Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus

Kodėl svarbu gerai mokytis mokykloje?

Mokyklinis ugdymas yra labai svarbus, jei norime kurti įtraukią, teisingesnę ir labiau klestinčią visuomenę, taip pat visiems vaikams ir jaunimui padėti išnaudoti savo potencialą.

Jis taip pat padeda plėtoti žinias, įgūdžius ir nuostatas, būtinus norint klestėti ir tapti aktyviais, atsakingais, atspariais ir neabejingais asmenimis, kurie toliau mokosi visą gyvenimą. 

Visiems užtikrinant galimybę gauti kokybišką bei įtraukų išsilavinimą ir vaikams bei jaunimui suteikiant gebėjimų, kurių jiems reikia gyvenime, prisidedama prie to, kad visuomenės taptų lygios, o jų ekonomika klestėtų. 

Pagrindinių gebėjimų (skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų) įgijimas yra labai svarbus mokinių akademinei pažangai ir ateities perspektyvoms. 

Vis dažniau laikoma, kad vidurinio ugdymo sistemoje įgyti įgūdžiai ir gebėjimai yra būtini norint sėkmingai integruotis į darbo rinką, be to, tai yra sėkmingo bei sveiko gyvenimo pagrindas.

Dabartinė padėtis

Nepaisant pagrindinių gebėjimų svarbos, Europos Sąjungoje (ES) vienas iš penkių penkiolikmečių vis dar neturi pakankamų skaitymo, matematikos ar gamtos mokslų gebėjimų (OECD PISA tyrimas, 2018 m.). 

Mokyklų nebaigę asmenys sudaro apie 10 proc. ES jaunimo ir tik 84,3 proc. 20–24 m. jaunuolių yra įgiję vidurinį išsilavinimą (Eurostatas, 2020 m.). 

Socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka yra svarbiausi mokinių mokymosi rezultatus lemiantys veiksniai. 

Moksleivių iš skurdesnių vietovių ir šeimų pažangumas vidutiniškai mažesnis nei jų labiau privilegijuotų bendramokslių.

Be to, tarp nepakankamai pagrindinių gebėjimų turinčių moksleivių migrantų kilmės mokinių yra daug daugiau nei vietoje gimusių jų bendramokslių. 

Migrantų kilmės asmenys dažniau nebaigia mokyklos ir neįgyja pagrindinių įgūdžių.

Be to, esama nerimą keliančių ženklų (OECD PISA tyrimas, 2018 m.), kad mokinių gerovė ir priklausymo mokyklai jausmas mažėja, o patyčios yra plačiai paplitusios – tai daro neigiamą poveikį mokinių pažangai ir mokymosi rezultatams.

Kaip Europos Sąjunga sprendžia šias problemas?

Siekdama skatinti ES valstybių narių politikos bendradarbiavimą, kad jos galėtų priimti šiuos iššūkius, Europos Komisija pradėjo naują iniciatyvą „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“.

Tai apima įvairias politikos reformų skatinimo priemones – nuo politikos gairių, tarpusavio mokymosi ir keitimosi informacija bei geriausios praktikos pavyzdžiais iki finansinių paskatų. 

Visų pirma 2022 m. Komisija pateiks pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl iniciatyvos „Veiksmingi būdai pasiekti gerus mokymosi rezultatus“. Rekomendacijoje bus raginama parengti įrodymais pagrįstas ir nuoseklias bendradarbiavimo strategijas ir veiksmus, kuriais būtų sprendžiama prastesnių mokymosi rezultatų ir mokyklos nebaigimo problema. 

Valstybės narės bus skatinamos aktyviau plėtoti visapusišką politiką, kuri apimtų visus mokyklinio ugdymo lygmenis – ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, taip pat profesinį mokymą. 

Jos bus raginamos daug dėmesio skirti stebėsenai, prevencijai (įskaitant mokinių motyvaciją) ir intervenciniams veiksmams, kurie būtų derinami su priemonėmis, skirtomis asmenims, kurie baigė mokslus neįgiję vidurinio išsilavinimo, remti, pavyzdžiui, antros galimybės mokytis programomis.

Politika turėtų būti grindžiama tvirtu tarpsektoriniu bendradarbiavimu ir ją įgyvendinant turėtų dalyvauti įvairių politikos sričių (pavyzdžiui, jaunimo, kultūros, sporto, socialinės ir (arba) gerovės politikos, užimtumo ir sveikatos) suinteresuotieji subjektai. 

Tarybos rekomendacija

Rekomendacijoje, kuri yra Europos švietimo erdvės iniciatyva, bus nagrinėjami šie aspektai:

  • mokyklų valdymas ir lyderystė, įskaitant kokybės užtikrinimą;
  • mokymosi aplinka – mokymo programos, vertinimas, tikslinė parama ir priemonės, perėjimas iš vienos ugdymo pakopos į kitą;
  • besimokantys asmenys ir mokymosi aplinka, daugiausia dėmesio skiriant mokinių gerovei ir teigiamai sąveikai, apimančiai mokinių įvairovę ir gerovę mokykloje;
  • mokytojų vaidmens sprendžiant nepalankių mokymosi sąlygų problemą stiprinimas;
  • tėvų ir šeimų dalyvavimas mokykloms priimant sprendimus ir vykdant veiklą;
  • bendradarbiavimas mokyklose ir aplink jas su suinteresuotaisiais subjektais ir platesne bendruomene.

Įvykių seka 

Šiuo metu rengiamas pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos. 

Bus surengtos viešos konsultacijos (nuo 2021 m. birželio mėn.), siekiant gauti informacijos ir išklausyti suinteresuotųjų asmenų ir organizacijų nuomones. 

Taip pat organizuojami konsultaciniai renginiai su švietimo ir aplinkos srityje veiklą vykdančiomis organizacijomis. 

2022 m. Komisija priims pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos ir jį pateiks ES švietimo ministrams Europos Sąjungos Taryboje, kurie jį aptars ir priims. 

Programa „Erasmus+“

Įtraukus švietimas ir mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas taip pat yra labai svarbūs įgyvendinant naująją programą „Erasmus+“

Kartu su rekomendacija bus pateiktas „Europos šalių priemonių rinkinys mokykloms. Įtraukaus švietimo skatinimas ir mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas“.

Daugiau šia tema

Europos švietimo erdvė

Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo politika

Europos šalių priemonių rinkinys mokykloms. Įtraukaus švietimo skatinimas ir mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas

Programa „Erasmus+“

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.