Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utak az iskolai sikerhez

Miért fontosak az iskolában elért sikerek?

Az iskolai oktatás döntő szerepet játszik a befogadó, igazságosabb és virágzóbb társadalmak előmozdításában, a gyerekekben és fiatalokban rejlő képességek teljes kibontakoztatása révén.

Az oktatás ahhoz is hozzájárul, hogy a tanulók elsajátítsák az életben való boldoguláshoz szükséges ismereteket, készségeket és attitűdöket, valamint aktív, felelős, ellenállóképes és elkötelezett egyénekké váljanak, akik életük későbbi szakaszaiban is szívesen tanulnak. 

A mindenki számára hozzáférhető, minőségi és befogadó oktatás, valamint a gyerekek és fiatalok gyakorlati kompetenciákkal való felvértezése egyenlőbb társadalmakat és virágzó gazdaságot eredményez. 

Az alapkészségek (olvasás, matematika és természettudományok) elsajátítása alapvető fontosságú a tanulók tanulmányi előmenetele és jövőbeli lehetőségeik szempontjából. 

A felső középfokú oktatásban szerzett készségeket és kompetenciákat egyre inkább a sikeres elhelyezkedés, valamint a teljes és egészséges élet alapjának tekintjük.

A jelenlegi helyzet

Az alapkészségek fontossága ellenére a 15 évesek egyötöde nem rendelkezik megfelelő kompetenciákkal az olvasás, a matematika vagy a természettudományok terén az Európai Unióban az OECD 2018-as PISA-felmérése szerint. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók az Európai Unió fiataljainak 10%-át teszik ki, és a 20 és 24 év közöttiek csupán 84,3%-a fejezi be felső középfokú tanulmányait (Eurostat, 2020). 

A társadalmi-gazdasági és kulturális háttér az oktatási eredmények legerősebb meghatározója. 

A szegényebb területekről és családokból származó gyerekek iskolai átlagteljesítménye alulmarad a kiváltságosabb hátterű iskolatársaikéval szemben.

A migráns háttérrel rendelkező tanulók esetén szintén magasabb az alulteljesítés aránya, mint a helyben született társaik körében. 

A migráns háttérrel rendelkező tanulók nagyobb valószínűséggel hagyják el idő előtt az oktatást az alapkészségek megszerzése nélkül.

Továbbá az OECD 2018-as PISA-felmérése alapján aggasztó jelek utalnak arra, hogy romlik az iskolákban a tanulók jólléte és a közösséghez tartozás érzése, miközben széles körben terjed az iskolai zaklatás. Mindez káros hatással van a tanulók fejlődésére és iskolai teljesítményére.

Hogyan igyekszik az Európai Unió megküzdeni a problémával?

Az Európai Bizottság új kezdeményezést indított „Utak az iskolai sikerhez” címmel, mely az uniós tagállamok közötti szakpolitikai együttműködés előmozdítása révén igyekszik megküzdeni ezekkel a kihívásokkal.

A kezdeményezés különböző eszközök – többek között a szakpolitikai iránymutatásnak, a társaktól való tanulásnak, illetve az információk és bevált módszerek cseréjének – kombinációjával mozdít előre szakpolitikai reformot. 

2022-ben a Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot fog előterjeszteni az „Utak az iskolai sikerhez” kezdeményezésről. A javaslat tényeken, valamint együttműködésen alapuló, koherens stratégiákra és cselekvésre fogja felszólítani a tagállamokat az alulteljesítés és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem érdekében. 

A tagállamok olyan átfogó szakpolitikák fejlesztésének megerősítésére lesznek ösztönözve, melyek az iskolai oktatás minden szintjét érintik – a kisgyermekkori nevelést és gondozást, az alapfokú és (alsó és felső) középfokú oktatást, illetve a szakképzést. 

A tagállamokat arra kérik majd, hogy helyezzenek nagy hangsúlyt a nyomon követésre, a – többek között a tanulói motivációval kapcsolatos – megelőzésre, illetve a beavatkozásra, és hogy ezeket az intézkedéseket párosítsák a felső középfokú végzetség nélküli iskolaelhagyókat támogató intézkedésekkel, például második esélyt nyújtó oktatási programokkal.

A szakpolitikáknak az ágazatokon átívelő szoros együttműködésen, és a különböző szakpolitikai területek – például az ifjúságügy, a kultúra, a sport, a szociális jóléti politika, a foglalkoztatás, és az egészségügy – érdekelt feleinek bevonásán kell alapulni. 

A Tanács ajánlása

Az ajánlás, mely az európai oktatási térség kezdeményezése, a következő dimenziókat foglalja magában:

  • iskolairányítás és -vezetés, beleértve a minőségbiztosítást;
  • tanulás környezetek – tantervek, értékelés, célzott támogatás és eszközök, az oktatási szintek közötti átmenetek;
  • tanulók és tanulói légkör – a tanulói jóllétre és a tanulói sokszínűséget támogató pozitív interakciókra összpontosítva;
  • a tanárok szerepének növelése az oktatási hátrány kezelésében;
  • a szülők és családok bevonása az iskolai döntéshozatalba és tevékenységekbe;
  • az iskolával kapcsolatos együttműködés az érdekelt felekkel és a tágabb közösséggel.

A javaslat előkészítésének menete 

A Bizottság jelenleg dolgozik a tanácsi ajánlásra irányuló javaslat előkészítésén. 

2021 júniusában nyilvános konzultációt indít, melynek során az érdekelt magánszemélyek és szervezetek megfogalmazhatják észrevételeiket és véleményeiket. 

További konzultációkra is sor fog kerülni az oktatás és a környezetvédelem területén tevékenykedő szervezetekkel. 

A tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot a Bizottság 2022-ben fogja elfogadni. Ezt követően a javaslatot benyújtják a tagállamok oktatási minisztereinek az Európai Unió Tanácsán, akik megvitatják és elfogadják azt. 

Erasmus+ program

A befogadó oktatás és a korai iskolaelhagyás csökkentése szintén központi részét képezi az új Erasmus+ programnak. 

Az ajánlást a befogadó oktatás előmozdításáról és a korai iskolaelhagyás megelőzéséről szóló európai iskolai eszköztár fogja kísérni.

Kapcsolódó tartalmak

Európai oktatási térség

Korai iskolaelhagyásra vonatkozó szakpolitika

Európai iskolai eszköztár: Az inkluzív oktatás elősegítése és a korai iskolaelhagyás megelőzése

Erasmus+ program

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.