Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Creat Straitéiseach

Cuireann creat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais comhar chun cinn idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus príomhpháirtithe leasmhara, agus cumasaíonn sé faireachán ar dhul chun cinn i dtreo a bhfís chomhchoiteann a bhaint amach.

Cad é an creat straitéiseach?

Cuireadh creat straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais i bhfeidhm chun an comhar a struchtúrú idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus príomhpháirtithe leasmhara chun go mbeidh siad in ann a bhfís chomhchoiteann a bhaint amach.

Déanann an creat an méid sin ar na bealaí seo a leanas:

 • modhanna comhair beartas a neartú agus teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara chun a rannpháirtíocht leis an tionscnamh a spreagadh
 • sineirgí le tionscnaimh ábhartha eile a fheabhsú, tríd an Limistéar Eorpach Taighde agus trí Phróiseas Bologna ina measc
 • spriocanna agus táscairí a shainaithint chun treoir a thabhairt don obair agus chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn i dtreo an EEA a bhaint amach
 • comhtháthú an oideachais agus na hoiliúna a chothú i bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh

Cad is mian linn a bhaint amach le chéile?

Ba cheart na seacht sprioc seo a leanas a bhaint amach ina n-iomláine chun an Limistéar Eorpach Oideachais a fhíorú.

Faoi 2025

 • ba cheart 60% de chéimnithe le gairid ón ngairmoideachas agus ón ngairmoiliúint tairbhe a bhaint as nochtadh ar an bhfoghlaim sa láthair oibre le linn a ngairmoideachais agus a ngairmoiliúna
 • ba cheart go mbeadh 45% de dhaoine fásta idir 25 agus 64 bliana d’aois ar a laghad tar éis páirt a ghlacadh san fhoghlaim le 12 mhí anuas

Faoi 2030

 • ba cheart níos lú ná 15% de dhaoine 15 bliana d’aois a bheith ar easpa scileanna léitheoireachta, matamaitice nó eolaíochta
 • ba cheart níos lú ná 15% de leanaí a bheith ar easpa scileanna litearthachta ríomhaireachta agus faisnéise ar fhágáil na bunscoile dóibh
 • ba cheart do 96% de leanaí idir 3 bliana d’aois agus aois tosaithe na bunscoile éigeantaí páirt a ghlacadh in oideachas agus i gcúram na luath-óige
 • ba cheart níos lú ná 9% de dhaltaí an t-oideachas agus an oiliúint a fhágáil luath
 • ba cheart cáilíocht ardoideachais a bheith ag 45% ar a laghad de dhaoine idir 25 agus 34 bliana d’aois

Féach an Rún ón gComhairle maidir le creat straitéiseach le haghaidh comhar Eorpach san oiliúint chun tuilleadh eolais a fháil

Cén chaoi a dtarlaíonn an comhar?

Go dtí 2025, coinneoidh an creat straitéiseach na modhanna piarfhoghlama uile atá ann cheana idir na Ballstáit agus na páirtithe leasmhara. Ina measc sin tá:

 • Meithleacha, ina bhfuil saineolaithe ar ainmnigh na Ballstáit agus na príomhpháirtithe leasmhara iad
 • gníomhaíochtaí piarfhoghlama a reáchtálann Ballstát chun dea-chleachtais atá ann cheana féin ar an leibhéal náisiúnta a chur i láthair nó chun saincheist ar leith a fhiosrú i gcomhar le Ballstáit eile
 • athbhreithnithe piaraí ina gcuireann grúpa Ballstát comhairle ar Bhallstát eile maidir le dúshlán náisiúnta sonrach
 • pairchomhairleoireacht lena dtugtar le chéile piaraí a bhfuil taithí acu ó líon beag riarachán náisiúnta chun comhairle a chur ar fáil maidir le beartas a dhearadh nó a chur chun feidhme mar fhreagairt ar dhúshlán náisiúnta sonrach

Faigh tuilleadh eolais faoi na meithleacha

An Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint

In éineacht leis na cainéil sin um chomhar, tuairiscíonn an Faireachán ar Oideachas agus Oiliúint ar an dul chun cinn atá déanta i dtreo spriocanna agus táscairí a bhaineann leis an Limistéar Eorpach Oideachais a bhaint amach.

Faigh tuilleadh eolais faoin bhFaireachán ar Oideachas agus Oiliúint

Próiseas an tSeimeastair Eorpaigh

An anailís atá san Fhaireachán ar Oideachas agus Oiliúint, cuirtear an méid sin san áireamh sa mheastóireacht ar dhul chun cinn socheacnamaíoch níos leithne na mBallstát trí phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh.

Faigh tuilleadh eolais faoin Seimeastar Eorpach

An Cruinniú Mullaigh Eorpach maidir leis an Oideachas

Is fóram é an Cruinniú Mullaigh Eorpach maidir leis an Oideachas a chuireann ar chumas na mBallstát agus na bpáirtithe leasmhara dul i gcomhar le chéile agus dea-chleachtais a mhalartú maidir le beartais oideachais agus oiliúna.

Féach leat an Cruinniú Mullaigh Eorpach maidir leis an Oideachas