Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ceļi uz panākumiem skolā

Kāpēc panākumi skolā ir svarīgi

Skolas izglītībai ir būtiska nozīme iekļaujošas, taisnīgākas un pārtikušākas sabiedrības veidošanā, un skolu galvenais uzdevums ir palīdzēt visiem bērniem un jauniešiem pilnībā izmantot savu potenciālu.

Tieši skolās viņi apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus dzīvē un kļūtu par aktīviem, atbildīgiem un piemēroties spējīgiem cilvēkiem, kuri iesaistās sabiedrības norisēs un turpina mācīties visa mūža garumā. 

Ja ikvienam ir pieejama kvalitatīva un iekļaujoša izglītība un ja bērniem un jauniešiem tiek nodrošināta iespēja iegūt dzīvē nepieciešamās kompetences, sabiedrībā valda lielāka vienlīdzība un ekonomikas kļūst pārticīgākas. 

Lai garantētu skolēnu akadēmisko izaugsmi un nākotnes izredzes, izšķiroša nozīme ir pamatprasmju (lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu) apguvei. 

Vidējās izglītības posmā iegūtās prasmes un kompetences arvien lielākā mērā tiek uzskatītas par obligāto minimumu, kas sekmē veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū un veido pamatu pilnvērtīgai un veselīgai dzīvei.

Pašreizējā situācija

Lai arī ir labi zināms, ka pamatprasmes ir ārkārtīgi svarīgas, Eiropas Savienības (ES) dati liecina, ka piektdaļa bērnu 15 gadu vecumā joprojām nav pietiekamā līmenī apguvuši lasīšanu, matemātiku vai dabaszinātnes (ESAO PISA apsekojums, 2018. g.). 

Aptuveni 10 % jauniešu ES ir priekšlaicīgi pametuši izglītību vai apmācību, un tikai 84,3 % jauniešu vecumā no 20 līdz 24 gadiem ir ieguvuši vidējo izglītību (Eurostat, 2020. g.). 

Skolēnu izglītības rezultātus visspēcīgāk ietekmē viņu sociālekonomiskā izcelsme un kultūrvide. 

Bērni no nabadzīgākām teritorijām un ģimenēm vidēji sasniedz sliktākus rezultātus nekā viņu skolasbiedri, kuriem ir labāki dzīves apstākļi.

Salīdzinot pamatprasmju apguvi, ir redzams, ka nesekmīgo vidū migrantu izcelsmes skolēnu ir daudz vairāk nekā attiecīgajā valstī dzimušo skolēnu. 

Pastāv arī lielāka iespējamība, ka migrantu izcelsmes bērni pāragri pametīs skolu, neapguvuši pamatprasmes.

Turklāt ir vērojama satraucoša tendence (ESAO PISA apsekojums, 2018. g.), ka skolēnu labjutība un piederības sajūta skolā samazinās un ka arvien izplatītāka kļūst iebiedēšana, kas negatīvi ietekmē skolēnu attīstību un izglītības sasniegumus.

Ko Eiropas Savienība dara, lai risinātu šīs problēmas

Lai veicinātu ES dalībvalstu politisko sadarbību šo problēmu risināšanā, Eiropas Komisija ir uzsākusi jaunu iniciatīvu “Ceļi uz panākumiem skolā” (Pathways to School Success).

Iniciatīvā apvienoti dažādi instrumenti: politikas norādes, mācīšanās no līdzbiedriem, informācijas un paraugprakses apmaiņa, kā arī finansiāli stimuli politisko reformu veicināšanai. 

Komisija 2022. gadā nāks klajā ar priekšlikumu Padomes ieteikumam “Ceļi uz panākumiem skolā”. Šajā ieteikumā būs izteikts aicinājums izstrādāt uz pierādījumiem balstītas, saskaņotas un sadarbīgas stratēģijas un darbības cīņai pret nesekmību un priekšlaicīgu izglītības un apmācības pamešanu. 

Dalībvalstis tiks mudinātas pastiprināt tādas visaptverošas politikas izstrādi, kas aptvertu visus skolas izglītības līmeņus: agrīnās pirmsskolas izglītību un aprūpi, pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī profesionālo izglītību un apmācību (PIA). 

Tās tiks aicinātas pievērst īpašu uzmanību uzraudzībai, preventīviem pasākumiem (tai skaitā skolēnu motivēšanai) un iejaukšanās pasākumiem un apvienot tos ar atbalsta pasākumiem (piemēram, otrās iespējas izglītības programmām), kuru mērķis ir palīdzēt tiem, kas pametuši skolu bez vidējās izglītības diploma.

Politikas pamatā vajadzētu būt ciešai starpnozaru sadarbībai, un tajā jāiesaista ieinteresētās personas no tādām politikas jomām kā jaunatnes lietas, kultūra, sports, sociālā/labklājības politika, nodarbinātība un veselības aizsardzība. 

Padomes ieteikums

Ieteikums, kas būtībā ir Eiropas izglītības telpas iniciatīva, pievērsīsies šādiem aspektiem:

  • skolu pārvaldība un vadība, tai skaitā kvalitātes nodrošināšana;
  • mācību vide — mācību programmas, novērtējums, pielāgots atbalsts un rīki, pāreja no viena izglītības līmeņa uz citu;
  • audzēkņi un skolas gaisotne ar uzsvaru uz skolēnu labbūtību un pozitīvu mijiedarbību, kura ietver daudzveidības pieņemšanu;
  • skolotāju lomas palielināšana izglītības ieguvei nelabvēlīgu apstākļu novēršanā;
  • vecāku un ģimeņu iesaiste ar skolu saistītu lēmumu pieņemšanā un ar skolu saistītās darbībās;
  • sadarbība ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību skolās un ārpus tām.

Hronoloģija 

Pašlaik rit darbs, lai sagatavotu Padomes ieteikuma priekšlikumu. 

Tiks rīkota sabiedriskā apspriešana (sākums paredzēts 2021. gada jūnijā), lai uzklausītu un apkopotu ieinteresēto personu un organizāciju viedokļus. 

Tiks organizētas arī vairākas apspriešanās ar organizācijām, kas darbojas izglītības un vides jomā. 

Komisija pieņems Padomes ieteikuma priekšlikumu 2022. gadā, un pēc tam tas tiks nodots ES izglītības ministriem, kuri to apspriedīs un pieņems Eiropas Savienības Padomē. 

Programma “Erasmus+”

Iekļaujoša izglītība un centieni samazināt priekšlaicīgu izglītības un apmācības pamešanu ir svarīgi aspekti arī jaunajā programmā “Erasmus+” 

Priekšlikumu papildinās Eiropas rīkkopa skolām, kas pievēršas iekļaujošas izglītības veicināšanai un priekšlaicīgas mācību pamešanas problēmas risināšanai.

Lasiet vēl

Eiropas izglītības telpa

Politika cīņai pret mācību priekšlaicīgu pamešanu

Eiropas rīkkopa skolām: iekļaujošas izglītības veicināšana un priekšlaicīgas mācību pamešanas problēmas risināšana

Programma “Erasmus+”