Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Evropský prostor vzdělávání podrobněji

Iniciativa Evropský prostor vzdělávání pomáhá členským státům Evropské unie spolupracovat na budování odolnějších a inkluzivnějších systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Proč budujeme Evropský prostor vzdělávání?

Vzdělání je základem seberealizace, uplatnitelnosti na trhu práce a aktivního odpovědného občanství. Má zásadní význam pro životaschopnost evropské společnosti a ekonomiky. Přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, odborné přípravě a celoživotnímu učení je právem všech občanů, jak je zakotveno v evropském pilíři sociálních práv.

Covidová pandemie dále upozornila na to, jak je důležité zabránit tomu, aby strukturální překážky učení a rozvoje dovedností měly dopad na vyhlídky občanů na zaměstnání a jejich zapojení do společnosti.

Evropský prostor vzdělávání bude fungovat v součinnosti s Evropskou agendou dovedností a Evropským výzkumným prostorem s cílem využít relevantní znalosti a učinit z něj základ oživení a prosperity Evropy.

Prioritní oblasti pro spolupráci

Evropská komise a členské státy Evropské unie (EU) usilují o dosažení společné vize Evropského prostoru vzdělávání tím, že zaměří své úsilí na

Projděte si, co EU dělá v jednotlivých oblastech vzdělávání

Posílený přístup k realizaci prostoru

Myšlenka vytvoření Evropského prostoru vzdělávání byla poprvé schválena vedoucími představiteli Evropy na sociálním summitu v roce 2017 ve švédském Göteborgu. První balíčky opatření byly přijaty v letech 2018 a 2019.

Díky několika desetiletím úzké spolupráce již bylo dosaženo významného pokroku, pokud jde o

  • téměř 95% podíl dětí od 4 let věku účastnících se předškolního vzdělávání
  • více než 40 % mladých dospělých, kteří získají vysokoškolskou kvalifikaci
  • téměř 90 % mladých lidí završujících školní docházku vyšším sekundárním diplomem nebo zápisem do odborné přípravy
  • 80 % čerstvých absolventů programu Erasmus+, kteří získali zaměstnání během méně než tří měsíců poté, co absolvovali

Tyto výsledky představují výrazný pokrok, je však potřeba dalšího úsilí, zejména pokud jde o

  • podíl patnáctiletých se slabými výsledky ve čtení, matematice a přírodních vědách
  • účast dospělých na vzdělávání

V září 2020 Komise ve svém sdělení nastínila svou obnovenou vizi Evropského prostoru vzdělávání a konkrétní opatření k jeho dosažení.

Rada EU reagovala usnesením z února 2021 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na období 2021–2030.

V listopadu 2022 zveřejnila Komise zprávu o pokroku na cestě k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání. Zpráva upozorňuje na to, čeho se již podařilo dosáhnout, i na výzvy, které je ještě třeba řešit.

Další kroky

V roce 2023 Komise vyzývá členské státy a další zúčastněné strany, aby se připojily k procesu přezkumu Evropského prostoru vzdělávání v polovině období. To se zaměřuje na zkušenosti z prvních let a na dosažení potřebné dynamiky a zformulování závazků do roku 2025.

Úplná zpráva o Evropském prostoru vzdělávání by měla být předložena v roce 2025.

Strategický rámec

Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy přispěje k vytvoření Evropského prostoru vzdělávání tím, že

  • bude podporovat členské státy EU v reformách systémů vzdělávání a odborné přípravy
  • posílí součinnost s dalšími oblastmi politiky, jako je výzkum a inovace, sociální politika, zaměstnanost a mládež, jakož i s finančními nástroji EU za účelem lepší podpory vnitrostátních reforem
  • určí cíle a ukazatele, jimiž se bude řídit práce a sledovat pokrok

Strategický rámec poskytuje nezbytnou strukturu pro spolupráci mezi členskými státy a klíčovými zúčastněnými stranami za účelem naplnění jejich společné vize.

Obsah a struktura systémů vzdělávání a odborné přípravy členských států zůstávají v pravomoci příslušných vnitrostátních a/nebo regionálních orgánů.