Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Cesty ke školnímu úspěchu

Proč jsou dobré výsledky ve vzdělávání tak důležité?

Školní vzdělávání hraje klíčovou úlohu v podpoře inkluzivní, spravedlivější a více prosperující společnosti tím, že pomáhá všem dětem a mladým lidem plně rozvinout svůj potenciál.

Pomáhá rovněž rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje, které jsou nezbytné k tomu, aby se v životě děti a mladí lidé dobře uplatnili a stali se z nich aktivní, odpovědní, odolní a angažovaní jedinci, kteří jsou schopni se učit a pracovat na sobě po celý život. 

Pokud všem dětem a mladým lidem zajistíme přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny a vybavíme je důležitými schopnostmi pro život, přispějeme k rovnosti ve společnosti a větší prosperitě hospodářství. 

Zvládnutí základních dovedností (čtení, matematika a přírodní vědy) má zásadní význam pro pokrok žáků ve vzdělávání a jejich vyhlídky na dobré uplatnění. 

Dovednosti a kompetence získané v rámci vyššího sekundárního vzdělávání jsou stále častěji vnímány jako minimální kvalifikace pro úspěšný vstup na trh práce a základ pro spokojený a zdravý život.

Aktuální stav

Navzdory významu základních dovedností jedna pětina patnáctiletých dětí v Evropské unii stále nedisponuje dostatečnou úrovní kompetencí ve čtení, matematice nebo přírodních vědách (průzkum OECD PISA, 2018). 

10 % mladých lidí v EU předčasně opouští vzdělávací systém. Pouze 84,3 % osob ve věku 20–24 let dokončilo vyšší sekundární vzdělání (Eurostat, 2020).  

Nejvýraznějším určujícím faktorem výsledků vzdělávání je i nadále socioekonomické a kulturní zázemí. 

Prospěch dětí z chudších oblastí a rodin je v průměru horší než je tomu u žáků z podnětnějšího prostředí.

Stejně tak je podíl žáků s nedostatečnými výsledky v oblasti základních dovedností mnohem vyšší v rodinách migrantů než u jejich vrstevníků, kteří se v dané zemi narodili. 

U dětí z přistěhovaleckého prostředí je pravděpodobnější, že předčasně ukončí školní docházku, aniž by získaly základní dovednosti.

Kromě toho existují znepokojivé signály (průzkum OECD PISA z roku 2018) o tom, že se ve stále menší míře ve školách daří vytvořit příznivé prostředí, s nímž by žáci a studenti cítili sounáležitost, a že je široce rozšířeno šikanování. Tato situace má negativní dopad na rozvoj a studijní výsledky žáků.

Jaká opatření přijímá v zájmu řešení tohoto problému Evropská unie?

Na podporu politické spolupráce mezi členskými státy EU při řešení těchto výzev zahájila Evropská komise novou iniciativu „Cesty ke školnímu úspěchu“.

V rámci této iniciativy se kombinují různé nástroje – od politických pokynů přes vzájemné učení a výměnu informací a osvědčených postupů až po finanční pobídky – stimulující politickou reformu. 

V první řadě Komise v roce 2022 předloží návrh doporučení Rady týkající se „Cest ke školnímu úspěchu“. Doporučení vyzve k vytvoření a uplatňování fakticky podložených, vzájemně provázaných a kooperativních strategií a opatření proti nedostatečným výsledkům a předčasnému ukončování vzdělávání a odborné přípravy. 

Členské státy budou podněcovány k tomu, aby posílily rozvoj komplexních politik zaměřených na všechny úrovně školního vzdělávání – předškolního vzdělávání a péče, primárního a (nižšího a vyššího) sekundárního vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. 

Budou vybízeny k tomu, aby kladly silný důraz na monitorování, prevenci (včetně motivace žáků) a intervence, které by měly kombinovat s opatřeními na podporu těch, kteří ukončili vzdělávání bez vyššího sekundárního vzdělání, tedy např. se vzdělávacími programy nabízejícími druhou příležitost.

Politiky by měly vycházet ze silné meziodvětvové spolupráce a měly by zahrnovat zúčastněné strany z různých oblastí politiky, jako je mládež, kultura, sport, sociální politika/zabezpečení, zaměstnanost a zdraví. 

Doporučení Rady

Doporučení, které je iniciativou Evropského prostoru vzdělávání, se zaměří na tyto aspekty

  • řízení a vedení škol, včetně zajišťování kvality
  • vzdělávací prostředí – osnovy, hodnocení, cílená podpora a nástroje, přechody mezi jednotlivými úrovněmi vzdělávání
  • žáci a studenti a atmosféra ve škole se zaměřením na příznivé prostředí a pozitivní interakci, v nichž vládne vstřícnost k rozmanitosti
  • posílení úlohy učitelů řešících znevýhodnění ve vzdělávání
  • zapojení rodičů a rodin do školního rozhodování a činností
  • spolupráce se zúčastněnými stranami a širší komunitou v rámci školních i mimoškolních aktivit

Chronologický přehled 

V současné době probíhá příprava návrhu doporučení Rady. 

Podněty a názory zainteresovaných jednotlivců a organizací budou shromážděny v rámci veřejné konzultace (od června 2021). 

Plánována je také řada konzultací s organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a životního prostředí. 

Návrh doporučení Rady přijme Komise v roce 2022 a předloží jej ministrům školství v Radě Evropské unie, kteří jej projednají a přijmou. 

Program Erasmus+

Inkluzivní vzdělávání a omezení předčasného ukončování školní docházky a odborné přípravy patří mezi ústřední body nového programu Erasmus+

Doporučení bude doplněno materiálem „Evropský soubor nástrojů pro školy: Podpora inkluzivního vzdělávání a řešení problému předčasného ukončování školní docházky“.

Související informace

Evropský prostor vzdělávání

Politika ohledně předčasného ukončování školní docházky

Evropský soubor nástrojů pro školy: Podpora inkluzivního vzdělávání a řešení problému předčasného ukončování školní docházky

Program Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.