanut keskiasteen koulutuksen (Eurostat, 2020). 

Sosioekonominen ja kulttuurinen tausta on edelleen tärkein oppilaiden koulutustuloksia määrittävä tekijä. 

Köyhempien alueiden lapset ja perheet suoriutuvat heikommin koulussa kuin heidän etuoikeutetummassa asemassa olevat verrokkinsa.

Samalla tavoin perustaidoissa alisuoriutuvien osuus on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden joukossa paljon suurempi kuin kantaväestöä edustavien oppilaiden keskuudessa. 

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat keskeyttävät koulunkäynnin todennäköisemmin perustaitoja saavuttamatta.

Lisäksi nähtävillä on huolestuttavia merkkejä (OECD:n PISA-tutkimus, 2018) siitä, että oppilaiden hyvinvointi ja tunne kouluun kuulumisesta heikkenee ja kiusaaminen on yleistä, millä on haitallinen vaikutus oppilaiden kehitykseen ja koulumenetykseen.

Mitä Euroopan unioni tekee näiden ongelmien ratkaisemiseksi?

Euroopan komissio haluaa edistää EU:n jäsenmaiden välistä toimintapoliittista yhteistyötä näihin haasteisiin vastaamiseksi ja on siksi käynnistänyt uuden ”Tie koulumenestykseen” ‑aloitteen

Aloitteessa yhdistyy erilaisia välineitä, muun muassa toimintapoliittinen ohjaus, vertaisoppiminen, tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto ja taloudelliset kannustimet, joilla pyritään edistämään toimintapoliittisen uudistuksen toteuttamista. 

Komissio aikoo esittää vuonna 2022 ehdotuksen neuvoston suositukseksi aiheesta ”Tie koulumenestykseen”. Suosituksessa kehotetaan laatimaan näyttöön perustuvia, yhtenäisiä yhteistoimintastrategioita ja toimia alisuoriutumista ja koulunkäynnin keskeyttämistä vastaan. 

Jäsenmaita kannustetaan tehostamaan kattavien toimenpiteiden kehittämistä ja toteuttamaan toimia kaikilla koulutustasoilla – varhaiskasvatuksessa, alemman ja ylemmän perusasteen koulutuksessa ja keskiasteen koulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa. 

Niitä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota seurantaan, ennaltaehkäisyyn (myös oppilaiden motivaatioon) ja väliintuloon ja yhdistämään nämä toimiin, kuten uuden mahdollisuuden tarjoaviin koulutusohjelmiin, joilla tuetaan niitä, jotka ovat keskeyttäneet koulutuksensa suorittamatta toisen asteen tutkintoa.

Toimien olisi perustuttava vankkaan monialaiseen yhteistyöhön, ja niissä olisi oltava mukana sidosryhmiä eri politiikan aloilta, kuten nuoriso-, kulttuuri-, urheilu-, sosiaali-/hyvinvointi-, työllisyys- ja terveydenhuoltopolitiikan aloilta. 

Neuvoston suositus

Suosituksessa, joka on eurooppalaista koulutusaluetta koskeva aloite, käsitellään seuraavia ulottuvuuksia:

 • koulujen hallinto ja johtaminen, mukaan lukien laadunvarmistus
 • oppimisympäristöt – opetussuunnitelmat, arviointi, kohdennettu tuki ja työkalut ja siirtyminen koulutustasolta toiselle
 • oppijat sekä oppimisilmapiiri siten, että erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden hyvinvointiin ja myönteiseen vuorovaikutukseen tukien oppilaiden moninaisuutta ja hyvinvointia koulussa
 • opettajien roolin vahvistaminen koulutuksellisen huono-osaisuuden vähentämisessä
 • vanhempien ja perheiden osallistuminen koulujen päätöksentekoon ja toimintaan
 • yhteistyö kouluissa ja niiden ympäristössä sidosryhmien ja laajemman yhteisön kanssa.

Aikajana 

Komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta neuvoston suositukseksi. 

Kesäkuussa 2021 alkaa julkinen kuuleminen, jossa kerätään palautetta ja mielipiteitä asiasta kiinnostuneilta yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta. 

Lisäksi ollaan parhaillaan järjestämässä erillisiä kuulemisia koulutus- ja ympäristöalalla toimivien organisaatioiden kanssa. 

Komissio hyväksyy ehdotuksen neuvoston suositukseksi vuonna 2022, ja se toimitetaan EU:n koulutusministereille Euroopan unionin neuvostossa, jossa ehdotuksesta keskustellaan ja se hyväksytään. 

Erasmus+ -ohjelma

Osallistava koulutus ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen ovat keskeisellä sijalla myös uudessa Erasmus+ -ohjelmassa

Suositukseen liitetään ”Eurooppalainen koulujen työkalupakki: Osallistavan koulutuksen edistäminen ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen”.

Aiheeseen liittyvää

Eurooppalainen koulutusalue

Koulunkäynnin keskeyttämistä koskeva toimintapolitiikka

Eurooppalainen koulujen työkalupakki: Osallistavan koulutuksen edistäminen ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen

Erasmus+ -ohjelma

Council Recommendation on Pathways to School Success

The Council Recommendation on Pathways to School Success, adopted in 2022, seeks to address these challenges.

Key recommendations for EU countries include:

 • Systemic approach: simultaneously address underachievement in basic skills and early leaving from education and training, take action to promote students’ and teachers’ well-being, prevent bullying and favour a positive learning climate.
 • Integrated and comprehensive strategies: develop or strengthen strategies that include prevention, intervention and compensation measures (but with a stronger emphasis on preventative actions) through all levels of school education.
 • Attention for groups at risk: complement universal action with targeted and individualised provisions for learners requiring additional support in inclusive settings.
 • Data collection: develop or improve data collection and monitoring systems at national, regional and local level.

A systemic approach: implementing change

The Recommendation proposes a new policy framework describing a systemic approach for improving school success. This framework provides guidance for policy makers and education practitioners. It outlines:

 • conditions for effective action
 • key measures, to be promoted at school, local, regional and national levels
 • specific actions for supporting school leaders, teachers, trainers and other educational staff

Next steps and related initiatives

Working group

The Commission supports the implementation of the Recommendation through peer learning, cooperation and exchanges of information and experiences between EU countries, stakeholders and partner countries. It has created a dedicated sub-group on this topic, as part of the Working Group on Schools.

Funding

Actions and initiatives related to the Recommendation receive funding through Erasmus+. 

Guidance

The Commission and EU countries are cooperating in developing new guidance material and resources on educational success for all learners, which are disseminated through the European School Education Platform and its European toolkit for inclusion and well-being at school.

Well-being at school

Since March 2023, an expert group is working on guidelines for policymakers and schools to help them promote systemic approaches to well-being and mental health at school.

Research

Ongoing Horizon Europe research projects support the implementation of the Council Recommendation.