Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utak az iskolai sikerhez

Miért fontosak az iskolában elért sikerek?

Az iskolai oktatás döntő szerepet játszik a befogadó, igazságosabb és virágzóbb társadalmak előmozdításában, a gyerekekben és fiatalokban rejlő képességek teljes kibontakoztatása révén.

Az oktatás ahhoz is hozzájárul, hogy a tanulók elsajátítsák az életben való boldoguláshoz szükséges ismereteket, készségeket és attitűdöket, valamint aktív, felelős, ellenállóképes és elkötelezett egyénekké váljanak, akik életük későbbi szakaszaiban is szívesen tanulnak. 

A mindenki számára hozzáférhető, minőségi és befogadó oktatás, valamint a gyerekek és fiatalok gyakorlati kompetenciákkal való felvértezése egyenlőbb társadalmakat és virágzó gazdaságot eredményez. 

Az alapkészségek (olvasás, matematika és természettudományok) elsajátítása alapvető fontosságú a tanulók tanulmányi előmenetele és jövőbeli lehetőségeik szempontjából. 

A felső középfokú oktatásban szerzett készségeket és kompetenciákat egyre inkább a sikeres elhelyezkedés, valamint a teljes és egészséges élet alapjának tekintjük.

A jelenlegi helyzet

Az alapkészségek fontossága ellenére a 15 évesek egyötöde nem rendelkezik megfelelő kompetenciákkal az olvasás, a matematika vagy a természettudományok terén az Európai Unióban az OECD 2018-as PISA-felmérése szerint. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók az Európai Unió fiataljainak 10%-át teszik ki, és a 20 és 24 év közöttiek csupán 84,3%-a fejezi be felső középfokú tanulmányait (Eurostat, 2020). 

A társadalmi-gazdasági és kulturális háttér az oktatási eredmények legerősebb meghatározója. 

A szegényebb területekről és családokból származó gyerekek iskolai átlagteljesítménye alulmarad a kiváltságosabb hátterű iskolatársaikéval szemben.

A migráns háttérrel rendelkező tanulók esetén szintén magasabb az alulteljesítés aránya, mint a helyben született társaik körében. 

A migráns háttérrel rendelkező tanulók nagyobb valószínűséggel hagyják el idő előtt az oktatást az alapkészségek megszerzése nélkül.

Továbbá az OECD 2018-as PISA-felmérése alapján aggasztó jelek utalnak arra, hogy romlik az iskolákban a tanulók jólléte és a közösséghez tartozás érzése, miközben széles körben terjed az iskolai zaklatás. Mindez káros hatással van a tanulók fejlődésére és iskolai teljesítményére.

Hogyan igyekszik az Európai Unió megküzdeni a problémával?

Az Európai Bizottság új kezdeményezést indított „Utak az iskolai sikerhez” címmel, mely az uniós tagállamok közötti szakpolitikai együttműködés előmozdítása révén igyekszik megküzdeni ezekkel a kihívásokkal.

A kezdeményezés különböző eszközök – többek között a szakpolitikai iránymutatásnak, a társaktól való tanulásnak, illetve az információk és bevált módszerek cseréjének – kombinációjával mozdít előre szakpolitikai reformot. 

2022-ben a Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot fog előterjeszteni az „Utak az iskolai sikerhez” kezdeményezésről. A javaslat tényeken, valamint együttműködésen alapuló, koherens stratégiákra és cselekvésre fogja felszólítani a tagállamokat az alulteljesítés és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem érdekében. 

A tagállamok olyan átfogó szakpolitikák fejlesztésének megerősítésére lesznek ösztönözve, melyek az iskolai oktatás minden szintjét érintik – a kisgyermekkori nevelést és gondozást, az alapfokú és (alsó és felső) középfokú oktatást, illetve a szakképzést. 

A tagállamokat arra kérik majd, hogy helyezzenek nagy hangsúlyt a nyomon követésre, a – többek között a tanulói motivációval kapcsolatos – megelőzésre, illetve a beavatkozásra, és hogy ezeket az intézkedéseket párosítsák a felső középfokú végzetség nélküli iskolaelhagyókat támogató intézkedésekkel, például második esélyt nyújtó oktatási programokkal.

A szakpolitikáknak az ágazatokon átívelő szoros együttműködésen, és a különböző szakpolitikai területek – például az ifjúságügy, a kultúra, a sport, a szociális jóléti politika, a foglalkoztatás, és az egészségügy – érdekelt feleinek bevonásán kell alapulni. 

A Tanács ajánlása

Az ajánlás, mely az európai oktatási térség kezdeményezése, a következő dimenziókat foglalja magában:

  • iskolairányítás és -vezetés, beleértve a minőségbiztosítást;
  • tanulás környezetek – tantervek, értékelés, célzott támogatás és eszközök, az oktatási szintek közötti átmenetek;
  • tanulók és tanulói légkör – a tanulói jóllétre és a tanulói sokszínűséget támogató pozitív interakciókra összpontosítva;
  • a tanárok szerepének növelése az oktatási hátrány kezelésében;
  • a szülők és családok bevonása az iskolai döntéshozatalba és tevékenységekbe;
  • az iskolával kapcsolatos együttműködés az érdekelt felekkel és a tágabb közösséggel.

A javaslat előkészítésének menete 

A Bizottság jelenleg dolgozik a tanácsi ajánlásra irányuló javaslat előkészítésén. 

2021 júniusában nyilvános konzultációt indít, melynek során az érdekelt magánszemélyek és szervezetek megfogalmazhatják észrevételeiket és véleményeiket. 

További konzultációkra is sor fog kerülni az oktatás és a környezetvédelem területén tevékenykedő szervezetekkel. 

A tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot a Bizottság 2022-ben fogja elfogadni. Ezt követően a javaslatot benyújtják a tagállamok oktatási minisztereinek az Európai Unió Tanácsán, akik megvitatják és elfogadják azt. 

Erasmus+ program

A befogadó oktatás és a korai iskolaelhagyás csökkentése szintén központi részét képezi az új Erasmus+ programnak. 

Az ajánlást a befogadó oktatás előmozdításáról és a korai iskolaelhagyás megelőzéséről szóló európai iskolai eszköztár fogja kísérni.

Kapcsolódó tartalmak

Európai oktatási térség

Korai iskolaelhagyásra vonatkozó szakpolitika

Európai iskolai eszköztár: Az inkluzív oktatás elősegítése és a korai iskolaelhagyás megelőzése

Erasmus+ program