Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Veje til en vellykket skolegang

Hvorfor er det vigtigt at klare sig godt i skolen?

Skoleuddannelse er afgørende for at fremme inkluderende, retfærdige og fremgangsrige samfund ved at hjælpe børn og unge med at udnytte deres potentiale.

Den bidrager til at udvikle viden, færdigheder og holdninger, der er nødvendige for at trives i tilværelsen og være aktive, ansvarlige, modstandsdygtige og engagerede individer, der fortsætter med at lære gennem hele livet. 

Når vi sikrer adgang til inkluderende uddannelse af høj kvalitet for alle og hjælper børn og unge til at erhverve de kompetencer, de har brug for i tilværelsen, opnår vi lighed i samfundet og mere velstående økonomier. 

Det er helt afgørende for elevernes indlæring og fremtidsmuligheder, at de behersker grundlæggende færdigheder (læsning, matematik og naturvidenskab). 

De færdigheder og kompetencer, der erhverves på ungdomsuddannelserne, betragtes i stigende grad som mindstekrav til en vellykket start på arbejdsmarkedet og grundlaget for et tilfredsstillende og sundt liv.

Status

Trods de grundlæggende færdigheders store betydning har hver femte 15-årige i EU stadig ikke tilstrækkelige kompetencer inden for læsning, matematik og naturvidenskab (OECD's PISA-undersøgelse, 2018). 

Ca. 10 % af de unge i EU forlader uddannelsessystemet tidligt, og kun 84,3 % af de 20-24-årige har afsluttet en ungdomsuddannelse (Eurostat, 2020). 

Den socioøkonomiske og kulturelle baggrund er de vigtigste bestemmende faktorer for elevernes uddannelsesniveau. 

Børn fra fattigere områder og familier klarer sig i gennemsnit dårligere i skolen end deres mere privilegerede kammerater.

På samme måde er andelen af børn, der klarer sig dårligt, blandt elever med indvandrerbaggrund meget højere end blandt deres jævnaldrende, der er født i landet. 

Børn med indvandrerbaggrund har større sandsynlighed for at forlade skolen for tidligt uden at opnå grundlæggende færdigheder.

Desuden er der foruroligende tegn (OECD's PISA-undersøgelse, 2018) på, at elevernes trivsel og tilhørsforhold til skolen er dalende, og at mobning er et udbredt problem, som har skadelig indvirkning på elevernes udvikling og uddannelsesmæssige resultater.

Hvad gør EU for at løse problemerne?

For at fremme det politiske samarbejde mellem EU-landene om at løse problemerne har Europa-Kommissionen lanceret det nye initiativ "Pathways to Schools Success".

Initiativet samler en række instrumenter, der skal fremme politiske reformer – fra politisk vejledning til peerlæring og udveksling af oplysninger og bedste praksis til finansielle incitamenter. 

Navnlig fremsætter Kommissionen i 2022 et forslag til Rådets henstilling om veje til en vellykket skolegang. Henstillingen opfordrer til evidensbaserede, sammenhængende og samarbejdsbaserede strategier og foranstaltninger mod dårlige resultater og tidligt frafald fra uddannelserne. 

EU-landene opfordres til i højere grad at udarbejde brede politiske tiltag, der omfatter alle niveauer af skoleuddannelse – førskoleundervisning og daginstitutioner, grundskole, ungdomsuddannelser samt erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. 

De opfordres til at sætte stærkt fokus på overvågning, forebyggelse (herunder elevernes motivation) og intervention, som skal kombineres med foranstaltninger til støtte for dem, der har forladt uddannelsessystemet uden en ungdomsuddannelse, f.eks. programmer vedrørende "en ny chance".

De politiske tiltag bør udarbejdes på grundlag af et stærkt tværsektorielt samarbejde og inddrage interessenter fra forskellige politikområder såsom ungdom, kultur, sport, social- og velfærdspolitik, beskæftigelse og sundhed. 

Rådets henstilling

Henstillingen, der er et initiativ vedrørende det europæiske uddannelsesområde, skal omhandle følgende dimensioner

  • skoleforvaltning og -ledelse, herunder kvalitetssikring
  • læringsmiljøer – læseplaner, evaluering, målrettet støtte og værktøjer, overgange mellem uddannelsesniveauer
  • elever og læringsmiljø med fokus på elevernes trivsel og positive interaktion, herunder også mangfoldighed og trivsel i skolen
  • styrkelse af lærernes rolle i bekæmpelsen af uddannelsesmæssige skævheder
  • inddragelse af forældre og familier i skolernes beslutningstagning og aktiviteter
  • samarbejde i og omkring skoler med interessenter og samfundet som helhed

Tidsplan 

Der arbejdes nu på at udarbejde et forslag til Rådets henstilling. 

Der gennemføres en offentlig høring (fra juni 2021) for at indhente bidrag og høre interesserede personers og organisationers synspunkter. 

Der vil også blive afholdt en række høringsarrangementer for organisationer, der er aktive inden for uddannelse og miljø. 

Forslaget til Rådets henstilling vil blive vedtaget af Kommissionen i 2022 og forelagt for EU's undervisningsministre i Rådet for Den Europæiske Union, som skal drøfte og vedtage det. 

Programmet Erasmus+

Centrale formål med det nye Erasmus+-program er inkluderende uddannelse og nedbringelse af antallet af unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt. 

Henstillingen ledsages af "Europæisk værktøjskasse for skoler: Fremme af inklusiv uddannelse og reducering af frafald på skoler".

Se også

Det europæiske uddannelsesområde

Politik vedrørende skolefrafald

Europæisk værktøjskasse for skoler: Fremme af inklusiv uddannelse og reducering af frafald på skoler

Programmet Erasmus+

A new policy framework for action

On 30 June 2022, the Commission adopted a proposal for a Council Recommendation on Pathways to School Success.

The proposal for a new Council Recommendation sets out a policy framework to work jointly towards these objectives. The Pathways initiative proposes a new framework for action, which can inspire European Union (EU) Member States when developing their strategies towards school success.

The framework outlines some overarching conditions and key enablers for effective action. It proposes a set of policy measures, to be implemented at the system and school levels to promote a whole-institution approach. It also details specific actions to support school leaders, teachers, trainers and other educational staff and to foster conditions promoting learners’ success.

The Commission encourages Member States to reinforce the development of comprehensive policies, addressing all levels of school education – early childhood education and care, primary and (lower and upper) secondary education and vocational education and training.

Member States are also invited to place a strong focus on monitoring, preventative measures (including to prevent de-motivation among pupils) and intervention. These focus areas should be combined with further measures to support those who left education without any upper secondary qualification, such as so-called ‘second chance’ education programmes.

Cross-sectoral collaboration

The policies presented are built on strong cross-sectoral collaboration and involve stakeholders from policy areas including youth, culture, sport, social and welfare policy, employment and health.

A new expert group on strategies for creating supportive learning environments for groups at risk of underachievement and to promote well-being at school will contribute to the implementation of this new initiative.

Erasmus+ programme

Inclusive education, improving performance in basic skills and reducing early leaving from education and training are also central to the 2021-2027 Erasmus+ programme.

Organisations and participants with fewer opportunities are the target group for  Erasmus+’ overarching priority on inclusion and diversity. The programme supports all school staff, including teachers, in acquiring new competences and developing inclusive strategies and curricula through different Erasmus+ actions, including the new Erasmus+ Teacher Academies.

There are thousands of Erasmus+ projects which focus on inclusion in education. The recent study: Data collection and analysis of Erasmus+ projects mapped good practices carried out since 2014, and examined 15 case studies in depth to explore how transnational cooperation among teachers, youth workers and other actors can strengthen inclusion in education.

Timeline 

The proposal for a Council Recommendation to Pathways to School Success was adopted on 30 June 2022.

National education ministers form EU Member States will discuss and adopt the Recommendation within the Council of the European Union.

The Recommendation will be accompanied by an enhanced ‘European Toolkit for Schools’ to disseminate resources and good practices.