Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Cesty ke školnímu úspěchu

Podpora lepších výsledků vzdělávání všech jeho účastníků a pohody ve škole

Školní vzdělávání může hrát klíčovou úlohu při podpoře inkluzivních, spravedlivějších a více prosperujících společností a ekonomik. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje nezbytné k tomu, aby se stali odpovědnými, odolnými a angažovanými jedinci a aby měli plnohodnotný život.

Těchto cílů lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li vzdělávací systémy skutečně spravedlivé a inkluzivní. Musí zajistit, aby všichni účastníci vzdělávání měli možnost naplnit svůj potenciál bez ohledu na osobní situaci, rodinné, kulturní a socioekonomické zázemí. Ne všichni mladí lidé však v současné době v Evropě mají rovné příležitosti k tomu, aby mohli mít prospěch ze vzdělávání.

Obsah:

Aktuální výzvy

V Evropské unii (EU) existují významné výzvy, které brání pokroku v oblasti vzdělávání:

  • Chybějicí základní dovedností: 30 % patnáctiletých nemá dostatečné kompetence v matematice a každý čtvrtý nedosahuje dostatečných výsledků ve čtení nebo přírodních vědách (průzkum OECD PISA, 2022)
  • Předčasné ukončování školní docházky: přibližně 3,1 milionu mladých lidí v EU nedokončilo vzdělávání a odbornou přípravu (Eurostat, 2022)
  • Bezpečnost ve škole: Desetina studentů uvedla, že se ve škole necítí bezpečně, a 20 % studentů uvedlo, že jsou nejméně několikrát měsíčně šikanováni

Sociálně-ekonomické a kulturní zázemí i nadále silně ovlivňuje výsledky vzdělávání žáků. Děti ze zranitelného prostředí mají v průměru horší výsledky než jejich privilegovanější žáci. Kromě toho dochází ke znepokojivému poklesu kvality života žáků, který ještě zhoršuje častá šikana a kyberšikana, což má dopad jak na rozvoj, tak na studijní výsledky.

K horším výsledkům zaznamenaným v letech 2018 až 2022 pravděpodobně přispěla covidová pandemie. V jejím důsledku byly tyto výzvy nepochybně viditelnější a naléhavější.

Další informace

Doporučení Rady k iniciativě Cesty ke školnímu úspěchu

Cílem doporučení Rady k iniciativě Cesty ke školnímu úspěchu, které bylo přijato v roce 2022, je řešit zmíněné výzvy.

Mezi hlavní doporučení pro země EU patří:

  • Systémový přístup: současně se zabývat nedostatečnými výsledky v oblasti základních dovedností a předčasným ukončením vzdělávání a odborné přípravy, přijmout opatření na podporu osobní pohody studentů a učitelů, předcházet šikaně a podporovat pozitivní vzdělávací prostředí
  • Integrované a komplexní strategie: rozvíjet nebo posilovat strategie, které zahrnují preventivní, intervenční a kompenzační opatření (avšak s větším důrazem na preventivní opatření) na všech úrovních školního vzdělávání
  • Pozornost věnovaná ohroženým skupinám: doplnit univerzální opatření cílenými a individualizovanými ustanoveními pro studenty, kteří vyžadují dodatečnou podporu v inkluzivním prostředí
  • Shromažďování údajů: rozvíjet nebo zlepšovat systémy shromažďování a monitorování údajů na celostátní, regionální a místní úrovni

Systémový přístup: provádění změn

Doporučení navrhuje nový politický rámec popisující systémový přístup ke zlepšení školního prospěchu. Tento rámec poskytuje pokyny pro tvůrce politik a odborníci v oblasti vzdělávání. Uvádí:

  • podmínky pro účinné opatření
  • klíčová opatření, která mají být prosazována na úrovni škol, na místní, regionální a celostátní úrovni
  • konkrétní opatření na podporu vedoucích pracovníků škol, učitelů, školitelů a dalších pedagogických pracovníků

Další kroky a související iniciativy

Pracovní skupina

Komise podporuje provádění doporučení prostřednictvím vzájemného učení, spolupráce a výměny informací a zkušeností mezi zeměmi EU, zúčastněnými stranami a partnerskými zeměmi. V rámci pracovní skupiny pro školy vytvořila specializovanou podskupinu pro toto téma.

Financování

Akce a iniciativy související s doporučením jsou financovány z programu Erasmus+. 

Pokyny

Komise a země EU spolupracují na vývoji nových poradenských materiálů a zdrojů týkajících se úspěchu ve vzdělávání pro všechny účastníky vzdělávání, které jsou šířeny prostřednictvím Evropské platformy školního vzdělávání a jejího evropského souboru nástrojů pro začleňování a pohodu ve škole.

Osobní pohoda ve škole

Od března 2023 pracuje skupina odborníků na pokynech pro tvůrce politik a školy, které jim mají pomoci prosazovat systémové přístupy v otázce pohody a duševního zdraví ve škole.

Výzkum

Provádění doporučení Rady podporují probíhající výzkumné projekty programu Horizont Evropa.