Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Poti do uspeha v šoli

Zakaj je uspeh v šoli pomemben?

Šolsko izobraževanje ima ključno vlogo pri spodbujanju vključujočih, pravičnejših in uspešnejših družb, saj pripomore k temu, da bi vsi otroci in mladi v celoti izkoristili svoj potencial.

Prispeva tudi k razvoju znanja, spretnosti in odnosov, ki so potrebni za uspešno življenje, ter oblikovanju aktivnih, odgovornih, odpornih in angažiranih posameznikov, ki se še naprej učijo vse življenje. 

Dostop do kakovostnega in vključujočega izobraževanja za vse ter opremljanje otrok in mladih s kompetencami, ki jih potrebujejo v življenju, prispeva k temu, da bodo družbe enakopravne in gospodarstva uspešnejša. 

Obvladovanje osnovnih znanj in spretnosti (branje, matematika in naravoslovje) je bistvenega pomena za akademski napredek učencev in učenk ter njihove možnosti za prihodnost. 

Znanje, spretnosti in kompetence, pridobljeni v višjem sekundarnem izobraževanju, se vse pogosteje dojemajo kot minimalne zahteve za uspešen vstop na trg dela ter so temelj za polno in zdravo življenje.

Sedanje stanje

Kljub pomembnosti osnovnih znanj in spretnosti eden od petih petnajstletnikov v Evropski uniji (EU) še vedno nima zadostnih kompetenc na področju branja, matematike ali naravoslovja (raziskava PISA Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 2018). 

Mladi, ki zgodaj opustijo izobraževanje in usposabljanje, predstavljajo približno 10 % mladih v EU in samo 84,3 % mladih v starosti med 20 in 24 let je zaključilo višje sekundarno izobraževanje (Eurostat, 2020). 

Socialno-ekonomsko in kulturno ozadje najbolj vplivata na rezultate izobraževanja učencev in učenk. 

Otroci iz revnejših območij in družin v povprečju v šoli dosegajo slabše rezultate kot njihovi bolj privilegirani vrstniki.

Prav tako je delež učencev s podpovprečnimi dosežki pri osnovnih znanjih in spretnostih veliko večji pri učencih z migrantskim ozadjem kot pri njihovih vrstnikih, rojenih v državi, v kateri se izobražujejo. 

Pri osebah z migrantskim ozadjem je bolj verjetno, da bodo prezgodaj opustile šolanje, ne da bi pridobile osnovna znanja in spretnosti.

Poleg tega obstajajo zaskrbljujoči znaki (raziskava PISA Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 2018), da se dobro počutje in občutek pripadnosti učencev v šoli zmanjšujeta in da je zelo razširjeno ustrahovanje, kar negativno vpliva na razvoj učencev in učenk ter na njihove učne dosežke.

Kako se Evropska unija spopada s temi težavami?

Evropska komisija je za spodbujanje sodelovanja med državami članicami EU pri spopadanju s temi izzivi začela novo pobudo „Poti do uspeha v šoli“.

Pobuda združuje različne instrumente za spodbujanje reforme politike – od političnih smernic do vrstniškega učenja ter izmenjave informacij in najboljših praks do finančnih spodbud. 

Komisija bo leta 2022 na primer predložila predlog priporočila Sveta o pobudi Poti do uspeha v šoli. Priporočilo bo pozvalo k na dokazih temelječim, skladnim in sodelovalnim strategijam in ukrepom za preprečevanje podpovprečnih dosežkov ter opuščanja izobraževanja in usposabljanja. 

Države članice se bo spodbujalo, da okrepijo razvoj celovitih politik, ki bodo obravnavale vse ravni šolskega izobraževanja – predšolsko vzgojo in varstvo, primarno in sekundarno (nižje in višje) izobraževanje ter poklicno izobraževanje in usposabljanje. 

Povabljene bodo, da se močno osredotočijo na spremljanje, preprečevanje (vključno z motivacijo učencev) in posredovanje, kar bodo dopolnjevali ukrepi za podporo tistim, ki so opustili izobraževanje, ne da bi dosegli višjo sekundarno izobrazbo, na primer z izobraževalnimi programi druge priložnosti.

Politike bi morale temeljiti na tesnem medsektorskem sodelovanju in vključevati deležnike z različnih področij politike, kot so mladi, kultura, šport, socialna politika, zaposlovanje in zdravje. 

Priporočilo Sveta

Priporočilo, ki je pobuda evropskega izobraževalnega prostora, bo obravnavalo naslednje razsežnosti:

  • šolsko upravljanje in vodenje, vključno z zagotavljanjem kakovosti
  • učna okolja – učni načrti, ocenjevanje, usmerjena podpora in orodja, prehodi med stopnjami izobraževanja
  • učenci in učno vzdušje s poudarkom na dobrem počutju učencev in pozitivni interakciji, ki zajema raznolikost učencev in njihovo dobro počutje v šoli
  • krepitev vloge učiteljev in učiteljic pri odpravljanju prikrajšanosti pri izobraževanju
  • vključevanje staršev in družin v odločanje in dejavnosti v šolah
  • sodelovanje z deležniki in širšo skupnostjo v šolah in v zvezi z njimi

Časovnica 

Komisija trenutno pripravlja predlog priporočila Sveta. 

Junija 2021 se začenja javno posvetovanje, ki bo namenjeno zbiranju prispevkov in mnenj zainteresiranih posameznikov in organizacij. 

Opravljajo se tudi posveti z organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja in okolja. 

Komisija bo predlog priporočila Sveta sprejela leta 2022 in ga predložila ministrom EU za izobraževanje v okviru Sveta Evropske unije, ki bo o njem razpravljal in ga sprejel. 

Program Erasmus+

Vključujoče izobraževanje in omejevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja sta tudi osrednji področji novega programa Erasmus+

Priporočilo bo spremljal „Evropski nabor orodij za šole: Spodbujanje vključujočega izobraževanja in boj proti osipništvu“.

Sorodne vsebine

Evropski izobraževalni prostor

Politika na področju zgodnjega opuščanja šolanja

Evropski nabor orodij za šole: Spodbujanje vključujočega izobraževanja in spopadanje z zgodnjim opuščanjem šolanja

Program Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.