Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola

Promozzjoni ta’ eżiti edukattivi aħjar għal kulħadd u l-benesseri fl-iskola

L-edukazzjoni skolastika jista’ jkollha rwol kruċjali fil-promozzjoni ta’ soċjetajiet u ekonomiji inklużivi, aktar ġusti u aktar prosperużi. Hi tgħin lit-tfal u liż-żgħażagħ jiżviluppaw l-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet meħtieġa biex isiru individwi responsabbli, reżiljenti u involuti u biex ikollhom ħajja sodisfaċenti.

Dawn l-għanijiet jistgħu jinkisbu biss jekk is-sistemi edukattivi jkunu verament ekwi u inklużivi. Huma għandhom jiżguraw li l-istudenti kollha jkollhom l-opportunità li jilħqu l-potenzjal tagħhom, irrispettivament miċ-ċirkostanzi personali, l-isfond familjari, kulturali u soċjoekonomiku. Madankollu, illum mhux iż-żgħażagħ kollha fl-Ewropa għandhom opportunitajiet indaqs biex jibbenefikaw mill-edukazzjoni.

F’din il-paġna:

Sfidi attwali

Fl-Unjoni Ewropea (UE), jeżistu sfidi sinifikanti li jxekklu l-progress edukattiv:

  • Nuqqas ta’ ħiliet bażiċi: 30% ta’ dawk li għandhom 15-il sena m’għandhomx biżżejjed kompetenzi fil-matematika u wieħed minn kull erbgħa għandhom prestazzjoni baxxa fil-qari jew fix-xjenza (stħarriġ PISA tal-OECD, 2022)
  • Tluq bikri: madwar 3.1 miljun żagħżugħ u żagħżugħa fl-UE ma lestewx l-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom (Eurostat, 2022)
  • Sikurezza fl-iskola: 1 minn kull 10 studenti rrapportaw li ma jħossuhomx sikuri fl-iskola u 20% tal-istudenti rrapportaw li jesperjenzaw bullying mill-inqas ftit drabi fix-xahar

L-isfond soċjoekonomiku u kulturali għadu jaffettwa b’mod qawwi l-eżiti edukattivi tal-istudenti. It-tfal bi sfond vulnerabbli, bħala medja, imorru agħar fl-iskola minn sħabhom aktar privileġġjati. Barra minn hekk, hemm tnaqqis inkwetanti fil-benesseri tal-istudenti, aggravat minn bullying mifrux u bullying ċibernetiku, li għandu impatt kemm fuq l-iżvilupp kif ukoll fuq il-kisba edukattiva.

Il-pandemija tal-COVID-19 x’aktarx ikkontribwiet għat-tnaqqis fil-prestazzjoni osservat bejn l-2018 u l-2022. Bla dubju ta’ xejn għamlet dawn l-isfidi aktar viżibbli u urġenti.

Aqra aktar

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola, adottata fl-2022, għandha l-għan li tindirizza dawn l-isfidi.

Ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin għall-pajjiżi tal-UE jinkludu:

  • Approċċ sistemiku: nindirizzaw in-nuqqas ta’ kisbiet fil-ħiliet bażiċi u t-tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ fl-istess ħin, nieħdu azzjoni biex nippromwovu l-benesseri tal-istudenti u tal-għalliema, nipprevjenu l-bullying u niffavorixxu klima pożittiva ta’ apprendiment.
  • Strateġiji integrati u komprensivi: niżviluppaw jew insaħħu strateġiji li jinkludu miżuri ta’ prevenzjoni, intervent u kumpens (iżda b’enfasi aktar qawwija fuq l-azzjonijiet preventivi) fil-livelli kollha tal-edukazzjoni skolastika.
  • Attenzjoni għall-gruppi f’riskju: nikkomplementaw l-azzjoni universali b’dispożizzjonijiet immirati u individwalizzati għall-istudenti li jeħtieġu appoġġ addizzjonali f’ambjenti inklużivi.
  • Ġbir tad-data: niżviluppaw jew intejbu l-ġbir tad-data u s-sistemi ta’ monitoraġġ fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali.

Approċċ sistemiku: nimplimentaw il-bidla

Ir-Rakkomandazzjoni tipproponi qafas ta’ politika ġdid li jiddeskrivi approċċ sistemiku għat-titjib tas-suċċess fl-iskola. Dan il-qafas jipprovdi gwida għal dawk li jfasslu l-politika u għall-prattikanti tal-edukazzjoni. Huwa jiddeskrivi fil-qosor:

  • kundizzjonijiet għal azzjoni effettiva
  • miżuri ewlenin, li għandhom jiġu promossi fil-livelli tal-iskejjel, lokali, reġjonali u nazzjonali
  • azzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ tal-kapijiet tal-iskejjel, l-għalliema, it-trainers u staff edukattiv ieħor

Passi li jmiss u inizjattivi relatati

Grupp ta’ ħidma

Il-Kummissjoni tappoġġja l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni permezz ta’ tagħlim bejn il-pari, kooperazzjoni u skambji ta’ informazzjoni u esperjenzi bejn il-pajjiżi tal-UE, il-partijiet ikkonċernati u l-pajjiżi sħab. Hija ħolqot sottogrupp iddedikat dwar dan is-suġġett, bħala parti mill-Grupp ta’ Ħidma dwar l-Iskejjel.

Finanzjament

L-azzjonijiet u l-inizjattivi relatati mar-Rakkomandazzjoni jirċievu finanzjament permezz tal-Erasmus+. 

Gwida

Il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE qed jikkooperaw fl-iżvilupp ta’ materjal u riżorsi ta’ gwida ġodda dwar is-suċċess edukattiv għall-istudenti kollha, li huma mxerrda permezz tal-Pjattaforma Ewropea għall-Edukazzjoni fl-Iskejjel u s-sett ta’ għodod Ewropej tagħha għall-inklużjoni u l-benesseri fl-iskola.

Benesseri fl-iskola

Minn Marzu 2023, grupp ta’ esperti qed jaħdem fuq linji gwida għal dawk li jfasslu l-politika u l-iskejjel biex jgħinuhom jippromwovu approċċi sistemiċi għall-benesseri u s-saħħa mentali fl-iskola.

Riċerka

Il-proġetti ta’ riċerka ta’ Orizzont Ewropa li għaddejjin bħalissa jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill.