Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Predčasné ukončenie školskej dochádzky

V čom je problém?

Predčasné ukončenie školskej dochádzky je spojené s nezamestnanosťou, sociálnym vylúčením, chudobou a podlomeným zdravím. Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré niektorí mladí ľudia predčasne zanechajú vzdelávanie a odbornú prípravu: osobné alebo rodinné problémy, ťažkosti s učením či zlá spoločensko-finančná situácia. Dôležitými faktormi sú takisto spôsob nastavenia vzdelávacieho systému, prostredie v jednotlivých školách a vzťahy žiakov s učiteľmi.

Keďže dôvody, pre ktoré študenti neukončia sekundárne vzdelávanie, sú často zložité a prepojené, politiky na znižovanie predčasného ukončovania školskej dochádzky musia byť zamerané na celý rozsah problémov a predstavovať kombináciu vzdelávacej a sociálnej politiky, práce s mládežou a otázok týkajúcich sa oblasti zdravia. Niektoré z týchto problémov sú uvedené v infografike, ktorú zostavila Komisia.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

  • Krajiny EÚ sa zaviazali znížiť priemerný podiel osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou na menej ako 10 % do roku 2020. Každoročný Monitor vzdelávania a odbornej prípravy poskytuje údaje o trendoch predčasného ukončovania školskej dochádzky v EÚ a vo všetkých členských štátoch a analyzuje ich.
  • Ministri školstva EÚ prijali odporúčanie Rady o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky, ktorým sa stanovil rámec pre ucelené, komplexné a na dôkazoch založené politiky. Dohodli sa, že budú spolupracovať a vymieňať si osvedčené postupy a poznatky o účinných spôsoboch na riešenie otázky predčasného ukončovania školskej dochádzky.
  • Pracovná skupina pre oblasť predčasného ukončenia školskej dochádzky preskúmala príklady osvedčených postupov v Európe a podelila sa o skúsenosti získané pri znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. Jej záverečná správa uvádza 12 kľúčových posolstiev pre tvorcov politík a pretavuje ich do praktických nástrojov pomocou kontrolného zoznamu podrobných politík a prílohy s príkladmi osvedčených postupov z niekoľkých krajín EÚ.
  • Komisia zorganizovala konferenciu o politikách na zníženie predčasného ukončovania školskej dochádzky. O rok neskôr bol v ôsmich krajinách EÚ preskúmaný vývoj politiky v tejto oblasti.
  • Pracovná skupina pre školskú politiku vypracovala súbor politických posolstiev, v ktorých sa identifikujú kľúčové podmienky na vykonávanie celoškolského prístupu na boj proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, ako aj online európsky súbor nástrojov pre školy.
  • Rada prijala aj závery o znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a podpore úspechu v škole.

Európska komisia uverejnila hodnotenie účinnosti politík a postupov vypracovaných od roku 2011 na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom bojovať proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky v 37 európskych krajinách.

Zo štúdie vyplýva, že vplyv politických nástrojov EÚ je vo všetkých skúmaných krajinách prevažne pozitívny. Miera predčasného ukončenia školskej dochádzky sa v celej Európe v priemere znížila z 13,4 % v roku 2011 na 10,2 % v roku 2019.

Stále však existujú značné rozdiely medzi jednotlivými krajinami a demografickými trendmi, pričom ľudia s migrantským pôvodom, mladí muži a ľudia žijúci vo vidieckych oblastiach s väčšou pravdepodobnosťou ukončia vzdelávanie pred dovŕšením veku povinnej školskej dochádzky.

Preto je potrebné prijať ďalšie opatrenia na riešenie tohto komplexného a pretrvávajúceho trendu. V štúdii sa porovnáva výber osvedčených postupov na vnútroštátnej úrovni a poskytuje sa rad odporúčaní, na ktorých by sa mal zakladať budúci vývoj politiky v tejto oblasti. Viac informácií nájdete v zhrnutí štúdie a vo videu na platforme School Education Gateway venovanom problematike predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Iniciatíva Cesta k úspechu v škole

Komisia ohlásila v oznámení o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 novú iniciatívu – Cesta k úspechu v škole. Iniciatíva pomôže všetkým žiakom dosiahnuť základnú úroveň gramotnosti, pokiaľ ide o základné zručnosti.

Iniciatíva sa bude zaoberať tromi výzvami:

  • dať všetkým mladým ľuďom šancu dosiahnuť určitú úroveň gramotnosti, pokiaľ ide o základné zručnosti,
  • minimalizovať počet mladých ľudí, ktorí ukončia vzdelávanie pred úspešným dokončením vyššieho sekundárneho vzdelania,
  • zabezpečiť duševnú pohodu žiakov v škole.

Na jar 2021 sa uskutoční otvorená verejná konzultácia s cieľom zhromaždiť vaše názory na iniciatívu Cesta k úspechu v škole. 

Európsky súbor nástrojov pre školy

Európsky súbor nástrojov pre školy poskytuje tvorcom politík a odborníkom z praxe množstvo zdrojov a praktických príkladov účinných postupov na podporu úspechu vo vzdelávaní a predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Tento súbor nástrojov je rozdelený na päť tematických oblastí, ktoré predstavujú kľúčové podmienky pre celoškolský prístup k predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky. V rámci tohto súboru nástrojov je každá oblasť ďalej rozpracovaná a doplnená o praktické príklady a opatrenia. Viac informácii o tomto súbore nástrojov sa nachádza v informačnom prehľade.