Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola

Għaliex is-suċċess fl-iskola huwa importanti?

L-edukazzjoni skolastika għandha rwol kruċjali fil-promozzjoni ta’ soċjetajiet inklużivi, aktar ġusti u aktar prosperużi billi tgħin lit-tfal u liż-żgħażagħ kollha jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom.

Tgħin ukoll biex jiġu żviluppati l-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet meħtieġa biex jiffjorixxu fil-ħajja u jsiru individwi attivi, responsabbli, reżiljenti u impenjati li jkomplu jitgħallmu tul ħajjithom kollha. 

L-iżgurar ta’ aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità u inklużiva għal kulħadd u li t-tfal u ż-żgħażagħ jiġu mgħammra bil-kompetenzi li jeħtieġu fil-ħajja jgħin biex is-soċjetajiet ikunu ugwali u l-ekonomiji jkunu aktar prosperi. 

Il-ħakma tal-ħiliet bażiċi (il-qari, il-matematika u x-xjenza) hija ta’ importanza fundamentali għall-progress akkademiku u l-prospetti futuri tal-istudenti. 

Il-ħiliet u l-kompetenzi li jinkisbu fl-edukazzjoni sekondarja għolja qed jitqiesu dejjem aktar bħala l-kredenzjali minimi għal dħul b’suċċess fis-suq tax-xogħol u l-pedamenti għal ħajja sodisfaċenti u b’saħħitha.

Il-qagħda bħalissa

Minkejja l-importanza tal-ħiliet bażiċi, fl-Unjoni Ewropea (UE) persuna minn kull ħamsa ta’ 15-il sena għad m’għandhiex biżżejjed kompetenzi fil-qari, il-matematika jew ix-xjenza (stħarriġ PISA tal-OECD, 2018). 

Il-persuni li jitilqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ jirrappreżentaw madwar 10% taż-żgħażagħ fl-UE u 84.3% biss ta’ dawk bejn l-20 u l-24 sena lestew l-edukazzjoni sekondarja għolja (Eurostat, 2020). 

L-isfond soċjoekonomiku u dak kulturali huma l-aktar determinanti b’saħħithom tal-eżiti edukattivi tal-istudenti. 

It-tfal minn żoni u familji aktar foqra jmorru agħar fl-iskola meta mqabbel ma’ sħabhom tal-iskola aktar privileġġjati.

Bl-istess mod, il-proporzjon ta’ dawk li ma jilħqux biżżejjed ħiliet bażiċi fost l-istudenti bi sfond ta’ migrazzjoni huwa ħafna ogħla minn dak fost il-pari li twieldu fil-pajjiż. 

Hemm ċans akbar li dawk bi sfond ta’ migrazzjoni jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien mingħajr ma jiksbu ħiliet bażiċi.

Barra minn hekk, hemm sinjali inkwetanti (stħarriġ PISA tal-OECD, 2018) li l-benessri tal-istudenti u s-sens ta’ appartenenza fl-iskola qed jonqsu u li l-bullying huwa mifrux, b’effetti detrimentali fuq l-iżvilupp tal-istudenti u l-kisba edukattiva.

X’qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet?

Biex tippromwovi l-kooperazzjoni politika bejn l-Istati Membri tal-UE biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, il-Kummissjoni Ewropea nediet inizjattiva ġdida, “Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola”.

Din tgħaqqad flimkien strumenti differenti – mill-gwida politika għat-tagħlim bejn il-pari u l-iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar prattiki, sa inċentivi finanzjarji – biex tiġi stimulata r-riforma tal-politika. 

B’mod partikolari, fl-2022 il-Kummissjoni se tressaq proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Perkorsi għas-Suċċess fl-Iskola. Ir-Rakkomandazzjoni se titlob strateġiji u azzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza, koerenti u kollaborattivi kontra n-nuqqas ta’ suċċess u t-tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ. 

L-Istati Membri se jiġu mħeġġa jsaħħu l-iżvilupp ta’ politiki komprensivi, li jindirizzaw il-livelli kollha tal-edukazzjoni skolastika – l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC), l-edukazzjoni primarja u sekondarja (baxxa u għolja) u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET). 

Huma se jiġu mistiedna jpoġġu enfasi qawwija fuq il-monitoraġġ, il-prevenzjoni (inkluża l-motivazzjoni tal-istudenti) u l-intervent, li għandhom jiġu kkombinati ma’ miżuri li jappoġġjaw lil dawk li telqu mill-edukazzjoni mingħajr kwalifika sekondarja għolja, bħal programmi edukattivi tat-tieni opportunità.

Il-politiki għandhom ikunu bbażati fuq kollaborazzjoni transsettorjali b’saħħitha u jinvolvu partijiet ikkonċernati minn oqsma ta’ politika differenti, bħaż-żgħażagħ, il-kultura, l-isport, il-politika soċjali/dwar il-benessri, l-impjiegi u s-saħħa. 

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill

Ir-Rakkomandazzjoni, inizjattiva taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, se tindirizza d-dimensjonijiet li ġejjin

  • il-governanza u t-tmexxija tal-iskejjel, inkluża l-assigurazzjoni tal-kwalità
  • l-ambjenti ta’ tagħlim – kurrikuli, valutazzjoni, appoġġ u għodod immirati, tranżizzjonijiet bejn il-livelli edukattivi
  • l-istudenti u l-klima tat-tagħlim b’enfasi fuq il-benessri tal-istudenti u l-interazzjoni pożittiva li tħaddan id-diversità u l-benessri tal-istudenti fl-iskola
  • it-tisħiħ tar-rwol tal-għalliema fl-indirizzar tal-iżvantaġġ edukattiv
  • l-involviment tal-ġenituri u tal-familji fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u fl-attivitajiet skolastiċi
  • il-kollaborazzjoni fl-iskejjel u madwarhom mal-partijiet ikkonċernati u l-komunità usa’

Kronoloġija 

Bħalissa għaddejja ħidma biex titħejja l-proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill. 

Se ssir konsultazzjoni pubblika (li tibda f’Ġunju 2021) biex jinġabar l-input u jinstemgħu l-opinjonijiet tal-individwi u l-organizzazzjonijiet interessati. 

Qed tiġi organizzata wkoll sensiela ta’ avvenimenti ta’ konsultazzjoni ma’ organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u l-ambjent. 

Il-proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill se tiġi adottata mill-Kummissjoni fl-2022 u ppreżentata lill-ministri tal-edukazzjoni tal-UE fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li se jiddiskutuha u jadottawha. 

Il-programm Erasmus+

L-edukazzjoni inklużiva u t-tnaqqis tat-tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ huma wkoll ċentrali għall-programm Erasmus+ il-ġdid. 

Ir-Rakkomandazzjoni se tkun akkumpanjata mill-“Għodod Ewropej għall-Iskejjel: Il-promozzjoni ta’ edukazzjoni inklużiva u l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola”.

Kontenut relatat

Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni

Il-politika dwar it-tluq bikri mill-iskola

Għodod Ewropej għall-Iskejjel: Il-promozzjoni ta’ edukazzjoni inklużiva u l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola

Il-programm Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.