Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Předčasné ukončení školní docházky

V čem spočívá problém?

Předčasné ukončení školní docházky je spojeno s nezaměstnaností, sociálním vyloučením, chudobou a dlouhodobě i horším zdravím. Existuje řada důvodů, proč někteří mladí lidé předčasně ukončí školní docházku či odbornou přípravu: osobní či rodinné problémy, potíže s učením nebo nestabilní socioekonomická situace. Důležitým faktorem je také způsob, jakým je vzdělávací systém uspořádán, prostředí v jednotlivých školách a vztahy mezi učiteli a žáky.

Důvody k nedokončení střední školy bývají často komplexní. Opatření ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky proto musí reagovat na nejrůznější spouštěcí mechanismy a kombinovat sociální politiku, práci s mládeží i faktory související se zdravím. Některé z těchto výzev uvádí Komise v jedné ze svých infografik.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

  • Země EU se zavázaly, že do roku 2020 sníží průměrný podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, pod 10 %. Výroční zpráva Monitoru vzdělávání a odborné přípravy obsahuje analýzu současného trendu v jednotlivých zemích EU a nabízí i související data.
  • Ministři školství členských zemí přijali doporučení Rady o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky, které obsahuje rámec pro koherentní, komplexní a na důkazech založenou politiku. V zájmu řešení této problematiky se dohodli na další spolupráci a sdílení osvědčených postupů a poznatků.
  • Pracovní skupina zabývající se předčasným ukončováním školní docházky se věnovala analýze příkladů osvědčených postupů v Evropě a výměně zkušeností. Na základě její činnosti byla vydána závěrečná zpráva, která obsahovala seznam 12 hlavních praktických nástrojů komplexní politiky určených politickým činitelům a přílohu s příklady osvědčených postupů z několika zemí EU.
  • Komise uspořádala konferenci o opatřeních ke snížení míry předčasného ukončování školní docházky. O rok později byl přezkoumán vývoj politiky v této oblasti v osmi zemích EU.
  • Pracovní skupina zabývající se politikou v oblasti školství sestavila politické sdělení, v němž uvedla klíčové podmínky, které je potřeba zajistit v zájmu komplexního přístupu k boji proti předčasnému ukončování školní docházky. Také vytvořila internetovou platformu Evropský soubor nástrojů pro školy (European Toolkit for Schools).
  • Rada rovněž přijala závěry o snižování míry předčasných odchodů ze vzdělávání a o podpoře úspěchu ve škole.

Evropská komise zveřejnila hodnocení účinnosti politik a postupů rozvinutých od roku 2011 na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni s cílem řešit problém předčasného ukončování školní docházky ve 37 evropských zemích.

Ze studie vyplývá, že dopad politických nástrojů EU je ve všech zkoumaných zemích do značné míry pozitivní. Míra předčasného ukončování školní docházky se v celé Evropě v průměru snížila z 13,4 % v roce 2011 na 10,2 % v roce 2019.

Stále však existují značné rozdíly mezi zeměmi a demografickou situací u lidí z přistěhovaleckého prostředí, u mladých mužů a lidí žijících ve venkovských oblastech. U těchto skupin je vyšší pravděpodobnost, že ukončí vzdělávání před dosažením věkové hranice pro povinnou školní docházku.

Tento složitý a stále se vyvíjející trend proto vyžaduje další opatření. Studie porovnává několik osvědčených postupů používaných na vnitrostátní úrovni a poskytuje řadu doporučení pro budoucí vývoj politiky v této oblasti. Více informací získáte ve shrnutí studie a v tomto videu platformy School Education Gateway.

Iniciativa „Cesty ke školnímu úspěchu“

Nová iniciativa Komise s názvem „Cesty ke školnímu úspěchu“ byla představena ve sdělení Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Cílem iniciativy je pomoci všem žákům a studentům dosáhnout v základních dovednostech alespoň základní úrovně znalostí.

Iniciativa se zaměří na tři výzvy:

  • dát všem mladým lidem příležitost dosáhnout v základních dovednostech alespoň základní úrovně
  • minimalizovat počet mladých lidí, kteří ukončí vzdělávání bez alespoň vyššího sekundárního diplomu
  • zajistit žákům ve škole kvalitní prostředí a podmínky

Na jaře 2021 se uskuteční otevřená veřejná konzultace, jejímž účelem je dozvědět se názory zúčastněných strany na tuto iniciativu. 

Evropský soubor nástrojů pro školy

Evropský soubor nástrojů pro školy nabízí politickým činitelům a odborníkům z praxe nepřeberné množství zdrojů a praktických příkladů účinných postupů, které mají podporovat dobrý školní prospěch a prevenci předčasného ukončování školní docházky.

Nástroj se zaměřuje na pět tematických oblastí, které tvoří základ komplexního přístupu k této problematice. Každá z těchto oblastí je dále rozpracována a doplněna o praktické příklady a opatření. Více informací najdete v tomto infopřehledu.