Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Leibhéil oideachais

Eagraíonn Ballstáit an Aontais Eorpaigh a gcórais oideachais agus oiliúna de réir leibhéil choitianta. Féach leat an méid atá ar siúl ag an Aontas chun an LEA a bhaint amach ar gach leibhéal oideachais agus i dtaca le gach cineál oideachais.

Slide

Féach tionsnaimh de chuid an Aontais de réir leibhéil oideachais

Oideachas agus cúram na luath‑óige

Tagraíonn oideachas agus cúram na luath-óige d’aon socrú rialáilte lena gcuirtear oideachas agus agus cúram ar fáil do leanaí ó thráth a mbreithe go dtí aois éigeantach na bunscoile.

An scolaíocht

Oibríonn an tAontas i gcomhar leis na Ballstáit chun tacú le córais náisiúnta oideachais scoile a fhorbairt agus comhoibriú a chur chun cinn maidir le saincheisteanna atá ina n-ábhar imní do chách.

An t-ardoideachas

Oibríonn an tAontas i gcomhar leis na hinstitiúidí ardoideachais agus na Ballstáit chun dlús a chur le hathrú ó bhonn a dhéanamh go dtí córas ardoideachais oscailte agus ionchuimsitheach san Eoraip.

An gairmoideachas agus an ghairmoiliúint

Ullmhaíonn an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint daoine don obair agus forbraíonn sé scileanna na saoránach chun go bhfanfaidh siad infhostaithe agus chun freastal ar riachtanais an gheilleagair.

An t-oideachas aosach

Is éard is foghlaim aosach ann réimse gníomhaíochtaí foghlama foirmiúla, seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla, idir ghníomhaíochtaí ginearálta agus ghníomhaíochtaí gairmiúla, a dtugann daoine fásta fúthu tar éis dóibh an t-oideachas agus an oiliúint tosaigh a fhágáil.