Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strategický rámec

Strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání podporuje spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a klíčovými zúčastněnými stranami a umožňuje sledovat pokrok na cestě k dosažení jejich společné vize.

Co je strategický rámec?

Strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání byl zaveden v zájmu strukturované spolupráce mezi členskými státy Evropské unie (EU) a klíčovými zúčastněnými stranami, tak aby se realizovala jejich společná vize.

Svůj úkol plní díky tomu, že

 • jsou posíleny prostředky politické spolupráce a osloveny zúčastněné strany, čímž se napomáhá jejich zapojení do iniciativy
 • se zintenzivňuje součinnost s dalšími příslušnými iniciativami, včetně Evropského výzkumného prostoru a boloňského procesu
 • jsou určeny cíle a ukazatele, jimiž se řídí práce a sleduje pokrok směrem k vytvoření EVP
 • se podporuje integrace vzdělávání a odborné přípravy do procesu evropského semestru

Čeho chceme společně dosáhnout?

Aby bylo možné plně realizovat Evropský prostor vzdělávání, mělo by být dosaženo těchto sedmi cílů.

do roku 2025

 • alespoň 60 % čerstvých absolventů OVP využívá během svého odborného vzdělávání a přípravy učení se prací
 • podíl dospělých ve věku 25–64 let, kteří se v posledních 12 měsících účastnili vzdělávání, dosahuje alespoň 47 %

do roku 2030

 • podíl žáků do 15 let se slabými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách se drží pod 15 %
 • slabé výsledky v oblasti počítačové a informační gramotnosti má méně než 15 % osmáků
 • předškolního vzdělávání a péče se účastní alespoň 96 % dětí ve věku od 3 let do věku zahájení povinné školní docházky
 • předčasně ukončuje vzdělávání nebo odbornou přípravu méně než 9 % žáků
 • alespoň 45 % osob ve věku 25–34 let má vysokoškolskou kvalifikaci

Další informace viz usnesení Rady o strategickém rámci evropské spolupráce a odborné přípravy

Jak bude probíhat spolupráce?

Do roku 2025 bude strategický rámec zachovávat všechny stávající metody vzájemného učení mezi členskými státy a zúčastněnými stranami, konkrétně:

 • pracovní skupiny složené z odborníků jmenovaných členskými státy a klíčovými zúčastněnými stranami
 • činnosti vzájemného učení, jejichž hostitelem je členský stát a v jejichž rámci se prezentují stávající postupy, které se nejvíce osvědčily na vnitrostátní úrovni, nebo se s ostatními členskými státy zkoumá konkrétní problém
 • vzájemná hodnocení, do nichž je zapojena skupina členských států, které poskytují poradenství jinému členskému státu ohledně konkrétního tamějšího problému
 • vzájemné poradenství, kdy zkušení odborníci z malého počtu vnitrostátních správních orgánů poskytují poradenství, jak koncipovat nebo provádět politiky v reakci na konkrétní vnitrostátní výzvy

Další informace o pracovních skupinách

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Vedle těchto způsobů spolupráce se využívá Monitor vzdělávání a odborné přípravy, které podává zprávu o pokroku dosaženém při plnění cílů a ukazatelů týkajících se dosažení Evropského prostoru vzdělávání.

Podrobnější informace o Monitoru vzdělávání a odborné přípravy

Proces evropského semestru

Analýza obsažená v Monitoru vzdělávání a odborné přípravy je podkladem pro hodnocení širšího socioekonomického pokroku členských států, které se provádí v rámci procesu evropského semestru.

Další informace o evropském semestru

Evropský summit o vzdělávání

Jako fórum pro spolupráci a výměnu osvědčených postupů v oblasti politiky vzdělávání a odborné přípravy členským státům a zúčastněným stranám rovněž slouží Evropský summit o vzdělávání.

Informace na téma Evropského summitu o vzdělávání